Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj osobę prawną wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Poniżej dowiesz się jak wpisać osobę prawną podlegającą wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w sądzie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisać należy osoby prawne rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które wykonują działalność gospodarczą. Do podmiotów tych należą: 

 1. fundacja;
 2. stowarzyszenie;
 3. jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną;
 4. związek stowarzyszeń;
 5. stowarzyszenie ogrodowe;
 6. związek stowarzyszeń ogrodowych;
 7. kółko rolnicze;
 8. rolnicze zrzeszenie branżowe;
 9. związek rolników, kółek i organizacji rolniczych;
 10. związek rolniczych zrzeszeń branżowych;
 11. związek zawodowy rolników indywidualnych;
 12. cech rzemieślniczy;
 13. izba rzemieślnicza;
 14. związek Rzemiosła Polskiego;
 15. zrzeszenie handlu i usług;
 16. zrzeszenie transportu;
 17. ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług;
 18. ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu;
 19. inna organizacja przedsiębiorców;
 20. izba gospodarcza;
 21. związek zawodowy;
 22. jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną;
 23. ogólnokrajowy związek międzybranżowy;
 24. ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe;
 25. związek pracodawców;
 26. federacja lub konfederacja związków pracodawców;
 27. związek sportowy;
 28. polski związek sportowy;
 29. inna organizacja społeczna lub zawodowa.

Podmioty te mogą być wpisane do rejestru przedsiębiorców w dwóch sytuacjach:

 1. wtedy, gdy już są wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
 2. wraz z wnioskiem o pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli bezpośrednio po dokonaniu wpisu osoba prawna zamierza prowadzić działalność gospodarczą (wtedy osobę prawną wpisuje się zarówno do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jak i do rejestru przedsiębiorców).

Wymagane dokumenty

Wpis osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć:

1) w stosunku do podmiotu już wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który zamierza podjąć działalność: na urzędowym formularzu KRS-W9;

2) w stosunku do podmiotu, który jeszcze nie jest wpisany do KRS: na urzędowym formularzu KRS-W20 (należy zaznaczyć opcję "TAK" w polu nr 7 "zgłoszenie działalności gospodarczej").

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. Do wniosku należy załączyć:

 1. druk KRS-WM - przedmiot działalności;
 2. druk KRS-ZY - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. dowody uiszczenia opłat.

Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.
W razie zwrócenia wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił w wyniku braków uprzednio niewskazanych.
Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty

Wnioskodawca uiszcza opłatę sądową za wpis oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W obu przedstawionych wyżej wariantów opłata sądowa wynosi 500 zł, a opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 100 zł.

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Sąd właściwy do rozpatrzenia wniosku

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego), właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Jeżeli po rejestracji osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?