Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa, technik budownictwa – wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa

Masz uprawnienia budowlane? Chcesz pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli np. wykonywać projekty budowlane, być kierownikiem budowy, czy też sprawować nadzór autorski lub inwestorski? Jeśli tak, to musisz zostać członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • podczas wizyty w izbie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego potrzebny jest wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa

Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to musisz wpisać się na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Oznacza to, że dopiero po uzyskaniu wpisu możesz (w zależności od rodzaju posiadanych uprawnień):

 • wykonywać i sprawdzać projekty budowlane
 • sprawować nadzór autorski lub inwestorski
 • być kierownikiem budowy
 • kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawować nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych

Kto może zostać wpisany na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Na listę mogą zostać wpisane osoby, które:

a) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej:
  • mostowej
  • drogowej
  • kolejowej
  • hydrotechnicznej
  • wyburzeniowej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  • telekomunikacyjnych
  • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • elektrycznych i elektroenergetycznych

b) posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed 1 stycznia 1995 r. (czyli dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane). Posiadane uprawnienia muszą odpowiadać zakresowi wyżej wymienionych specjalności

c) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadane przed 1995 r. do:

 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami w ograniczonym zakresie

Pozostali architekci, jeśli chcą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie muszą wpisać się na listę członków okręgowej izby architektów.

d) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) i posiadają decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

e) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) i złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia w Polsce usług transgranicznych w zawodzie inżyniera budownictwa. Takie osoby wpisywane są tymczasowo na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Sam wpis jest bezpłatny, natomiast należy zapłacić składki za członkostwo w izbie

f) osoby, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, które uzyskały uprawnienia budowlane po przeprowadzeniu przez Krajową Radę Izby postępowania weryfikującego w sprawie uznania kwalifikacji. Jest to specjalny tryb potwierdzania uprawień budowlanych (na podstawie art. 33 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa). Osoby te muszą złożyć wniosek o wpis do wybranej okręgowej izby inżynierów budownictwa

Ponowny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

O ponowny wpis mogą ubiegać się osoby, które zostały skreślone z listy członków:

 • po złożeniu przez siebie wniosku o skreślenie z listy członków,

albo

 • wskutek nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy

Ponowny wpis będzie możliwy po wcześniejszym opłaceniu:

 • zaległych składek w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości
 • opłaty wpisowej
 • bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC

Czy można być jednocześnie członkiem izby architektów oraz inżynierów budownictwa

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane w innym zakresie lub innej specjalności, mogą wykonywać funkcje wynikające z posiadanych uprawnień, jeśli są członkami dwóch izb: architektów oraz inżynierów budownictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie możesz wykonywać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego twój wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis (na wpis czeka się ok. miesiąc).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Przepisy nie regulują precyzyjnie, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku. Izby wymagają często różnych dokumentów. Najczęściej są to:

 • oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia uprawnień budowlanych
 • dowód wpłaty wpisowego
 • potwierdzenie wpłaty za członkostwo w okręgowej izbie za pół roku albo za rok
 • potwierdzenie wpłaty na działalność Krajowej Izby

Ponadto, przedstaw polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC) albo zapłać opłatę na zbiorowe ubezpieczenie OC oferowane przez izbę.

Termin

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie możesz wykonywać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego twój wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis (na wpis czeka się ok. miesiąc).

 1. Okręgowa rada izby sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączysz wszystkich dokumentów – okręgowa rada izby wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie, izba pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłat za wpis, okręgowa rada izby wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, izba nie wpisze cię na listę członków i zwróci ci wniosek.

 1. Otrzymasz uchwałę w sprawie wpisu na listę członków izby inżynierów budownictwa

Izba sprawdzi, czy posiadasz uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie, umożliwiające wpis na listę członków. Uchwała zostanie wysłana do ciebie pocztą za poświadczeniem odbioru. Możesz też odebrać ją osobiście w siedzibie okręgowej izby. Jeśli nie spełniasz warunków, okręgowa rada izby podejmie uchwałę o odmowie wpisu na listę członków. Każda uchwała musi być uzasadniona. Powinna też informować cię o trybie, formie i terminie odwołania.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

Izba inżynierów budownictwa wyda ci zaświadczenie o członkostwie w izbie po:

 • wpisaniu cię na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • sprawdzeniu, że opłacono składki członkowskie
 • potwierdzeniu, że posiadasz ubezpieczenie OC

W zaświadczeniu podany będzie termin jego ważności. Zaświadczenie możesz również samodzielnie wydrukować po zalogowaniu się na portalu PIIB.


Ważne

Pamiętaj, że zaświadczenie jest ci potrzebne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 100 zł – za wpis na listę członków
 • 174 zł albo 348 zł – składka członkowska za członkostwo w okręgowej izbie (opłatę płacisz z góry za pół roku albo za cały rok)
 • 72 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę płacisz z góry za rok)
 • 70 zł – opłata za ubezpieczenie OC (jeśli skorzystasz ze zbiorowego ubezpieczenia OC oferowanego za pośrednictwem izby)

Informacje o twoich numerach kont, na które masz dokonać wpłaty, dostaniesz w okręgowych biurach izb. Dowody zapłaty dołącz do wniosku o wpis.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (średnio na wpis czeka się ok. miesiąc).

Jak możesz się odwołać

Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa możesz odwołać się do Krajowej Rady Izby. Masz na to 30 dni – licząc od dnia otrzymania uchwały.

Ponadto, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego:

 • na uchwałę o wpisie na listę członków
 • w przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
 • niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania

Czy ta strona była przydatna?