Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawa konsumenta w handlu internetowym

W dzisiejszych czasach zakupy dokonywane na odległość, przede wszystkim przy użyciu komunikacji elektronicznej (sieci Internet) zdobywają coraz większą popularność. Z jednej strony łatwość i wygoda dokonywanych transakcji a z drugiej ustawowe gwarancje i ochrona nabywców towarów, sprawiają, iż polskie społeczeństwo coraz chętniej korzysta z tej metody.

Powyższą problematykę reguluje stosunkowo nowa ustawa o prawach konsumenta, która stanowi, iż umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów dokonujących transakcji na odległość, ustawodawca ustalił szereg wymogów, które musi spełnić przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą internetową. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres powyżej
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą
 • obowiązku  zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przy rozpoczęciu wykonywania usługi
 • wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub w których konsument traci to prawo
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
 • kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia – jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; są to np. informacje o systemie operacyjnym, wymaganej wersji oraz pewnych cechach sprzętu komputerowego
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dodatkowym wymogiem jest również poinformowanie o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe.

W przypadku gdy dokonywana transakcja obliguje konsumenta do zapłaty, to zgodnie przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia informacji o głównych cechach produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy oraz o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta. Ponadto, jeżeli do złożenia zamówienia używa się odpowiedniego przycisku, musi być on tak oznaczony aby jednoznacznie wskazywał na zobowiązanie do zapłaty za dany produkt.

Konsekwencją niespełnienia przez przedsiębiorcę powyższych warunków jest możliwość uznania umowy za niezawartą, natomiast brak informacji lub też informacje podane w sposób wprowadzający w błąd skutkować mogą nałożeniem na przedsiębiorcę nierespektującego praw konsumenckich kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). 

Czy ta strona była przydatna?