Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Zatrudniasz cudzoziemca któremu kończy się zezwolenie na pracę sezonową i chcesz by nadal dla ciebie pracował? Musisz wystąpić dla niego o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Szczegóły poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko zdobyć – wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę sezonową, może ją wykonywać tylko przez określony czas – nie dłuższej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Jeśli chcesz nadal zatrudniać takiego cudzoziemca – przez kolejne 9 miesięcy – to wystąp o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.

O przedłużenie zezwolenia można wystąpić:

 • w celu kontynuacji pracy u tego samego pracodawcy;
 • w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy.

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy, natomiast u nowego pracodawcy – do 30 dni.

Nie masz wizy? Nie dostaniesz przedłużenia zezwolenia

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego i nie uzyskał wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, starosta odmówi udzielenia zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Jeśli:

 • zmieniłeś miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy;
 • zmieniłeś siedzibę firmy do której oddelegowano pracownika;
 • zmieniło się główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca

to właściwość starosty (powiatowego urzędu pracy), do którego musisz złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę, określa się na dzień złożenia wniosku.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (paszport) – jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą;
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – jeżeli działasz jako agencja pracy tymczasowej;
 • oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina);
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których niewymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina);
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – jeżeli występujesz o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – jeżeli wniosek dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina);
 • umowę o pracę pomiędzy podmiotem powierzającym pracę a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem – jeżeli zatrudniałeś cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – jeżeli zatrudniałeś cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie.

Termin

Nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego już zezwolenia.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Otrzymasz przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Starosta wyda ci decyzję odmową jeśli:

 • jako przedsiębiorca dopuściłeś się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu;
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

Dokumenty

Ile zapłacisz

30 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeżeli starosta odmówił ci wydania zezwolenia na pracę sezonową to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Kiedy nie musisz uzyskać nowego zezwolenia

 • jeśli zmieniła się siedziba, nazwa lub forma twojej firmy lub miejsce stałego pobytu obcokrajowca, którego zatrudniasz;
 • jeśli twoją firmę lub jej część przejął inny przedsiębiorca;
 • jeżeli doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego przedsiębiorcę;
 • jeżeli zamiast umowy o pracę zawarłeś z cudzoziemcem umowę cywilnoprawną.

Jeżeli jednak działasz jako agencją pracy tymczasowej, o takich zmianach musisz poinformować właściwy urząd pracy. Masz na to 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?