Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Telepraca

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Pamiętaj, że telepracownik jest pełnoprawnym pracownikiem. Ma prawo do zagwarantowanych w prawie pracy świadczeń.

Nie każda praca wykonywana z domu jest formą telepracy. Mówimy o telepracy, gdy zachodzą cztery przesłanki:

 • regularność jej wykonywania
 • wykonywanie pracy poza zakładem pracy
 • korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej
 • rodzaj pracy (efekty swojej pracy telepracownik przesyła przez Internet).

Telepraca jest coraz częściej stosowaną formą zatrudnienia w takich branżach, jak np.: konsulting, przetwarzanie danych, programowanie, badania, usługi finansowe/księgowość, sprzedaż/makreting, wolne zawody: redaktor, dziennikarz, tłumacz, architekt, grafik.

Jest to wygodna forma praca np. dla kobiet, które chcą godzić obowiązki zawodowe z wychowaniem dzieci, osób niepełnosprawnych czy osób starszych.

Formy telepracy

Ze względu na miejsce oraz czas wykonywania telepracy wyróżniamy następujące formy:

 • telepraca domowa – najczęściej występujący rodzaj telepracy, wykonywany w domu lub w mieszkaniu telepracownika
 • telepraca zamienna – świadczenie pracy na zmianę z firmie pracodawcy i we własnym domu pracownika (np. 3 dni w zakładzie pracy i 2 dni w domu)
 • telepraca świadczona w telecentrum – czyli praca w punkcie znajdującym się z dala od firmy (często w innych krajach), w którym pomieszczenie biurowe może być zarówno własnością pracodawcy jak i innego podmiotu
 • telepraca mobilna – coraz częściej występujący rodzaj telepracy, w którym pracownik pracuje poza siedzibą firmy, ale ze względu na dużą mobilność nie może wskazać jednego konkretnego miejsca pracy (domu).

Zawarcie umowy o telepracę

Umowę o telepracę można zawrzeć zarówno na początku zatrudnienia lub w jego trakcie. W umowie powinny się znaleźć zatem wszystkie normalne elementy umowy o pracę plus – warunki wykonywania pracy w formie telepracy dodat­kowo uzgodnionymi między stronami umowy.

Podsumowując powinny się tam znaleźć następujące elementy:

 • rodzaj świadczonej pracy
 • miejsce jej wykonywania (poza siedzibą firmy)
 • wynagrodzenie za pracę
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy
 • warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy oraz sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których pracownik będzie się rozliczał z efektów pracy.

Plusy i minusy telepracy

Korzyści, jakie możesz osiągnąć zatrudniając pracownika w ramach telepracy, to m.in. zmniejszenie kosztów, zwiększenie elastyczności czasu pracy pracownika, możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych, większa satysfakcja pracowników.

Ta forma zatrudnienia ma też swoje minusy. Przy telepracy masz mniejszą możliwość kontroli działań pracownika, musisz także ponieść koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego dla pracownika.

Obowiązki pracodawcy

Powinieneś zapewnić wszystkim telepracownikom swobodny dostęp do firmy oraz możliwość korzystania z urządzeń i obiektów socjalnych firmy. Do wykonywania obowiązków możesz powierzyć pracownikowi sprzęt służbowy (np. laptop) i go ubezpieczyć bądź zgodzić się na wykorzystywanie własnego sprzętu pracownika. Za wykorzystywanie własnego sprzętu do pracy powinieneś wypłacać pracownikowi ekwiwalent w wysokości ustalonej w odrębnym porozumieniu. Chodzi przede wszystkim o normy zużycia sprzętu i wykorzystane materiały (np. papier do drukarki, tonery, zużycie prądu, komputera). Ekwiwalent z tytułu użytkowania prywatnego sprzę­tu przez telepracownika jest zwolniony z podatku.

Musisz także zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu oraz szkolenia z zakresu BHP.

Kontrola pracownika

Jeśli chcesz kontrolować efekty działań pracownika zatrudnionego w ramach telepracy możesz to robić drogą elektroniczną. Możesz również przeprowadzić kontrolę w domu pracownika, gdy jest to jego miejsce pracy (w zakresie wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, w zakresie bhp). Pamiętaj, że najpierw musisz uzyskać na to zgodę telepracownika (pisemnie lub elektronicznie). Kontrola nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodzin, a także nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Czas pracy telepracownika

Najczęściej telepracownik wykonuje pracę w ramach zadaniowego czasu pracy. Oznacza to, że jako pracodawca jesteś zwolniony z kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy. Powinieneś nadal prowadzić ewidencję urlopów, dni wolnych, zwolnień lekarskich, itp. Pamiętaj, aby zadania były ustalone tak, aby pracownik mógł je wykonać w ramach norm czasu pracy – czyli w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (dla pełnego etatu).

Ważne, żebyś pamiętał, że telepracownik ma prawo do uzyskania wynagrodzenia za nadgodziny. Możesz również ustalić dodatek za pracę nadliczbową formie ryczałtu.

Przepisy BHP a teleparca

Jeśli chcesz zatrudnić telepracownika musisz pamiętać o obowiązku zorganizowania mu właściwego, zgodnego z BHP stanowiska pracy. Stanowisko pracy to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki oraz przedmioty pracy, w którego skład wchodzą:

 • wyposażenie podstawowe: monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek
 • wyposażenie dodatkowe: drukarkę, skaner, mysz, trackball
 • wyposażenie pomocnicze: w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

Wszystkie elementy stanowiska pracy powinny spełniać określone przepisami minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ergonomii ( nawet wówczas, gdy telepracownik będzie wykorzystywał do pracy własny sprzęt).

Dobrą praktyką jest dokumentacja fotograficzna miejsca pracy telepracownika, dołączona do umowy o telepracę w formie załącznika.

W przypadku telepracy nie musisz stosować przepisów BHP odnoszących się do obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń, wymagań dla obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy, nie musisz zapewniać pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Czy ta strona była przydatna?