Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Uzyskanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Przedsiębiorca składa wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Dokumenty

2. Sprawdzenie kompletności pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Po stronie urzędu następuje weryfikacja formalno-prawna złożonych dokumentów. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, gdy stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny, wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca nie uzupełni w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

3. Wniesienie opłaty za zezwolenie

Przedsiębiorca wnosi opłatę za udzielenie zezwolenia na rachunek gminy. Jeśli przedsiębiorca nie opłaci zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

4. Wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa.

Opłata za udzielenie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, które wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czy ta strona była przydatna?