Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz – prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności

Jesteś absolwentem medycyny lub posiadasz uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza? Chcesz odbyć staż podyplomowy lub staż adaptacyjny? Poniżej dowiesz się więcej na temat stażu lekarskiego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Postępowanie dotyczy lekarza/lekarza dentysty obywatela UE:

 • absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:

a) dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,

b) dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE, wydanego przez inne niż RP państwo członkowskie UE, wymienione w wykazie o którym mowa w art. 6b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i dokumentu towarzyszącego, określonego w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

c) dyplomu wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną,

 • lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

- który dotychczas nie podjął wykonywania zawodu na obszarze RP.

A. Podmioty uprawnione do realizacji usługi:

Lekarz-absolwent i lekarz dentysta-absolwent, który, posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy.

A1. Podmioty uprawnione do realizacji usługi:

1. Lekarz cudzoziemiec absolwent uczelni medycznej, obywatel innego państwa niż państwo członkowskie UE, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie dyplomu lekarza/lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnie medyczną lub dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza/lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

2. lekarz/lekarz dentysta, obywatel innego państwa niż państwo członkowskie UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze RP, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP.

A2. Podmioty uprawnione do realizacji usługi:

Lekarz, lekarz dentysta obywatel UE, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zamierzający odbyć staż adaptacyjny lub złożyć test umiejętności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Lekarz-absolwent i lekarz dentysta-absolwent, który, posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty – obywatel RP lub obywatel innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE, lekarz cudzoziemiec, lekarz obywatel UE zamierzający odbyć staż podyplomowy, staż adaptacyjny lub złożyć test umiejętności, ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej, składa wniosek i załączniki określone w regulaminie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP, potwierdzające wymogi ustawowe, do przyznania prawa wykonywania zawodu do właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu okręgowej rady lekarskiej. Poza dokumentami, lekarz, lekarz dentysta składa okręgowej radzie lekarskiej oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek W-1 zawiera oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Np. wiza pobytu, zezwolenie na zamieszkanie lub na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku statusu uchodźcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

W przypadku lekarza-absolwenta i lekarza dentysty-absolwenta, który, posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty i zamierza odbyć staż podyplomowy należy złożyć:

 • „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”, oznaczony symbolem W–1,
 • Załączniki:

- kopia dyplomu lekarza, lekarza dentysty; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania odpisu dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające datę ukończenia studiów, numer dyplomu, który zostanie wydany, datę wydania dyplomu, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów; zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni; oryginalny odpisu dyplomu należy bezwzględnie dostarczyć przy odbiorze prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy,

- orzeczenie o stanie zdrowia ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wydania,

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dokument do wglądu),

- kserokopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej – jeżeli lekarz taką posiada; lekarz, lekarz dentysta, który w chwili składania wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu nie posiada decyzji w sprawie nadania numeru NIP ma obowiązek dostarczenia ww. decyzji z chwilą jej otrzymania,

- 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm),

- dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska).

Dodatkowo lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu (PWZ) na terenie innego państwa:

1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,

2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową, np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku cudzoziemców:

 • Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i wpis do rejestru,
 • Załączniki:

- ważny dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (wiza pobytu, zezwolenie na zamieszkanie lub na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku statusu uchodźcy),

- kopia dyplomu lekarza, lekarza dentysty – dotyczy dyplomu wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną; w przypadku lekarza, lekarza dentysty absolwenta polskiej wyższej uczelni medycznej do czasu uzyskania dyplomu za wystarczające uznaje się zaświadczenie wystawione przez wyższą uczelnię medyczną o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku i posiadaniu prawa do korzystania z tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty, określające datę ukończenia studiów, numer dyplomu, który zostanie wydany, datę wydania dyplomu, średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów; zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału, opatrzone okrągłą pieczęcią uczelni; ostatecznym terminem złożenia oryginalnego odpisu dyplomu jest odbiór prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy,

- oryginalny dyplom lekarza i oryginalne tłumaczenie dyplomu – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE,

- zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu przeprowadzonej przez polską wyższą uczelnię medyczną – dotyczy dyplomu wydanego przez inne państwo niż państwo członkowskie UE, bez względu na datę uzyskania dyplomu,

- orzeczenie o stanie zdrowia – ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania,

- zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na odbycie stażu podyplomowego na zasadach określonych w przepisach o podejmowaniu i odbywaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby nie będące obywatelami polskimi – dotyczy lekarza, lekarza dentysty nie posiadającego zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, który nie uzyskał statusu uchodźcy lub nie uzyskał Karty Polaka,

- oświadczenie lekarza cudzoziemca o zamiarze wystąpienia do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej,

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych, studiujących w języku polskim),

- dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

W przypadku lekarza, lekarza dentysty obywatela UE, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który zamierza odbyć staż adaptacyjny lub złożyć test umiejętności:

 • „Wniosek W-1a o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia testu umiejętności, wpisania na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”,
 • Załączniki:

- kserokopia paszportu;

- dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

- dokument uprawniający do wykonywania zawodu w państwie członkowskim UE, jeżeli lekarz wykonywał zawód w tym państwie;

- dokument potwierdzający spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z art. 6 ust. 7 tej ustawy;

- dokument potwierdzający stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

- oświadczenie o posiadaniu przez lekarza pełnej zdolności do czynności prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, złożone na wniosku W–1a;

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego będące załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (nie dotyczy absolwentów polskich wyższych uczelni medycznych, studiujących w języku polskim);

- decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o skierowaniu na staż adaptacyjny albo test umiejętności.

Lekarz, z wyjątkiem lekarza obywatela państwa członkowskiego UE, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie niż państwo członkowskie UE składa dodatkowo:

a) dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

b) dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym ostatnio wykonywał zawód - ważny przez okres 3 miesięcy od dnia wydania,

c) wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie, którego lekarz jest obywatelem lub z którego przybywa - ważny przez okres trzech miesięcy od dnia wydania,

d) dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza RP, zawierający opinię zawodową.

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne powinny być przedłożone w oryginale wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego. Paszport nie wymaga tłumaczenia.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku oraz załączników

Okręgowa rada lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników, wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

1. W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa wnioskodawcę w terminie 14 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania),

2. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA).

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której ORL na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia poziom spełnienia wymagań przez wnioskodawcę do przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisu na listę członków okręgowej izby lekarskiej i uzyskania wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

4. Jeżeli okręgowa rada lekarska posiada informacje dotyczące ważnego zdarzenia, które wystąpiło przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które może mieć wpływ na podjęcie lub wykonywanie zawodu lekarza, informuje o tym zdarzeniu państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego obywatelstwo cudzoziemiec posiada lub z którego przybywa, i występuje z wnioskiem o weryfikację tych informacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w związku z tym zdarzeniem. Bieg terminu od złożenia dokumentów ulega zawieszeniu w przypadku, gdy okręgowa rada lekarska poinformowała o ww. zdarzeniach do czasu otrzymania odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów lub dokumentów wydanych przez władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji tego państwa o potwierdzenie autentyczności dyplomów lub innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje, w tym dotyczące specjalizacji, wydanych w tym państwie, a także o poświadczenie, że lekarz zamierzający wykonywać zawód w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał pełne wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz dokonuje wpisu na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów lekarza, który złożył poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodach lekarza/lekarza dentysty albo odmawia przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. Przyznanie prawa i wpis do rejestru lub odmowa przyznania prawa następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarskiej lub prezydium okręgowej rady lekarskiej. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów stanowi zbiór dokumentów i danych. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne - w systemie informatycznym „FINN 7”. Akta osobowe lekarzy przechowuje się w archiwum akt osobowych, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i o archiwach.

Podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania „Prawa wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty” zawierającego wpis urzędowy dotyczący terminu ważności prawa wykonywania zawodu.

Odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały, mającej moc decyzji administracyjnej, z pouczeniem o terminie i drodze odwołania do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia ich złożenia.

 1. Wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” - na podstawie uchwały ORL

Okręgowa rada lekarska wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub ”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP oraz dokonanie wpisu na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej. Dokument opatrzony jest numerem prawa wykonywania zawodu, numerem rejestracyjnym, potwierdzającym wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, zawiera dane oraz zdjęcie lekarza/lekarza dentysty, dane dotyczące ukończonej wyższej uczelni, wpisy urzędowe i uzupełniające. Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub ”Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” jest oznaczony numerem seryjnym i jest jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienie lekarza/lekarza dentysty do wykonywania zawodu na obszarze RP w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty albo do odbycia stażu adaptacyjnego lub złożenia testu umiejętności. Dokument lekarz odbiera osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Lekarz, który uzyskał dyplom lekarza w innym państwie niż Rzeczypospolita Polska, i któremu okręgowa rada przyznała prawo wykonywania zawodu lekarza, jest zobowiązany przed otrzymaniem dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu złożyć wobec prezesa okręgowej rady przyrzeczenie lekarskie według treści zamieszczonej w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Podpisany przez lekarza tekst przyrzeczenia dołącza się do akt osobowych lekarza.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy RP

Okręgowa rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca do Naczelnej Izby Lekarskiej dane aktualizujące bazę danych CRL, obejmujące wpis w okręgowym rejestrze lekarzy/lekarzy dentystów, w którym właściwa ORL przyznała prawo wykonywania zawodu. Naczelna Rada Lekarska, jako właściciel i administrator Centralnego Rejestru Lekarzy RP, aktualizuje rejestr w cyklu miesięcznym na podstawie danych uzyskanych z okręgowych rejestrów lekarzy i rejestru PESEL oraz rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Centralny rejestr lekarzy RP prowadzi się osobno dla każdego lekarza w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym „FINN 7 NIL”).

Termin

Raz w miesiącu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” otrzymasz maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia złożenia dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Staż podyplomowy

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska kieruje go do odbycia stażu, biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Terminy składania wniosku skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca - odpowiednio do terminu rozpoczęcia stażu (1 październik) do końca lipca i (1 marzec) do końca stycznia.

Czy ta strona była przydatna?