Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Jeżeli prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy może dojść do sytuacji, w której zmienią się twoje dane wpisane do rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z portalu Emp@tia.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, do którego jesteś wpisany prowadzi urząd gminy (miasta), na terenie której prowadzisz działalność. Urząd prowadzi rejestr za pomocą portalu Emp@tia.

W rejestrze wpisane są następujące dane:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres twojej firmy;
 2. twój numer NIP;
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 4. informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 5. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 7. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 8. liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jeżeli zmieni się: 

 • informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

to musisz złożyć wniosek o aktualizację danych na portalu Emp@tia. Masz na to 3 dni od chwili zmian.

Jeżeli zmieni się:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres twojej firmy,
 • twój numer NIP,
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

to musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Wniosek składasz za pomocą portalu Emp@tia. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od chwili zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opinia określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku musisz załączyć dokumenty, z którymi związana jest zmiana danych.

Dołącz do wniosku decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz zmienić dane żłobka.

Dołącz opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz zmienić dane klubu dziecięcego.

Pamiętaj, że urząd w celu sprawdzenia danych jakie wpisałeś we wniosku może od ciebie żądać:

 • odpisu z rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Przedstawienie tych dokumentów nie jest konieczne, gdy urząd może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, lub dane te są mu znane z urzędu, albo są możliwe do ustalenia na podstawie danych, które urząd posiada.

Termin

14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi czy:

 • spełniasz warunki wymagane do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz
 • nie masz orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

3. Urząd zmieni dane we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wyda zaświadczenie

Jeśli weryfikacja twojego wniosku będzie pozytywna to urząd wpisze zmiany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po wpisie zmian otrzymasz nowe zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeśli nie spełniasz wymogów, albo masz zakaz wykonywania działalności, to urząd nie wpisze zmian do rejestru. Dostaniesz wtedy decyzję o odmowie wpisania zmian.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zaświadczenie o zmianie wpisu dostaniesz od razu, lub najpóźniej w ciągu 7 dni po zmianie wpisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o odmowie wpisu zmian do rejestru możesz się odwołać. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu gminy, który odmówił ci wpisu zmian.

Czy ta strona była przydatna?