Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie przez wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz realizować np. roboty budowlane w ramach zamówienia publicznego? Musisz najpierw wziąć udział w postępowaniu o udzielenie takiego zamówienia i złożyć ofertę. Szczegółów dowiesz się z tego opisu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zamówienia publiczne to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą. Ich przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Kto może złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć wykonawca, czyli osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wykonawca musi ponadto spełniać inne warunki określone przez zamawiającego. Mogą one dotyczyć:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 • zdolności technicznej lub zawodowej

W ogłoszeniu o zamówieniu publicznym zamawiający może poza tym zastrzec, że o jego udzielenie mogą starać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy zatrudniający np. osoby bezdomne lub niepełnosprawne.

W jakim trybie udziela się zamówienia publicznego

W zależności od rodzaju i wartości zamówienia wyróżnia się kilka rodzajów postępowań o udzielenie zamówienia. Postępowania różnią się od siebie m.in. terminami składania ofert. Zwykle jest to od kilku do kilkudziesięciu dni.

Najpopularniejszą formą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony (w którym oferty złożyć mogą wszyscy wykonawcy) i przetarg ograniczony (oferty składają tylko ci wykonawcy, których po wstępnej selekcji zaprosi do tego zamawiający).

Wykonawcy mogą także złożyć ofertę w ramach:

 • negocjacji z ogłoszeniem – jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert
 • negocjacji bez ogłoszenia – zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert
 • dialogu konkurencyjnego – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert
 • zamówienia z wolnej ręki – zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą
 • zapytania o cenę – zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert
 • partnerstwa innowacyjnego – w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych
 • licytacji elektronicznej – w której za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji

Gdzie załatwisz sprawę

Zamówień publicznych udzielają jednostki sektora finansów publicznych – np. państwowe szkoły, szpitale, urzędy miast i gmin.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zapoznaj się ze szczegółami zamówienia publicznego i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Gdzie znaleźć ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Miejsce publikacji Wartość zamówienia

Tablica ogłoszeń (miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego)

Zawsze obowiązkowo, niezależnie od wartości zamówienia

Strona internetowa

Zawsze obowiązkowo, niezależnie od wartości zamówienia

Biuletyn Zamówień Publicznych

Obowiązkowe dla zamówień o wartości przekraczającej 60 tys. euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu w sprawie wartości zamówień

Dziennik Urzędowy UE

Obowiązkowe dla zamówień o wartości przekraczającej kwoty określone w Rozporządzeniu w sprawie wartości zamówień.

Gazeta lub czasopismo ogólnopolskie

Obowiązkowe dla zamówień o wartości przekraczającej 10 mln euro (dostawy i usługi) oraz 20 mln euro (roboty budowlane)

Inne miejsce, np. prasa lokalna W zależności od decyzji zamawiającego

Co to jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i gdzie ją znaleźć

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) to instrukcja dla wykonawców, w jaki sposób mają sporządzić prawidłową ofertę.

SIWZ zawiera m.in.:

 • warunki jakie powinien spełnić wykonawca
 • wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie
 • podstawowe dane dotyczące zamówienia

SIWZ znajdziesz na stronie internetowej zamawiającego, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym UE aż do końca terminu składania ofert.

W przetargach nieograniczonych wiele informacji może być przekazywanych wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej. Wykonawcy powinni więc uważnie śledzić strony internetowe zamawiających. Tam, gdzie zamawiający dokonuje jakiejś kwalifikacji wykonawców (np. w przetargu ograniczonym, negocjacjach bez ogłoszenia), SIWZ otrzymują wybrani oferenci razem z zaproszeniem do udziału w kolejnym etapie postępowania.

Kiedy zamawiający udostępnia SIWZ

Zamawiający udzieli ci wyjaśnień do SIWZ nie później niż:

 • 6 dni przed upływem terminu składania ofert
 • 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem
 • 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

 1. Wnieś odwołanie

Jeżeli zamawiający postąpił niezgodnie z prawem, np. podczas przygotowań SIWZ lub przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, możesz złożyć odwołanie. Powinno ono zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnieś do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie papierowej albo elektronicznej. Kopię odwołania – przed upływem terminu do wniesienia odwołania – prześlij również zamawiającemu.

KIO zajmie się twoim odwołaniem w ciągu 15 dni od dnia doręczenia. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Jeśli KIO uwzględni odwołanie, może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego.

Jeżeli nie składasz odwołania, przejdź do kroku 3.


Więcej na temat odwołania przeczytasz w tym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Dokumenty

Termin

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ (jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego) wnieś:

 • 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
 • 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej
 1. Złóż ofertę

Jako wykonawca możesz złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu możesz ją zmienić lub wycofać.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.


Istnieje możliwość złożenia oferty wariantowej (jeśli przewiduje to SIWZ), w której możesz przedstawić inny sposób wykonania zamówienia i oferty częściowej. W tym przypadku oferujesz wykonanie tylko części zamówienia.

Dokumenty

Oferta o udzielenie zamówienia publicznego może wymagać złożenia także innych dokumentów. Przeczytaj w rozporządzeniu Ministra Rozwoju o tym, jakich dokumentów może zażądać od ciebie zamawiający.

Termin

Ofertę złóż w terminie określonym w ogłoszeniu.

 1. Wpłać wadium

O tym, czy musisz wpłacić wadium zamawiający informuje w ogłoszeniu.

Wadium jest obowiązkowe przy zamówieniach, których wartość przekracza kwoty wspomniane w tym rozporządzeniu Ministra Rozwoju.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:

 • gotówki
 • pieniężnych poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 • gwarancjach bankowych
 • gwarancjach ubezpieczeniowych
 • poręczeniach udzielanych przez:
  • przedsiębiorców
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed upływem terminu składania ofert.

Ile zapłacisz

Kwota wadium wskazana w SIWZ wynosi od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

Ile będziesz czekać

W zależności od formy zamówienia publicznego, ofertę złóż od kilku do kilkudziesięciu dni od dnia opublikowania zamówienia publicznego.

Warto wiedzieć

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • jest niezgodna z ustawą
 • jej treść nie odpowiada treści SIWZ
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie pomyłki
 • wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 • wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium
 • oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego
 • jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, w tym samym dniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy wykonawców, którzy przesłali oferty oraz:

 • adresy wykonawców
 • informacje dotyczące:
  • ceny i terminu wykonania zamówienia
  • okresu gwarancji
  • warunków płatności zawartych w ofertach

Informacje te zamawiający zamieszcza następnie na swojej stronie internetowej.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert
 • w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w takiej licytacji albo nie została złożona żadna oferta
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności przez którą prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą

Czy ta strona była przydatna?