Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Działalność lecznicza to oferowanie klientom świadczeń zdrowotnych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Działalność lecznicza może np. polegać na prowadzeniu szpitala lub gabinetu fizjoterapii. Zanim rozpoczniesz działalność musisz się wpisać do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Żeby wpisać się do rejestru musisz być podmiotem leczniczym. Warunek ten spełnisz jeśli jesteś przedsiębiorcą (masz jednoosobową działalność gospodarczą albo prowadzisz firmę w formie spółki np. jawnej,  z o. o. czy akcyjnej) i chcesz wykonywać działalność leczniczą.

Przed wpisem do rejestru musisz spełniać kilka dodatkowych warunków:

 1. Musisz mieć odpowiednie pomieszczenia i urządzenia. Mają one spełniać warunki opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 2. Wyroby medyczne używane przez ciebie do działalności medycznej muszą spełniać wymagania z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
 3. W twojej firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mają zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne.
 4. Twoja firma musi mieć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Umowa ma obejmować szkody, które wynikają z udzielania albo niezgodnego z prawem nieudzielania świadczeń zdrowotnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Żeby wpisać się do rejestru musisz złożyć wniosek do wojewody właściwego dla siedziby twojej spółki albo miejsca zamieszkania (gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą). Wniosek złożysz wyłącznie elektronicznie na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Do rejestru musisz się wpisać przed rozpoczęciem działalności leczniczej.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli wniosek będzie niekompletny, to urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub dostarczenie brakujących dokumentów.

Pamiętaj, że po złożeniu wniosku, a przed wpisem możesz złożyć korektę wniosku.

3. Urząd wpisze twoją firmę do rejestru i wyda ci zaświadczenie o wpisie

Jeśli twój wniosek jest prawidłowy urząd wpisze twoją firmę do rejestru. 

Po wpisaniu do rejestru dostaniesz z urzędu informację, że możesz pobrać ze strony internetowej zaświadczenie o wpisie. Urząd wyśle ci tę wiadomość na adres e-mail podany we wniosku. W przesłanej wiadomości będzie napisane jak masz pobrać zaświadczenie. Zaświadczenie dla swojej ważności nie potrzebuje podpisu ani pieczęci.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera:

 1. numer zaświadczenia;
 2. oznaczenie organu prowadzącego rejestr;
 3. numer księgi rejestrowej;
 4. firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 5. oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;
 6. adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;
 7. datę wystawienia.

Ile zapłacisz

486 zł – opłata od wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wysokość opłaty to 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Tak wyliczoną opłatę trzeba zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby Urzędu Wojewódzkiego, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Urząd wojewódzki ma 30 dni na wpisanie ciebie do rejestru. Czas ten liczy się od dnia, w którym twój wniosek wpłynął do urzędu. Jeśli jednak urząd nie wpisze ciebie do rejestru w ciągu 40 dni od złożenia wniosku to możesz rozpocząć działalność. Wtedy musisz na piśmie zawiadomić urząd, że już działasz. Pamiętaj, że jeśli urząd wezwał ciebie do uzupełnienia wniosku to termin 40 dni trzeba liczyć od złożenia uzupełnionego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wpisu do rejestru to możesz odwołać się do Ministra Zdrowia za pośrednictwem urzędu, który odmówił ci wpisu.

Warto wiedzieć

Znajdź podmioty wpisane do rejestru

Jeśli chcesz zobaczyć kto jest wpisany do rejestru skorzystaj z Wyszukiwarki Podmiotów Leczniczych.

Zgłaszaj zmiany

Pamiętaj, że po wpisie masz obowiązek zgłaszać zmiany danych wpisanych do rejestru. Masz na to 14 dni do powstania zmian.

Czy ta strona była przydatna?