Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zamówienia publiczne – podstawowe informacje

Tryby postępowań, progi zamówień publicznych, inne kwestie związane z przetargami publicznymi

Szukasz szans na rozwój dla swojej firmy i nowych zleceń? Wiele możliwości otwiera współpraca z sektorem publicznym w ramach zamówień publicznych.

Uwaga! W tym artykule znajdziesz ogólne informacje na temat zamówień publicznych. Jeśli zamierzasz złożyć ofertę i potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, skorzystaj z poradnika

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępne są materiały szczegółowo opisujące poszczególne zagadnienia związane z przetargami, takie jak przepisy, interpretacje, orzecznictwo, dobre praktyki, wzorcowe dokumenty.

Zamówienia sektora publicznego opierają się na kilku fundamentalnych zasadach, wśród nich m.in.:

 • Zasada uczciwej konkurencji – postępowania powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
 • Zasada równości – wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na równych zasadach
 • Zasada bezstronności i obiektywizmu – zakazuje uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą
 • Zasada jawności – oznacza, że informacje i dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne
 • Zasada prymatu trybów przetargowych – przetarg nieograniczony i ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień

Stosowanie tych zasad oznacza m.in. to, że jako wykonawcy przysługiwać Ci będą określone prawa (możesz m.in. zgłaszać protesty, odwołania, domagać się wyjaśnień w związku z opisem przedmiotu zamówienia). Musisz również spełniać wiele warunków - możesz zostać wykluczony z postępowania jeśli np. nie płacisz w terminie ZUS albo podatków.

Czego dotyczą zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia ich dotyczące muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych.

Istnieją też przypadki, w których przepisy Prawa zamówień publicznych mogą być wyłączone całkowicie lub częściowo ze stosowania np. w odniesieniu do niektórych zamówień. Wyłączenia ze względu na przedmiot dotyczą m.in.: zamówień związanych z obronnością.

Istnieją także tzw. usługi społeczne (zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne, religijne, komunalne), w których zamawiający może stosować uproszczoną procedurę przetargową  (jeśli wartość usług nie sięga  kwoty 750 tys. euro, 1 mln euro w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług pocztowych).

Kogo dotyczą regulacje dotyczące zamówień publicznych

Strony uczestniczące w zamówieniu to: zamawiający i wykonawca. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne (np.: spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych (np. spółki osobowe).

Do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zobowiązane są m.in. jednostki sektora finansów publicznych (organy władzy publicznej, samorządy, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, administracja), podmioty prawa publicznego (przedsiębiorstwa publiczne, których celem jest głównie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności.), podmioty udzielające zamówienia o dużej wartości na roboty budowlane lub usługi z nim związane, finansowane z ponad 50% udziałem środków publicznych, a także tzw. zamawiający sektorowi (świadczą podobne usługi do przedsiębiorstw publicznych, ale nie niezależne od państwa).

Wykonawcy mogą występować wspólnie, tworząc np. konsorcja (przydatne w sytuacji, gdy Twoja firma nie dysponuje np. odpowiednim doświadczeniem do realizacji jakiegoś obszaru zlecenia, ale posiada je Twój partner).

Warunki uczestnictwa w przetargu publicznym

Potencjalny wykonawca musi spełniać wiele warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy dający gwarancję należytej realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, dlatego też zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu. Gwarancje te dają m.in. odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne (potwierdzone odpowiednimi dokumentami), czy też dobra sytuacja ekonomiczna.

Z przetargu będą wykluczeni przedsiębiorcy, którzy np. mają zaległości w ZUS, albo podatkach, byli karani za przestępstwa skarbowe albo nie wykonali dobrze wcześniejszego zamówienia.

Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca składa oświadczenie wstępne, którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Dokumenty, które potwierdzają fakty z oświadczenia, składane są po wyborze danego wykonawcy.

Progi zamówień publicznych

Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczą zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro (bez podatku VAT).

Przy zamówieniach poniżej 30 000 tys. euro podmioty zamawiające zobowiązane są do przestrzegania m.in. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i ustawy o finansach publicznych.

W praktyce, instytucje realizujące zamówienia publiczne poniżej progów wynikających z Prawa zamówień publicznych, działają według wewnętrznych regulaminów. Wzór takiego regulaminu dostępny jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Jeśli chodzi o wartość zamówień, ważne są również tzw. progi unijne. Zamówienia powyżej tych progów objęte sa bardziej rygorystycznymi obowiązkami, dotyczącymi m.in. procedur, publikacji ogłoszeń o zamówieniu.

Obecnie obowiązujące progi unijne zamówień

Roboty budowlane

5 548 000 euro – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

Dostawy i usługi

144 000 euro – próg podstawowy (dla jednostek sektora publicznego np. z sektora rządowego),

221 000 euro – próg dotyczy m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, jednostek spoza sektora finansów publicznych.

443 000 euro – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Usługi społeczne

750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

Tryby zamówień publicznych

Ze względu na formę udzielania zamówienia publicznego wyróżnia się kilka trybów. Każdy z nich ma określone wymagania odnoście okoliczność, w których może być zastosowany oraz sposoby prowadzenia.

 • Przetarg nieograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 • Przetarg ograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
 • Negocjacje z ogłoszeniem – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten można zastosować m.in. w sytuacji, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione albo w sytuacji, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe  lub innowacyjne. Jest także stosowany, gdy zamówienie ma wartość poniżej progów unijnych.
 • Dialog konkurencyjny – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego  są  takie same jak w negocjacjach z ogłoszeniem.
 • Negocjacje bez ogłoszenia – zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Może być zastosowany w sytuacji, gdy np. w postępowaniu prowadzonym wcześniej w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty, wszystkie oferty zostały odrzucone lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni (opis zamówienia musi pozostać bez zmian). Negocjacje są także możliwe, gdy np. wcześniej ogłoszony został konkurs, nagrodą w nim było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych.
 • Zamówienie z wolnej ręki – zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Tego typu zamówień udziela się, gdy np. dane usługi są świadczone na rynku tylko przez jednego wykonawcę, albo przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki.
 • Zapytanie o cenę – zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zamówienia w tym trybie udziela się m.in. w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne. Do składania ofert zaprasza się nie mniej, niż 5 potencjalnych wykonawców.
 • Partnerstwo innowacyjne – to tryb udzielenia zamówienia, w którym  w odpowiedzi  na  publiczne  ogłoszenie   o zamówieniu  zamawiający  zaprasza wykonawców  dopuszczonych  do  udziału  w postępowaniu  do  składania  ofert wstępnych, prowadzi z nimi  negocjacje,  a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych.
 • Licytacja elektroniczna – za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych. w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Tryb stosowany przy zamówieniach, których wartość jest niższa niż progi UE.

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Pomimo ogólnego obowiązku udostępnienia informacji o zamówieniach publicznych. miejsce, gdzie są publikowane, zależy m.in. od jego wartości albo trybu postępowania. Ogłoszenia możesz znaleźć wywieszone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w siedzibie zamawiającego, na jego stronie internetowej, bądź też w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Jest to miejsce, gdzie obowiązkowo znajdą się ogłoszenia o wartości powyżej 30 tys. euro, ale poniżej tzw. progów unijnych (które wymagają publikacji w Dzienniku Urzędowym UE).

Korzystając z wyszukiwarki możesz odszukać zamówienia z uwzględnieniem interesującego Cię okresu, przedmiotu zamówienia, miasta, czy też konkretnej instytucji.

Ogłoszenia o zamówieniach znajdziesz także w Biuletynach Informacji Publicznych poszczególnych instytucji. Jeśli nie znasz adresu strony internetowej interesującej Cię instytucji możesz skorzystać z wyszukiwarki na stronie BIP.

Dziennik Urzędowy UE

Kolejna ważna baza ogłoszeń o zamówieniach publicznych to Dziennik Urzędowy UE. Znajdziesz tam informacje o zamówieniach o dużej wartości, przekraczających progi UE.

Ogłoszenia dotyczące projektów UE

Pamiętaj, że możesz rozwijać wiele obszarów działalności Twojej firmy dzięki wsparciu funduszy UE na lata 2014-2020. Aby z nich skorzystać wcale nie musisz ubiegać się o związane z formalnościami dofinansowanie. Podmioty realizujące projekty w ramach funduszy UE zlecają część zadań podwykonawcom. Jeśli interesuje cię współpraca z podmiotami realizującymi projekty w ramach funduszy UE, sprawdź bazę ogłoszeń beneficjentów "Baza Konkurencyjności". Korzystając z wyszukiwarki możesz odnaleźć ogłoszenia w podziale na region, rodzaj i przedmiot zamówienia.

Licytacje elektroniczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej powinny znajdować się na stronie zamawiającego, stronie, gdzie będzie prowadzona licytacja, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów

Urząd Zamówień Publicznych prowadzi Elektroniczną Platformę Katalogów Produktów. Pozwala ona na przeprowadzenie procedury zakupu produktów poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. eKatalogi dają zamawiającym szybki dostępu do wielu ofert, a wykonawcom możliwość zdobycia nowych klientów wśród administracji publicznej.

Zobacz:

Źródłem informacji o zamówieniach mogą być także portale komercyjnie, które publikują ogłoszenia dostępne w źródłach oficjalnych. Oferują jednak za opłatą np. usługę przesyłania wyłączenia ogłoszeń dotyczących branż, lokalizacji interesujących z punktu widzenia odbiorcy.

Przygotowanie oferty

Pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o starcie w przetargu powinna być analiza treści ogłoszenia oraz tzw. SIWZ (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia) pod kątem możliwości spełnienia oczekiwań zamawiającego, ale także twoich możliwości. SIWZ to podstawowy i jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający pokazuje w nim swoje oczekiwania w stosunku do przyszłego wykonawcy, z którym podpisze umowę. Przepisy dokładnie określają elementy SIWZ a ich brak może być przyczyną do złożenia odwołania.

Jeśli zapisy zawarte w SIWZ są dla wykonawców niejasne, to mogą oni zażądać od zamawiającego dodatkowych wyjaśnień składając formalne zapytania.

Ustalanie ceny

Istotnym etapem w procesie tworzenia oferty jest zaplanowanie budżetu – wydatków w związku z realizacją zamówienia (należy uwzględnić wszystkie koszty: materiały, robociznę, ryzyka). Na podstawie tych wyliczeń wykonawca ustala cenę, która znajdzie się w ofercie. Cena podawana jest wraz z podatkiem VAT. Dobrym odnośnikiem mogą być inne przetargi na podobne dostawy czy usługi. Sprawdź, jakie były ceny w innych postępowaniach

Twoja cena nie może być zbyt niska, ponieważ może być uznana za „rażąco niską". W najgorszej sytuacji może to wykluczyć twoją firmę z postępowania. Jeśli nie, możesz być zobowiązany do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy m.in. cena jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. Z rażąco niską ceną mamy do czynienia, gdy np. cena jest niższa niż koszt wykonania zamówienia, cena nie uwzględnia ryzyka, cena wskazuje na obniżenie kosztów wykonania zamówienia przez nierespektowanie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymogów prawa czy zasad sztuki zawodowej.

Nie zapomnij we wstępnym kosztorysie uwzględnić zysk, jaki ma osiągnąć twoja firma. Weź także pod uwagę, czy w postępowaniu nie jest przewidziane wadium.

Dokumenty

Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień ich składania oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie okoliczności, których ono dotyczy. W postępowaniach przekraczających progi unijne oświadczenie składane jest w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ). Dla postępowań podprogowych ustawodawca nie przewiduje wzoru takiego dokumentu – każdy wykonawca powinien przygotować go we własnym zakresie. Do formularza oferty powinny zostać dołączone załączniki, takie jak np. harmonogram, oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi i akceptacji, oświadczenia o spełnianiu warunków, wykaz specjalistów (opisy kwalifikacji poszczególnych specjalistów), informacje o doświadczeniu wykonawcy.

Szczegółowa lista dokumentów, jakich może żądać zamawiający znajduje się w rozporządzeniu

Poświadczanie kopii

Możesz składać także kopie dokumentów, ale pamiętaj o umieszczeniu na nich oświadczenia o zgodności z oryginałem (np. w postaci formuły „za zgodność z oryginałem" i podpisu). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie u biegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczać dokumenty może osoba umocowana (przedstawiciel wykonawcy zgodnie z reprezentacją, ale także pełnomocnik – chyba, że pełnomocnictwo tego nie obejmuje). Poświadczać można kopie: zaświadczeń z ZUS, urzędu skarbowego, Krajowego Rejestru Karnego, ale też np. referencje.

Uwaga! Nie poświadcza się dokumentów, które powinny być złożone w oryginale (np. oświadczenie o spełnieniu warunków, pełnomocnictwo, oświadczenia partnerów)

Przygotowując ofertę nie zapominaj o wymogach formalnych dotyczących jej przygotowania i złożenia. Wymogi te mogą dotyczyć formy (zamawiający może żądać oferty według przygotowanego wzoru), liczby egzemplarzy, podpisów, wymaganych załączników, uprzedniej wpłaty wadium.

Ważne! Dokumenty składa się w formie papierowej albo elektroniczne (jeśli zamawiający wyraża zgodę). Od 18 października 2018 w postępowaniach będzie stosowana wyłącznie forma elektroniczna (od 2017 roku obowiązuje ona w tzw. zamówieniach centralnych).

Jeśli wysyłasz ofertę w wersji papierowej, pamiętaj, aby odpowiednio przygotować kopertę (tak, aby uniemożliwić jej otwarcie przed terminem). Na kopercie powinny znaleźć się adresy zamawiającego i wykonawcy, tytuł zamówienia oraz adnotacja „Nie otwierać przed… (termin otwarcia ofert podany przez zamawiającego)

Jeśli informacje zawarte w ofercie są tajemnicą przedsiębiorstwa nie zapomnij zastrzec, że nie powinny być ujawniane innym osobom.

Oferta może być złożona za pośrednictwem pełnomocnika.

Ofertę składasz w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego. Zwróć uwagę na formę dostarczenia oferty (np. zamawiający przyjmuje oferty pocztą) oraz miejsce (czasem jest to konkretny pokój). Jeśli spóźnisz się ze złożeniem oferta będzie zwrócona (w przypadku postępowań powyżej tzw. progów unijnych otrzymasz ją po upływie terminu do wniesienia odwołania)

W bazie wiedzy Urzędu Zamówień Publicznych znajdziesz przykłady interpretacji przepisów dotyczących kwestii związanych z SIWZ. Źródłem informacji może być także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Ważne! Terminy składania ofert są ogłaszane precyzyjnie, co do minuty – jeśli spóźnisz się ze złożeniem dokumentów, Twoja oferta nie będzie brana pod uwagę.

Dokumenty przydatne przy przetargu, które możesz usyskać za pomocą biznes.gov.pl

Wadium

Biorąc udział w przetargu nieograniczonym powinieneś zabezpieczyć odpowiednie środki na wadium. Jest ono obowiązkowe w zamówieniach powyżej tzw. progów unijnych, ale także w przypadku zamówień o mniejszej wartości zamawiający może zażądać wniesienia wadium. Kwota wadium nie może być większa niż 3 proc. wartości zamówienia.

Wadium zostanie zwrócone na Twój wniosek, jeśli wycofasz ofertę przed terminem, a także niezwłocznie po wyborze oferty lub gdy postępowanie zostanie unieważnione. Jeśli to Twoja oferta zostanie wybrana, zwrot wadium otrzymasz niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot to obowiązek zamawiającego, nie musisz w tym przypadku wykonywać dodatkowych działań.

Są jednak sytuacje, gdy wadium zostaje zatrzymane. Będzie tak m.in. w przypadku, gdy Twoja oferta została wybrana, ale odmówisz podpisania umowy lub nie wniosłeś wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zatrzyma wadium także w przypadku, gdy nie uzupełnisz na wezwanie dokumentów, oświadczeń, czy pełnomocnictw. Ten przepis, ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdy np. podmioty startują w przetargu w porozumieniu, ale te, które dają niższe ceny nie wygrywają, bo celowo nie dostarczyły wymaganych dokumentów.

Odwołanie

Niekorzystne rozstrzygnięcie przetargu przez zamawiającego niekoniecznie oznacza utratę zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z wyborem oferty najkorzystniejszej może wykorzystać środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych. Środkiem takim jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławcze od rozstrzygnięcia zamawiającego. Możesz także odwoływać się odnośnie treści zamówienia. Ważne jest, aby dopilnować złożenia odwołania w odpowiednim terminie (różnią się one w zależności od czego chcesz się odwołać, w jaki sposób zostało opublikowane ogłoszenie albo decyzja). Terminy odwołań dokładnie opisane są w Prawie zamówień publicznych.

Ważne zmiany od 18 października 2018 roku

Od 18 października 2018 roku w przypadku zamówień o wartości równej tzw. progom unijnym lub powyżej nich, obowiązuje elektroniczna forma zamówień publicznych. Uczestnicy mniejszych przetargów również mogą, choć nie muszą, korzystać z elektronicznej formy. W ich przypadku elektronizacja zamówień stanie się obowiązkowa od stycznia 2020 roku.

Urząd zamówień publicznych uruchomił miniPortal - ogólnodostępne, uniwersalne, proste w obsłudze narzędzie, które umożliwia bezpieczne, bezpłatne przeprowadzenie w formie elektronicznej  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz bezpłatną komunikację między zamawiającym a wykonawcą. Na stronie UZP znajdują się szczegółowe instrukcje korzystania z miniPortalu.

Zobacz:

Przepisy dotyczące zamówień publicznych

Najważniejszym aktem prawnym, regulującym kwestie zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi (znajdziesz je w zakładce na stronie z ustawą PZP), regulującymi takie kwestie, jak np.: wzory ogłoszeń o zamówieniach, ustalanie średniego kursu złotego, ustalaniu progów kwotowych zamówień publicznych itd.

Prawo zamówień publicznych określa m.in. zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz zasady kontroli udzielania zamówień publicznych

Pamiętaj jednak, że zamówienia publiczne regulują także inne akty prawne dotyczące m.in. gospodarowania środkami publicznymi, kwestii zawierania umów, postępowania administracyjnego, nieuczciwej konkurencji.

Prawo zamówień publicznych odwołuje się m.in. do:

 • Kodeksu cywilnego
 • Ustawy o finansach publicznych
 • Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług
 • Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Ustawy Prawo budowlane
 • Kodeksu spółek handlowych
 • Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
 • Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Zamówienia publiczne w UE

Skorzystaj z możliwości, jakie dają zamówienia instytucji publicznych w krajach UE. Pamiętaj, że wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii.

W odniesieniu do przetargów powyżej tzw. progów unijnych (zobacz poniżej), UE wprowadziła minimalne, ujednolicone zasady, które zapewniają równe warunki działania firmom w całej Europie. Zasady te są wprowadzane do prawodawstwa poszczególnych krajów (państwa UE mają też odrębne regulacje dotyczące zamówień poniżej progów UE)

W przypadku zamówień w innych krajach UE, obowiązują podobne zasady, jak w zamówieniach polskich instytucji tzn. oferty oceniane są po upływie odpowiedniego terminu, uczestnikowi przysługuje prawo do informacji o przyjęciu i odrzuceniu oferty (w tym przypadku z wyjaśnieniem powodów). Przepisy gwarantują także poufność danych i informacji.

Jednolity Elektroniczny Dokument Zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) umożliwia przedłożenie w formie „oświadczenia wstępnego" informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, umiejętności i predyspozycji do udziału w procedurze udzielania zamówień publicznych (np. informacje o tym, że odprowadzono podatki, że firma ma wystarczające możliwości finansowe, lub o niekaralności). Pełny zestaw dokumentów muszą dostarczyć dopiero te firmy, które wygrają przetarg. Jest obowiązkowy od kwietnia 2016 r. Można wykorzystywać go w formie papierowej lub w formie elektronicznej (eESPD) i przesłać go elektronicznie wraz ze swoją ofertą.

E-Certis

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie zaświadczenia są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE, możesz skorzystać ze strony systemu e-Certis.

Gdzie znajdę ogłoszenia o zamówieniach w UE?

W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza progi UE i które są objęte przepisami UE, istnieje obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówieniu lub ogłoszeń o konkursie.  Można je opublikować na poziomie krajowym, ale powinny również przesłać je do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.  

Informacje na temat przetargów w UE publikowane są w bazie Tenders Electronic Daily (TED)

Ogłoszenia znajdziesz także na portalu Systemu Informacyjnego Zamówień Publicznych (SIMAP)

Zobacz również:

Informacje o przepisach w poszczególnych krajach

Jeśli chciałbyś ubiegać się o zamówienie publiczne w którymś z krajów UE pamiętaj, że przepisy UE określają ogólne zasady dla postępowań powyżej progów. Szczegółowe przepisy dla wykonawców (np. wymogi) mogą różnić się w poszczególnych krajach. Informacje na temat rynku zamówień publicznych w krajach UE znajdziesz m.in. na stronach Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (wybierz odpowiedni kraj w wyszukiwarce na Portalu Promocji Eksportu)

Zobacz informator:

Czy ta strona była przydatna?