Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/ lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dokonanie przez okręgową radę lekarską/ Wojskową Radę Lekarską wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi:

Lekarze/ lekarze dentyści wykonujący działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska ubiegający się o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą danych dotyczących działalności leczniczej obejmującej wykreślenie danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze jednej z okręgowych izb lekarskich należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru.

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska należy złożyć do każdej rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarskie
  • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć do:

  • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza 

lub

  • Wojskowej Rady Lekarskiej - w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu

Lekarze/ lekarze dentyści prowadzący działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska, w przypadku zamiaru zaprzestania udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, składają wniosek o wykreślenie danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obejmujący:

  •  wykreślenie danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/ lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze jednej z okręgowych izb lekarskich,

lub

  • wykreślenie danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy/ lekarzy dentystów w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze każdej z okręgowych izb lekarskich (w przypadku, gdy praktyka wykonywana była na terenie wielu izb).

Dokumenty

2. Formalna weryfikacja wniosku

Organ właściwy - okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia).

3. Wykreślenie wpisu lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska dokonuje wykreślenia danych lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia wykreślenia wpisu). Wykreślenie wpisu (odmowa wykreślenia wpisu) w rejestrze następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarskiej/ Wojskowej Rady Lekarskiej.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

4. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wykreślenia

Organ rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczy, informację o wykreśleniu w rejestrze działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wykreślenia wpisu z rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Warto wiedzieć

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Czy ta strona była przydatna?