Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pracę sezonową

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

W sytuacji, gdy składasz wniosek o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie przebywa w Polsce, to cudzoziemiec może podjąć pracę po poinformowaniu starosty o jego przyjeździe do Polski. Pamiętaj, że wówczas praca jaką wykonuje cudzoziemiec musi odpowiadać warunkom określonym w zaświadczeniu wydanym przez urząd.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (paszport) – jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą;
 • kopię dokumentów podróży cudzoziemca wraz z jego danymi osobowymi – jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terenie Polski;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – jeżeli działasz jako agencja pracy tymczasowej;
 • oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina);
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których niewymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina);
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – jeżeli występujesz o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające, że nie zalegasz z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – jeżeli występujesz o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina).

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (tj. opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową);
 • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).

Termin

Wniosek złóż przed podjęciem pracy przez cudzoziemca.

W sytuacji, gdy składasz wniosek o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie przebywa w Polsce, to cudzoziemiec może podjąć pracę po poinformowaniu starosty o jego przyjeździe do Polski. Pamiętaj, że wówczas praca jaką wykonuje cudzoziemiec musi odpowiadać warunkom określonym w zaświadczeniu wydanym przez urząd.

2. Urząd sprawdzi poprawność wniosku i załączników

Jeżeli pracownik urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, to wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni.

3. Starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową lub wpisze wniosek do ewidencji

Starosta wydaje decyzję odmową, jeżeli:

 • jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi – dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu;
 • jako podmiot powierzający pracę nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

Dokumenty

Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej musisz przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, potwierdza cel wjazdu do Polski.

4. Złóż oświadczenie (jeżeli cudzoziemiec przyjechał do Polski)

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanych wcześniej przez urząd.

Po złożeniu oświadczenia starosta wyda ci zezwolenie na pracę sezonową.

Dokumenty

Termin

Jeżeli starosta wyda ci zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej to po przyjeździe cudzoziemca do Polski musisz poinformować starostę o tym fakcie, przedstawić kopię paszportu cudzoziemca oraz podać jego adres zamieszkania w Polsce.

Na założenie dokumentów masz maksymalnie 120 dni od daty wpisu do ewidencji – jeżeli do tego czasu nie powiadomisz starosty, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, to starosta umorzy postępowanie.

Ile zapłacisz

30 zł

Opłatę przelej na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz wniosek.

Ile będziesz czekać

Cudzoziemiec znajduje w Polsce (posiada tytuł pobytowy np. wizę)  starosta po weryfikacji wniosku od razu wyda zezwolenie na pracę sezonową. W zależności od sytuacji – może to nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni. Jeżeli twoja sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowego postępowania – wyda decyzję w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Cudzoziemiec będzie się starał o wjazd do Polski w celu podjęcia pracy sezonowej – starosta po weryfikacji wniosku wpisze twój wniosek do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej. Może to nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli twoja sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowego postępowania to starosta wpisze twój wniosek w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Wpisując wniosek do ewidencji starosta wydaje zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji. Starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową, jak tylko poinformujesz go o tym, że cudzoziemiec przyjechał do Polski.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli starosta odmówił ci wydania zezwolenia na pracę sezonową to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Jeżeli starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca to musisz:

 • podpisać umowę z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu tę umowę przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały;
 • przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).


 Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową:

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 • W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen.
 • W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcyOkres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Pamiętaj, że istnieje możliwość powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni w trakcie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową (z wyjątkiem pracowników tymczasowych), bez potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę.

Aby skorzystać z tej możliwości, musisz jako podmiot powierzający pracę zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie na co najmniej dotychczasowym poziomie.


 Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia:

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

W przypadku, gdy wniosek o zezwolenie na pracę sezonową złożyła agencja pracy tymczasowej, to musi poinformować właściwy urząd pracy o powyższych zmianach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Czy ta strona była przydatna?