Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe to sytuacja, w której z twojej firmy zwalniana jest większa liczba pracowników jednocześnie. Pamiętaj o tym, że jeśli planujesz zwolnienia grupowe musisz zawiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach tych zwolnień. Poniżej dowiesz się jak przygotować taką informację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia kiedy spełnione są następujące warunki:

 1. twoja firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników;
 2. powodem zwolnień są przyczyny leżące po twojej stronie a nie po stronie pracowników (np. likwidacja zakładu pracy, bankructwo firmy);
 3. w okresie 30 dni zwalniane jest co najmniej:
 • 10 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników),
 • 10% pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników),
 • 30 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Do podanych limitów trzeba dodać pracowników, których zwalnia się z twojej inicjatywy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób.

Konsultacja zwolnień ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników

Jeśli zwolnienia, które planujesz spełniają warunki dla zwolnień grupowych musisz w tej sprawie przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi, które są w twojej firmie. Jeśli nie działają u ciebie związki zawodowe to zwolnienia grupowe trzeba konsultować z wybranymi przedstawicielami twoich pracowników.

W czasie konsultacji razem z członkami związków zawodowych albo przedstawicielami pracowników trzeba się zastanowić nad uniknięciem lub zmniejszeniem rozmiaru grupowego zwolnienia oraz nad sprawami pracowniczymi, takimi jak przekwalifikowanie, przeszkolenie pracowników lub znalezienie kolejnego zatrudnienia.

Jako pracodawca musisz zawiadomić związki zawodowe albo przedstawicieli pracowników na piśmie o:

 • przyczynach zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem (jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, musisz dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości).

Te informacje musisz przekazać związkom zawodowym albo przedstawicielom pracowników na tyle wcześnie przed konsultacjami, żeby zdążyły przygotować swoje propozycje.

Jeśli zajdzie taka potrzeba to w czasie konsultacji musisz przekazać także inne informacje, jeżeli mogą one mieć wpływ na przebieg konsultacji oraz treść porozumienia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Zawiadomienie o przyczynach zwolnień grupowych złóż do powiatowego urzędu pracy na obszarze którego siedzibę ma twoja firma lub na obszarze którego wykonywana jest praca. Jeżeli jesteś armatorem i zatrudniasz załogi na polskich statkach to zawiadomienie złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla twojej siedziby.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż pisemną informację o przyczynach zwolnień grupowych

W czasie prowadzenia konsultacji masz obowiązek poinformowania o przyczynach zwolnień powiatowy urząd pracy. W tym dokumencie informujesz urząd o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym:

 • przyczynach zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem.

W zawiadomieniu powiatowego urzędu pracy informuje się także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego zwolnienia grupowego z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników.

Dokumenty

 1. Urząd przyjmie twoją informację o przyczynach zwolnień grupowych

Nie czekaj na oficjalną odpowiedź z urzędu w tej sprawie, gdyż urząd jej nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd pracy od razu przyjmie twoją informację o powodach zwolnień grupowych.

Jak możesz się odwołać

Urząd jedynie przyjmuje twoją informację, dlatego w tej sprawie nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Poinformuj o porozumieniu

Przekazanie informacji do powiatowego urzędu pracy o przyczynach zwolnień grupowych to pierwszy etap jaki musisz spełnić jeśli chcesz w swojej firmie przeprowadzić zwolnienia grupowe. Pamiętaj, że po przeprowadzeniu konsultacji ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników z twojej firmy powinieneś zawrzeć z nimi porozumienie. W tym porozumieniu trzeba określić zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. O zawarciu tego porozumienia musisz również poinformować powiatowy urząd pracy. Kopię zawiadomienia przekazuje się także zakładowym organizacjom związkowym albo przedstawicielom pracowników. Jak to zrobić dowiesz się z usługi Poinformuj o porozumieniu ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych.

Inne obowiązki

Zwolnienie większej liczby osób z twojej firmy może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki. Przykładowo jeśli chcesz zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy to musisz uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Czy ta strona była przydatna?