Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego

Uważasz, że zgłoszony znak towarowy jest taki sam lub podobny do twojego? Według ciebie narusza on twoje prawa, więc nie powinien być zastrzeżony? Jeśli regularnie sprawdzasz, czy ktoś nie próbuje zarejestrować np. nazwy, symbolu, logo lub motywu identycznego jak dla twojej firmy, to masz szansę zareagować w porę. Zgłoś sprzeciw, aby nie dopuścić do wykorzystania twojego znaku. Jeżeli udowodnisz swoją rację, urząd odmówi przyznania prawa ochronnego komuś innemu. Dowiedz się, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czym jest znak towarowy

Znak towarowy to oznaczenie, które możesz przedstawić w sposób graficzny (np. wyraz, rysunek, forma przestrzenna, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy). Powinien on umożliwiać odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Ochrona znaku towarowego pomaga ci wzmacniać konkurencyjność, budować rynek obrotu licencjami oraz ubiegać się o odszkodowanie w przypadku naruszenia twoich praw do znaku.

Informację o zgłoszonym znaku urząd ujawnia w bazach dostępnych na stronie internetowej (m.in. informacje o osobie zgłaszającej i o znaku, datę pierwszeństwa, datę i numer zgłoszenia znaku, wykaz towarów i usług). Urząd ujawni informację niezwłocznie, ale nie później niż dwa miesiące od daty zgłoszenia znaku towarowego.

Informację o zgłoszonym znaku urząd publikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego (chyba że są powody do odmowy udzielenia prawa ochronnego).

Kto może wnieść sprzeciw

Sprzeciw do zgłoszonego znaku towarowego możesz wnieść, jeśli jesteś osobą uprawnioną. Jest to możliwe wtedy, gdy masz identyczny lub podobny znak towarowy, który już jest chroniony prawnie lub posiadasz prawa osobiste lub majątkowe do niego. Masz na to trzy miesiące od dnia zamieszczenia zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Wobec jednego znaku towarowego może wpłynąć więcej niż jeden sprzeciw od różnych podmiotów.

Informacja o twoim sprzeciwie ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego oraz w bazie danych na stronie internetowej urzędu. W ogłoszeniu podaje się:

 • numer znaku towarowego, wobec którego wnosisz sprzeciw,
 • twoje imię i nazwisko lub nazwa twojej firmy.

Twój sprzeciw będzie rozpatrzony przez eksperta wyznaczonego przez urząd.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wnieś sprzeciw w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. To oznacza, że jeśli przekroczysz czas przeznaczony na wniesienie sprzeciwu, to twój sprzeciw nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wnieś sprzeciw wobec zgłoszonego znaku towarowego

Informacje o zgłoszonych znakach publikowane są w Biuletynie Urzędu Patentowego. Tutaj możesz najpierw sprawdzić, jaki znak i przez kogo został zgłoszony. Od momentu publikacji zgłoszenia, masz prawo złożyć swój sprzeciw do rejestracji danego znaku towarowego.

Jeśli jakiś znak towarowy jest podobny do twojego, to wnieś sprzeciw do urzędu. Dołącz też materiały, które potwierdzają twój sprzeciw oraz ich odpisy dla strony przeciwnej.

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny, sprzeciw zgłoś elektronicznie na piśmie ogólnym. Sprzeciw możesz też złożyć w urzędzie osobiście, albo przesłać go listownie lub faksem.

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprzeciw powinien zawierać: 

1. nazwę oraz siedziby osoby prawnej lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej;

2. wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem;

3. określenie zakresu sprzeciwu;

4. podpis wnoszącego sprzeciw.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W sprzeciwie umieść:

 • zgłoszenie znaku towarowego, którego dotyczy sprawa,
 • wyraźnie określoną stronę, wobec której zgłaszasz sprzeciw:
  • w przypadku osoby prawnej - jej nazwę oraz siedzibę,
  • w przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko,
 • podstawę faktyczną i prawną sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu,
 • twój podpis.

Do materiałów i dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz tłumaczenie na język polski.

Termin

Wnieś sprzeciw w terminie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. To oznacza, że jeśli przekroczysz czas przeznaczony na wniesienie sprzeciwu, to twój sprzeciw nie zostanie rozpatrzony.

 1. Urząd formalnie sprawdzi twój sprzeciw

Urząd sprawdzi, czy twój sprzeciw zawiera wszystkie potrzebne dokumenty. Urząd wezwie ciebie do uzupełnienia formalnych braków, jeśli w twoim wniosku nie ma:

 • podpisu pod sprzeciwem,
 • opłaty,
 • dokumentu pełnomocnictwa.

Na uzupełnienie braków masz miesiąc, jeśli mieszkasz lub masz siedzibę firmy na terenie Polski, a gdy za granicą – dwa miesiące.

Jeśli nie dostarczysz dokumentów w wyznaczonym czasie, to nie zostaną one uwzględnione w postępowaniu lub twój sprzeciw zostanie umorzony.

 1. Urząd zostawi twój sprzeciw bez rozpoznania

Urząd Patentowy pozostawi twój sprzeciw bez rozpoznania w następujących przypadkach:

 • sprzeciw wpłynie po wyznaczonym terminie – gdy zgłosisz go po 3 miesiącach od daty publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego;
 • sprzeciw nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony – gdy nie wskażesz wyraźnie, jaki znak towarowy narusza twoje prawa;
 • sprzeciw nie wskazuje wcześniejszego prawa – gdy twój sprzeciw nie opiera się na:
  • prawach osobistych lub majątkowych osób trzecich,
  • znakach towarowych zgłoszonych lub zarejestrowanych w jednym z trzech systemów: krajowym, międzynarodowym lub unijnym dla tych samych lub podobnych towarów,
  • znakach towarowych zarejestrowanych, które cieszą się renomą w jednym z wyżej wymienionych systemów,
  • powszechnie znanych i używanych znakach towarowych.

 1. Urząd poinformuje cię oraz drugą stronę o możliwości ugodowego rozwiązania sporu

Kiedy twój sprzeciw spełnia formalne warunki, urząd niezwłocznie powiadomi o sprzeciwie osobę, która zgłosiła znak towarowy. Jednocześnie urząd poinformuje ciebie oraz drugą stronę postępowania o możliwości ugodowego zakończenia sporu. Czas na zawarcie ugody wynosi 2 miesiące od dnia doręczenia informacji tej stronie, która otrzymała ją później. Istnieje możliwość wydłużenia do 6 miesięcy okresu potrzebnego do zawarcia ugody, jeśli obie strony się na to zgadzają.

Przez te kilka miesięcy możesz kontaktować się z drugą stroną postępowania i rozwiązać wszelkie spory. Jeśli uda się wam osiągnąć porozumienie, poinformujcie urząd o zawartej ugodzie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ugoda powinna zawierać:

- oznaczenie stron;
- datę sporządzenia;
- przedmiot i treść ugody;
- podpisy stron.

Najczęściej ugoda (nieformalna) zawierana jest jednak poza urzędem. Jeśli dojdzie do ugody, to poinformujcie o tym urząd. Ważne, aby wskazać, jakiego rozstrzygnięcia oczekujecie. Po wycofaniu sprzeciwu sprawa będzie umorzona.

Termin

Urząd wyznacza stronom 2 miesiące na zakończenie sporu w formie ugody. Termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy.

 1. Dostaniesz wezwanie do udzielenia odpowiedzi na sprzeciw

Jeśli nie dojdzie do ugody lub upłynie termin wyznaczony na jej zawarcie, urząd wezwie zgłaszającego znak towarowy – który może naruszać twoje prawa – do udzielenia odpowiedzi na twój sprzeciw.

Na tym etapie osoba zgłaszająca znak towarowy może ci zarzucić, że twój znak nie był stale używany przez ciebie w ciągu ostatnich pięciu lat przed zgłoszeniem oprotestowanego znaku. Ponadto druga strona może zażądać od ciebie dowodów na regularne stosowanie twojego znaku towarowego.

Urząd przekaże ci odpowiedź i wyznaczy termin na odniesienie się do stawianych zarzutów i uzupełnienie dowodów zawartych wcześniej w sprzeciwie. Jeśli tego nie zrobisz, w dalszym postępowaniu nie będzie już takiej możliwości.

Gdy odniesiesz się do zarzutów w terminie, urząd przekaże twoje stanowisko stronie postępowania, aby tym razem odniosła się do materiałów uzupełniających twój sprzeciw.

Niekiedy wyjaśnienie zarzutów i dowodów może wiązać się z dodatkową korespondencją. Wówczas urząd może wezwać stronę postępowania do zajęcia w określonym terminie stanowiska w sprawie materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd Patentowy.

Termin

Strony postępowania mają miesiąc na odniesienie się do sprzeciwu, jeśli ich miejsce zamieszkania lub siedziba firmy jest na terenie Polski, a gdy za granicą - 2 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy wyznacza odpowiednio dłuższy termin, lecz nie więcej niż o 3 miesiące.

 1. Urząd zakończy postępowanie w sprawie twojego sprzeciwu

Urząd rozpatruje sprawę tylko w takim zakresie i na podstawie prawnej, jakie zostały wskazane przez ciebie w sprzeciwie.  

Podstawą sprzeciwu są też zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, jeśli udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie twojego sprzeciwu będzie zawieszone.

Urząd wyda decyzję po rozpatrzeniu twojego sprzeciwu. W zależności od oceny sprawy, będzie to:

 • oddalenie sprzeciwu,
 • uznanie sprzeciwu w całości lub w części za zasadny.

Uznanie sprzeciwu w całości lub w części za zasadny

Urząd sprawdzi okoliczności sprawy, argumenty stron i materiał dowodowy oraz oceni, czy są podstawy do sprzeciwu. Chodzi o przypadki, gdy zgłoszony znak:

 • narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
 • jest taki sam jak znak, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i identycznych towarów,
 • jest taki sam lub podobny do znaku, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i dla takich samych lub podobnych towarów – gdy zbyt duże podobieństwo między znakami może wprowadzać w błąd,
 • jest identyczny lub podobny do znanego znaku, który ma już prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem dla innej osoby i dla dowolnych towarów – gdy bezprawne używanie twojego znaku wynika z chęci czerpania korzyści lub szkodzi marce twojej firmy,
 • jest taki sam lub podobny do znaku, który – przed datą oznaczającą pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego – był w Polsce powszechnie znany i używany jako znak dla towarów identycznych lub podobnych i pochodzących od innej osoby – zbyt duże podobieństwo między znakami może wprowadzać w błąd.

Pamiętaj też, że podane powyżej podstawy dotyczą też zgłoszeń znaków z wcześniejszym pierwszeństwem (pierwszeństwem z wcześniejszego zgłoszenia lub pierwszeństwem z wystawy), o ile zostanie na nie udzielone prawo ochronne. Postępowanie w sprawie twojego sprzeciwu będzie zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych.

Ponadto wymienione podstawy dotyczą też sytuacji, gdy znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany w szczególnym trybie ochrony.

Dokumenty

Ile zapłacisz

600 zł

Opłać sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, aby mógł on zostać rozpatrzony przez urząd.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję nie wcześniej niż po formalnym zapoznaniu się z twoim sprzeciwem.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, to masz prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych lub wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Aby urząd zajął się twoją sprawą, złóż wniosek o jej ponowne rozpatrzenie w ciągu 2 miesięcy od daty wydania decyzji.

Pamiętaj, że czas na rozpatrzenie twojej sprawy naliczany jest od dnia doręczenia ci decyzji.

We wniosku uzasadnij, dlaczego sprawa powinna zostać ponownie rozpatrzona przez urząd. Nie dodawaj nowych dowodów, gdyż kolegium do spraw spornych bada ponownie materiały wcześniej zgromadzone. W wyjątkowych sytuacjach zajmuje się dowodami, które nie mogły być dostarczone w trakcie rozpatrywania sprzeciwu.

Urząd Patentowy ponownie rozpatruje twoją sprawę podczas rozprawy z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna to za zasadne.

Po ponownym rozpatrzeniu twojej sprawy urząd może:

 • utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję,
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzygnąć co do istoty sprawy,
 • uchylić zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umorzyć postępowanie w sprawie,
 • umorzyć postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję lub uchylić zaskarżoną decyzję i rozstrzygnąć co do istoty sprawy,
 • umorzyć postępowanie.

Warto wiedzieć

Sprawdzanie podobnych znaków towarowych

Pamiętaj, że urząd nie przekazuje informacji o zgłoszeniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, ani nie wnosi z urzędu sprzeciwu wobec takich zgłoszeń. To oznacza, że do ciebie należy obowiązek regularnego sprawdzania, czy ktoś nie narusza praw do twojego znaku towarowego. Skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego znaków towarowych.

Odnawianie prawa

Aby móc skutecznie chronić swój znak towarowy, regularnie opłacaj przyznane ci prawo ochronne. Pamiętaj, że prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Jeśli chcesz chronić swój znak przez kolejne 10 lat, złóż wniosek o przedłużenie prawa.

Czy ta strona była przydatna?