Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Klauzula o unikaniu opodatkowania

W Polsce obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie tzw. generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ich celem jest wyznaczenie granic legalnej optymalizacji podatkowej – czyli działań, które pozwalają zgodnie z prawem zmniejszać obciążenia podatkowe.

Zobacz:

Kiedy klauzula może być zastosowana

Klauzula jest stosowana w odniesieniu do czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przepisami podatkowymi. Chodzi to m.in. o sztuczne manipulowanie rozliczeniami podatkowymi, których celem jest osiągnięcie korzyści niezgodnej z przepisami.

To, czy działanie zostanie uznane za  „sztuczne" zależy od tego, czy w operacjach podatkowych występuje:

 • nieuzasadnione dzielenie operacji
 • angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego
 • ryzyko ekonomicznego lub gospodarcze przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należy uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

W przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania, organy podatkowe określają skutki podatkowe takich czynności tak, jak gdyby podmiot kierował się zgodnymi z przepisami celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej. Czyli mówiąc inaczej, podmiot musi zapłacić taki podatek, jaki zapłaciłby działając w tej samej sytuacji zgodnie z przepisami.

Jeśli okoliczności wskazują, że osiągnięcie korzyści podatkowej było jedynym celem dokonanej czynności, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby czynności nie dokonano.

Kiedy klauzula nie ma zastosowania

Klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się:

 • gdy korzyść podatkowa lub suma tych korzyści nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł
 • do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą
 • do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie
 • do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych
 • jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Od decyzji wydanej w I instancji przez Szefa KAS służy stronie odwołanie, na zasadach ogólnych określonych w Ordynacji podatkowej.

Opinie zabezpieczające

Jeśli chcesz uniknąć stosowania przeciwko unikaniu opodatkowania, możesz wystąpić do Szefa KAS
o wydanie opinii zabezpieczającej. Wniosek o wydanie opinii może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej i powinien zawierać:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę
 • wskazanie podmiotów dokonujących czynności
 • opis czynności wraz ze wskazaniem związków, o których mowa w przepisach dot. cen transferowych, występujących pomiędzy podmiotami
 • wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć
 • wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności
 • określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności określonej we wniosku nie mają zastosowania przepisy dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opiniowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Nowe regulacje zakładają również możliwość niewydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zasadność niewydania interpretacji indywidulanej w powyższym zakresie jest opiniowana przez Szefa KAS.

Inne kwestie dotyczące optymalizacji podatkowej

Zobacz informacje Ministerstwa Finansów dotyczace raportowania tzw. schematów podatkowych

Czy ta strona była przydatna?