Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie grupowej praktyki pielęgniarek/położnych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Zamierzasz wykreślić grupową praktykę pielęgniarek/położnych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą? Musisz złożyć wniosek do okręgowej izby pielęgniarek i położnych prowadzących ten rejestr. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y prowadząca grupową praktykę pielęgniarek/położnych w przypadku zamiaru zaprzestania jej prowadzenia składa wniosek o wykreślenie praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do okręgowej rady pielęgniarek i położnych prowadzącej ten rejestr.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie grupowej praktyki pielęgniarek/położnych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y prowadząca grupową praktykę w przypadku zamiaru zaprzestania udzielania określonych świadczeń zdrowotnych składa wniosek o wykreślenie praktyki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą do okręgowej rady pielęgniarek i położnych prowadzącej ten rejestr. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez platformę „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, ORPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia).

3. Wykreślenie grupowej praktyki pielęgniarek/położnych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wykreślenia grupowej praktyki pielęgniarek/położnych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia wykreślenia wpisu). Wykreślenie wpisu (odmowa wykreślenia wpisu) w rejestrze następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Do uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych (art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach (art. 111 § 1 KPA).

3. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wykreślenia wpisu z rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę (art. 129 § 1 KPA).

5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie (art. 129 § 2 KPA).

6. Strona może również zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni (art. 127a § 1 i 2 KPA).

Warto wiedzieć

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - CSIOZ). Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Czy ta strona była przydatna?