Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Dobrowolne poddanie się egzekucji jest narzędziem ułatwiającym uzyskanie spłaty długu przez wypłacalnego dłużnika. W takim przypadku nie ma dodatkowego podmiotu odpowiedzialnego za dług – nie jest to więc rozwiązanie, które zabezpieczy cię przed niewypłacalnością kontrahenta.

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest składane przez dłużnika w formie aktu notarialnego. Jest to niezbędny warunek jego skuteczności. Notariusz przygotuje treść oświadczenia, które dłużnik podpisze w jego obecności. Za czynność notarialną zostanie pobrana opłata. Jest ona uzależniona od wysokości kwoty zobowiązania. Przykładowo, dla 10 000 zł jest to ok. 300 zł + VAT, dla 300 000 zł – ok. 2 000 zł + VAT.

Minimalna treść oświadczenia to:

  • określenie sposobu świadczenia (np. świadczenie w pieniądzu, rzeczach ruchomych)
  • określenie osoby dłużnika i wierzyciela
  • określenie podstawy prawnej składanego oświadczenia (np. zawartej między stronami umowy sprzedaży, pożyczki)
  • określenie terminu, w jakim zobowiązanie powinno być spłacone.

W zależności od okoliczności oświadczenie zawiera również inne elementy.

Rodzaje dobrowolnego poddania się egzekucji

W zależności od sposobu spłaty zobowiązania możemy wyróżnić kilka rodzajów dobrowolnego poddania się egzekucji. Może to być zobowiązanie się do zapłaty określonej kwoty w określonej walucie, wydania rzeczy ruchomej albo nieruchomości. Możliwe jest również wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych (określenie dodatkowych warunków które muszą nastąpić aby wierzyciel mógł wnioskować do sądu o nadanie klauzuli wykonalności).

Uzyskanie klauzuli wykonalności

Jeżeli dłużnik nie spełnił dobrowolnie świadczenia w terminie, wierzyciel kieruje sprawę do sądu w celu uzyskania klauzuli wykonalności (zezwolenie sądu na prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika).

Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Do wniosku załącza się wypis aktu notarialnego (oświadczenia dłużnika) i ewentualnie dokumenty potwierdzające spełnienie się dodatkowych warunków. Opata wynosi 50 złotych, procedura trwa do 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Sąd sprawdza jedynie, czy zostały spełnione wymogi formalne – weryfikuje jedynie prawidłowość sporządzenia aktu notarialnego i spełnienie określonych w nim warunków. Po uzyskaniu klauzuli sprawa jest przekazywana komornikowi.

Jeżeli dłużnik stwierdzi, że egzekucja komornicza jest bezpodstawna (np. spłacił dług albo nie nastąpił określony w oświadczeniu warunek), ma prawo wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Jest to pozew przeciwko wierzycielowi, z żądaniem pozbawienia tytułu wykonalności. Opłata za złożenie pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego nie wstrzymuje egzekucji komorniczej

Czy ta strona była przydatna?