Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych wymaga uzyskania koncesji. Kwestie uzyskania przedmiotowej koncesji regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Koncesję wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Prawo energetyczne, pod pojęciem paliw należy rozumieć: paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej. Spośród wielu substancji ciekłych będących nośnikami energii chemicznej jako paliwa ciekłe (podlegające koncesjonowaniu przez Prezesa URE) kwalifikowane są w szczególności te, które wykorzystywane są jako źródło tejże energii w rozumieniu przemian energetycznych, co oznacza ich spalanie w przystosowanych do tego celu urządzeniach (np. silniki) i instalacjach (np. kotły ciepłownicze). W związku z przedstawioną powyżej kwalifikacją, uwzględniającą przeznaczenie danego paliwa, dla potrzeb koncesjonowania w Urzędzie Regulacji Energetyki wydzielono w szczególności siedem grup paliw ciekłych, tj.:

 • benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze (w tym zarówno benzyny silnikowe z maksymalnym 5% dodatkiem biokomponentu, jak i benzyny silnikowe zawierające powyżej 5% biokomponentu),
 • paliwa lotnicze,
 • oleje napędowe (w tym zarówno oleje napędowe z maksymalnym 7% dodatkiem biokomponentu, jak i oleje napędowe zawierające powyżej 7% biokomponentu),
 • oleje opałowe,
 • gaz płynny,
 • naftę,
 • estry stanowiące samoistne paliwa ciekłe.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki przez „wytwarzanie paliw ciekłych” należy rozumieć wszelkiego rodzaju procesy techniczne, bez względu na stopień ich skomplikowania, zmierzające do uzyskania substancji wypełniającej definicję paliwa ciekłego. Wytwarzanie paliw ciekłych oznacza zarówno zaawansowaną technologicznie przeróbkę ropy naftowej w rafineriach, jak również prostsze technologie, polegające na komponowaniu paliw na bazie odpowiednich półproduktów, komponentów, dodatków uszlachetniających itp. Oznacza to, że każde połączenie co najmniej dwóch różnych substancji (w tym produktów będących paliwami ciekłymi) o różnych właściwościach fizykochemicznych i/lub przeznaczeniu, które powoduje powstanie paliwa ciekłego o parametrach innych niż przynajmniej jeden z półproduktów/produktów skomponowanych, jest wytwarzaniem paliwa ciekłego. Natomiast znakowanie lub barwienie wyrobów energetycznych ‐ paliw ciekłych przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych, w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym tj., dla celów podatkowych, nie jest wytwarzaniem paliw ciekłych w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne. Przedsiębiorca posiadający koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, chcąc wprowadzić do obrotu wytworzone przez siebie paliwo nie jest obowiązany do posiadania odrębnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Jednocześnie do obrotu na terenie kraju mogą być wprowadzane jedynie paliwa spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach.

Należy pamiętać, iż uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie biopaliw ciekłych, a także skroplonego gazu LPG.

 

Podmioty uprawnione do realizacji procedury

1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych może zostać udzielona tylko temu przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania;

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji (art. 54 ustawy Prawo energetyczne);

5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

6) złożył zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 000 000 złotych (o którym mowa w art. 38a ustawy), w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać określonych należności publicznoprawnych, związanych z wykonywaną działalnością (ustanowienie zabezpieczenia nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o koncesję na wytwarzanie gazu płynnego LPG).

 

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków. Nie zostanie wydana koncesja wnioskodawcy:

 • który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą wskutek rażącego naruszenia warunków określonych w koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określonych przepisami prawa, albo który w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją (art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z powodu: złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, nieusunięcia, w wyznaczonym przez organ koncesyjny terminie, naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej, lub też stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej (art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 • skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą – Prawo energetyczne.

 

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może odmówić koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku ze względu na zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie koncesji

Wnioskodawca ubiegający się o wydanie koncesji składa wniosek wraz załącznikami do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek należy złożyć osobiście lub można go także wysłać pocztą na adres:

Urząd Regulacji Energetyki

Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Ponadto wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych powinien zawierać, odpowiednio do rodzaju działalności:

1) wskazanie prognozowanej wielkości przywozu paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat;

2) opis sposobu utrzymywania na okres co najmniej 3 lat zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

3) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat.

4) dane osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy, obejmujące:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o ile został nadany,

e) serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

f) adres zamieszkania;

5) listę wspólników lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji, w przypadku wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna;

6) wskazanie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, oraz tytułu prawnego do instalacji magazynowania paliw ciekłych lub kopie umów przedwstępnych wobec umów o magazynowanie oraz na tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 4 ustawy Prawo energetyczne);

7) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług;

8) postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia majątkowego – o którym mowa w art. 38e ust. 1 ustawy Prawo energetyczne;

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument??
Zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument??
Pozwolenie na użytkowanie
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia opracowany został przez Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument??
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument??
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

- dane identyfikacyjne wnioskodawcy,

- adres jego siedziby lub zamieszkania,

- informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą),

- informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą,

- o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego.

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,

c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów,

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.

Jak uzyskać dokument??
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Upoważnienie powinno zostać potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki wnioskodawca powinien załączyć do wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych następujące dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione kopie):

 • Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz organizacyjne.

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych, których dane nie znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG); 

2) odpis z rejestru przedsiębiorców –Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu; 

3) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku, gdy brak informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach;

4) w przypadku spółek cywilnych – umowa spółki;

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek kapitałowych – członków zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych – wszystkich wspólników); oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego). W przypadku, gdy przedsiębiorca, wspólnik lub członek zarządu jest osobą nie będącą obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

6) Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji;

8) oświadczenie przedsiębiorcy o prognozowanej wielkości produkcji paliw ciekłych na okres co najmniej 3 lat;

9) opis sposobu utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, na okres co najmniej 3 lat;

10) opis sposobu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych na okres co najmniej 3 lat.

11) w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy (wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej);

12) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji/promesy koncesji.

 

 • Dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych:

1) szczegółowy opis działalności w zakresie objętym koncesją, w tym sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych, które będą przedmiotem wytwarzania oraz procesu ich produkcji, w szczególności z uwzględnieniem sposobu wykorzystania eksploatowanej infrastruktury technicznej wraz z uproszczonym schematem technologicznym bazy paliw oraz z opisem przeznaczenia zaznaczonych na ww. schemacie poszczególnych zbiorników paliw oraz urządzeń wydawczych wraz z ich oznaczeniami,

2) szczegółowy wykaz zbiorników (wskazanie numerów ewidencyjnych i fabrycznych) dla produktów finalnych procesu wytwarzania oraz przyporządkowanie, poszczególnych rodzajów paliw do zbiorników w których będą wytwarzane,

3) dla bazy paliw, na której prowadzona jest/będzie działalność koncesjonowana:

            a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.),

            b) protokół z ostatniej kontroli przeprowadzonej w bazie/stacji paliw w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną wraz z zarządzeniami pokontrolnymi oraz informacją przedsiębiorcy o ich realizacji,

            c) w odniesieniu do zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ‐ program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,

            d) w odniesieniu do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ‐ raport o bezpieczeństwie,

            e) decyzje i inne dokumenty wydane przez organy nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno – budowlanej, organy właściwe w sprawach zagospodarowania przestrzennego obejmujące wszystkie obiekty budowlane ujęte        we wnioskowanym zakresie:

 • decyzja – pozwolenie na użytkowanie lub w przypadku braku jej wymagalności przez właściwe organy budowlane, decyzja – pozwolenie na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz oświadczenie o braku wniesienia przez właściwy organ nadzoru budowlanego (w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia), w drodze decyzji sprzeciwu dotyczącego inwestycji;
 • w przypadku braku możliwości przedstawienia decyzji – pozwolenie na budowę przedsiębiorca przedstawia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją uzyskaną od organu administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii – decyzji pozwolenie na budowę lub informacji o jej wydaniu oraz informację organu nadzoru budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa.

f) decyzje jednostek dozoru technicznego (wraz z protokołami badań odbiorczych lub okresowych) zezwalające na eksploatację infrastruktury technicznej służącej do wykonywania działalności koncesjonowanej, w tym wszystkich elementów ciągu technologicznego związanego z wytwarzaniem paliw ciekłych (w szczególności rurociągów, pomp, dozowników itp.) wszystkich zbiorników paliw oraz urządzeń do napełniania i opróżniania cystern (o ile odrębne przepisy nie wyłączają obowiązku objęcia określonych elementów tej infrastruktury dozorem UDT),

g) wykaz wszystkich przyrządów pomiarowych w tym odmierzaczy paliw oraz innych urządzeń wydawczych (np. wagi, przymiary) eksploatowanych na potrzeby działalności koncesjonowanej wraz ze:

 • świadectwami legalizacji, lub
 • deklaracjami zgodności z dyrektywą MID 2004/22/WE wraz z dowodami zakupu oraz montażu (faktury) przyrządów pomiarowych (dotyczy nowych przyrządów pomiarowych nie podlegających legalizacji pierwotnej),

h) dokumenty, tj. schematy technologiczne, dowody zakupu (faktury), protokoły odbioru itp. poświadczające, że eksploatowana baza paliw wyposażona została w instalacje, urządzenia lub systemy przeznaczone do:

 • pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych (w ramach wytwarzania) produktów naftowych oraz sygnalizacji przecieków tych produktów do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych (dotyczy baz paliw objętych takim obowiązkiem),
 • zabezpieczenia przed emisją par produktów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach ich przeładunku i magazynowania (w ramach wytwarzania);
 • hermetycznego magazynowania (w ramach wytwarzania), napełniania i opróżniania produktami naftowymi I klasy, ograniczające roczne straty tych produktów naftowych w instalacji magazynowej bazy paliw płynnych do wartości poniżej 0, 01 % ich wydajności,

i) opis prowadzonej w bazie paliw gospodarki wodno‐ściekowej ze wskazaniem opisu instalacji kanalizacyjnych i innych urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, w tym dokumentacja dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu bazy paliw oraz pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane,

j) dokumenty (w tym stosowne pozwolenia wraz z oświadczeniem o niecofnięciu, niewygaśnięciu względnie o braku ograniczenia pozwolenia) potwierdzające zgodność działalności w zakresie wytwarzania paliw ciekłych z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (w odniesieniu do miejsca prowadzenia działalności w tym zakresie oraz do technologii wytwarzania), w tym dotyczącymi emisji substancji do atmosfery, wytwarzania odpadów niebezpiecznych itp., oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sporządzonym dla planowanej działalności raportem oddziaływania na środowisko lub postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że sporządzenie raportu nie było wymagane; w razie braku wymagalności kopia protokołu ostatniej kontroli w zakresie ochrony środowiska na terenie bazy,

4) wskazanie laboratorium, z którym zawarta została umowa na kontrolę jakości paliw ciekłych, które będą wytwarzane i wprowadzane do obrotu przez Przedsiębiorcę wraz z kopią takiej umowy,

5) dokumenty określające technologię wytwarzania paliw ciekłych (karty produktów), poświadczone przez akredytowane laboratorium,

6) dokumenty potwierdzające złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 

 • Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania:

1) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności,

2) inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (umowy kredytowe, gwarancje bankowe, umowy pożyczki, itp.),

3) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zawierające informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach,

4) oświadczenie o wielkości uzyskiwanego dotychczas oraz planowanego przychodu w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, wyrażonego w złotych w skali roku,

5) zaświadczenie (uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem) z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne lub, że nie figuruje w ewidencji płatników składek (w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych); w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki;

6) zaświadczenie (uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem) z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa;

 

 • Dokumenty potwierdzające, złożenie zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł, o którym mowa w art. 38a ustawy Prawo energetyczne:

1) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, przy czym gwarantem może być osoba wpisana do wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne; aktualny wykaz gwarantów dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów; lub

2) poręczenie banku, przy czym poręczycielem może być osoba wpisana do wyżej wymienionego wykazu gwarantów; lub

3) weksel z poręczeniem wekslowym banku; lub

4) czek potwierdzony przez krajowy bank wystawcy czeku; lub

5) umowa o ustanowieniu zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (według ich wartości nominalnej) wraz dokumentem potwierdzającym wpis do rejestru zastawów, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; lub

6) pisemne, nieodwołalne upoważnienie Prezesa URE, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

 

 • Uwagi dodatkowe dla przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), składających wniosek o udzielenie koncesji:

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez pośrednictwa oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy ci powinni przedstawić odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki, (oczywiście o ile planowana działalność ma być prowadzona bezpośrednio, bez zakładania oddziału);

2) informacja odnośnie niekaralności członków zarządu spółki powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

3) w przypadku, gdy ww. osoby nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwe organy krajów, których ww. osoby są obywatelami, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

4) informacja odnośnie niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki (o ile takie rejestry istnieją), uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu;

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP przez polski organ podatkowy);

6) zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w sposób określony w art. 3 zd. 1 Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille. Zgodnie zaś z art. 3 zdanie 2 powołanej Konwencji, dołączenie apostille nie może być wymagane, gdy (…) umowa między dwoma lub większą liczbą Umawiających się Państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji;

7) dokumenty przedkładane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy;

8) przedsiębiorca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowi pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tego przedsiębiorcy pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.  Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Jeżeli w złożonych dokumentach brakuje dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie koncesji zezwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych, spełnia warunki określone przepisami prawa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentacji skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

3. Wszczęcie postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna postępowanie administracyjne prowadzone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

2.  Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji.

3. Na każdym etapie organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

4. Uzyskanie opinii Zarządu Województwa

1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki występuje do właściwego miejscowo Zarządu Województwa, naczelnika urzędu celnego, a także do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, o wydanie opinii w sprawie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych.

2. Wyżej wymienione organy wydają w drodze postanowienia opinię (w trybie art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego). Niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia sprawy do zaopiniowania, uznaje się za równoważne z wydaniem pozytywnej opinii.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

5. Ocena merytoryczna wniosku

1. Organ prowadzący postępowanie dokonuje oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń.

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

3. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę dodatkowo zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. Obowiązek złożenia zabezpieczenia nakładany jest w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie (postanowienie można jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji).

Dokumenty

6. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Strony postępowania zawiadamiane są o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie, oraz możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń (zgodnie z art. 10 §1 kodeksu postępowania administracyjnego).  Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych.

Dokumenty

7. Wydanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji w sprawie udzielenia koncesji

1. W przypadku, gdy z analizy dokumentów wynika, ze wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych. Koncesja zostanie wydana tylko w przypadku złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 zł, o którym mowa w art. 38a ustawy Prawo energetyczne.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzję o odmowie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej informuje się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Komisję Europejską. W informacji powinny być zawarte przyczyny odmowy udzielenia koncesji.

3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję zezwalającą na wytwarzanie paliw ciekłych wpisywani są do prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki ogólnej bazy przedsiębiorstw posiadających koncesje .

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

a) zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 ustawy prawo energetyczne,

b) powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja powinna ponadto określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

616,00 zł

1. Zgodnie z częścią 3, punkt 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu paliw ciekłych wynosi 616,00 zł. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku o wydanie koncesji. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego (w tym przypadku Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Wpłaty można dokonać w kasie, ewentualnie dokonać przelewu na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, 01‐003 Warszawa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację)..

Jak możesz się odwołać

1. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946 - 47956). Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

2. Zgodnie z art. 47948 § 2 k.p.c. Jeżeli Prezes Urzędu uzna odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy odwołanie.

3. Na wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowienia można złożyć zażalenie. Należy to zrobić w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie rozpatrywane jest także zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć

Na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki zamieszczony jest Pakiet Informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw ciekłych (WPC).

Czy ta strona była przydatna?