Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zakup banderol legalizacyjnych

Masz wyroby akcyzowe (alkohol, tytoń), które mają uszkodzone, nieważne lub nieprawidłowo nałożone banderole podatkowe? Chcesz legalnie sprzedawać te wyroby? Musisz oznaczyć je banderolami legalizacyjnymi. O tym czym są banderole legalizacyjne i gdzie je zdobyć, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Aby złożyć wniosek załóż konto na PUESC.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Napoje alkoholowe (wyroby spirytusowe, wino), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy*, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy -banderolami podatkowymi, na które musisz wcześniej złożyć wstępne zapotrzebowanie.

Jeśli okaże się, że nałożone na wyroby akcyzowe banderole podatkowe uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub utraciły ważność, musisz wycofać takie wyroby z obrotu. Możesz je sprzedawać dopiero po nałożeniu banderol legalizacyjnych.

Ważne! Po 31 grudnia 2020 roku banderolami legalizacyjnymi powinien być oznaczony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie wyprodukowane, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo do 30 czerwca 2020 roku. 

Natomiast płyny do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie, które zostaną wprowadzone do obrotu między 1 lipca a 31 grudnia 2020 roku, muszą zostać oznaczone banderolami legalizacyjnymi po 30 kwietnia 2021 roku.


*Susz tytoniowy to tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym, przy czym nie ma znaczenia jego wilgotność.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek oraz załączniki do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków akcyzy, który jest właściwy dla siedziby twojej firmy lub miejsca zamieszkania -w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wycofaj ze sprzedaży wyroby akcyzowe ze zniszczonymi, uszkodzonymi, nieprawidłowo naniesionymi lub banderolami podatkowymi, które utraciły ważność

Wycofane z obrotu wyroby akcyzowe muszą znajdować się poza punktem sprzedaży detalicznej.

Termin

W przypadku wyrobów tytoniowych – po upływie ważności banderol podatkowych. Banderole naniesione na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego, jeżeli znajdują się w obrocie handlowym.

W przypadku innych wyrobów akcyzowych – natychmiast, jeśli doszło do zniszczenia lub uszkodzenia banderol podatkowych lub w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego wzoru tych banderol.

 1. Dokonaj spisu wycofanych z obrotu wyrobów akcyzowych i przekaż go do naczelnika urzędu skarbowego

Spis dotyczy wyrobów akcyzowych wyłącznie przeznaczonych do dalszej sprzedaży. Spis przekaż do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby twojej firmy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Po wycofaniu wyrobów akcyzowych z obrotu.

 1. Urząd potwierdzi spis wyrobów akcyzowych

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Po przekazaniu spisu.

 1. Złóż wniosek o sprzedaż banderol legalizacyjnych

Złóż wniosek wraz z załącznikami do urzędu skarbowego, na terenie którego znajduje się siedziba twojej firmy. Wniosek możesz również złożyć elektronicznie na platformie PUESC - wystarczy, że założysz tam konto i uzyskasz certyfikat celny.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera dane podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
 • adres siedziby lub zamieszkania,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których podmiot prowadzi działalność gospodarczą,
 • informacje dotyczące poboru lub zwolnienia z opłaty skarbowej.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R)
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
 • data dokonania wpisu.
Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; numer: a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; b) identyfikacji podatkowej (NIP); c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada; określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; data dokonania wpisu.

Jak uzyskać dokument?
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

1) numer akcyzowy składu podatkowego;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;

3) rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;

4) rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydaje zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wskazuje w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie wyprowadzenia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Uwaga! Spośród wymienionych załączników złóż tylko te, które odpowiadają profilowi twojej działalności.

Urząd może zażądać przedstawienia oryginałów tych dokumentów. Wszystkie załączniki powinny być aktualne w dniu składania wniosku (gdy jesteś vatowcem, to zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami musisz przedstawić za ostatni miesiąc lub jeśli rozliczasz się kwartalnie – za ostatni kwartał).

Wymienionych załączników nie musisz dołączać:

 • jeśli urząd dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne
 • gdy urząd jest w stanie sam sprawdzić te dane.

Termin

W celu otrzymania banderol legalizacyjnych złóż najpierw wniosek w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach znaków akcyzy.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie sprzedaży banderol legalizacyjnych

Aby otrzymać banderole legalizacyjne musisz za nie zapłacić. Jeśli nie wpłacisz pieniędzy lub gdy nie złożysz wymaganych dokumentów, to urząd odmówi ci sprzedaży banderol. Banderole – mając upoważnienie do ich odbioru – można odebrać również w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Pamiętaj, że urząd może odmówić ci wydania banderol, jeśli masz zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub gdy jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub likwidacyjne, z wyjątkiem likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu jego prywatyzacji.

Gdy urząd odmówi wydania banderol, zwróci ci pieniądze w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji o odmowie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed odbiorem decyzji w sprawie wykupu banderol, musisz zapłacić za banderole. Opłata za banderole legalizacyjne wynosi 1,30 zł za sztukę.

Pieniądze wpłać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który jako jedyny w Polsce obsługuje te należności.Sprawdź numer konta bankowego.

Ile będziesz czekać

Banderole otrzymasz od razu lub w ciągu kilku dni. Jeśli urząd skarbowy nie będzie miał banderol na stanie, to możesz czekać kilkanaście dni na ich wydanie.

Banderole możesz też odebrać w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Warto wiedzieć

Oznaczenie wyrobów akcyzowych banderolami legalizacyjnymi

Jeśli chcesz nałożyć banderole legalizacyjne na wyroby akcyzowe, musisz o tym zawiadomić naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Jak sprawdzić czy banderola jest oryginalna

W Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) sprawdzisz jak powinna wyglądać oryginalna banderola.

Czy ta strona była przydatna?