Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj o porozumieniu ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe to sytuacja, w której z twojej firmy zwalniana jest większa liczba pracowników jednocześnie. Najpierw musisz powiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych. Jak to zrobić dowiesz się z usługi Poinformuj powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych. Następnie przeprowadź konsultacje ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, a informację o zawarciu z nimi porozumienia w sprawie zwolnień grupowych (regulaminu zwolnień grupowych) przekaż urzędowi pracy. Poniżej dowiesz się jak przygotować taką informację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia kiedy spełnione są następujące warunki:

  1. twoja firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników;
  2. powodem zwolnień są przyczyny leżące po twojej stronie a nie po stronie pracowników (np. likwidacja zakładu pracy, bankructwo firmy);
  3. w okresie 30 dni zwalniane jest co najmniej:
  • 10 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników),
  • 10% pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników),
  • 30 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Do podanych limitów trzeba doliczyć pracowników, których zwalnia się z twojej inicjatywy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób.

Powiadomienie o przyczynach zwolnień

W czasie prowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników musisz powiadomić o przyczynach zwolnień grupowych powiatowy urząd pracy. Więcej na ten temat dowiesz się z usługi Poinformuj powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych

W ciągu 20 dni od przekazania związkom zawodowym informacji o przyczynach zwolnień grupowych musisz razem z nimi określić zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. W tym porozumieniu trzeba też ustalić obowiązki pracodawcy związane z zamierzonym grupowym zwolnieniem (np. zasady udzielania urlopów, wypłacania odpraw, itd.).

Jeśli nie możesz ustalić ze związkami zawodowymi treści porozumienia to zasady postępowania w sprawach dotyczących zwalnianych pracowników będziesz musiał ustalić w regulaminie. W tym regulaminie, w miarę możliwości, trzeba uwzględnić propozycje przedstawione przez związki zawodowe.

Jeżeli w twojej firmie nie działają związki zawodowe to zasady postępowania w związku ze zwolnieniami grupowymi ustala się w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • powiatowe urzędy pracy

Zawiadomienie o porozumieniu ze związkami zawodowymi złóż do powiatowego urzędu pracy na obszarze którego siedzibę ma twoja firma lub na obszarze którego wykonywana jest praca. Jeżeli jesteś armatorem i zatrudniasz załogi na polskich statkach to zawiadomienie złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla twojej siedziby.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż pisemną informację o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Dokumenty

2. Urząd przyjmie twoją informację o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Nie czekaj na oficjalną odpowiedź z urzędu w tej sprawie, gdyż urząd jej nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd pracy od razu przyjmie twoją informację o zwarciu porozumienia w sprawie zwolnień grupowych.

Jak możesz się odwołać

Urząd jedynie przyjmuje twoje zawiadomienie, dlatego w tej sprawie nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Kopię zawiadomienia o porozumieniu przekaż związkom zawodowym działającym w twojej firmie albo przedstawicielom pracowników.

Zwolnienie większej liczby osób z twojej firmy może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki. Przykładowo jeśli chcesz zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy to musisz uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Czy ta strona była przydatna?