Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fizjoterapeuta – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.

Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wpłać na rachunek bankowy Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania, Krajowa Izba Fizjoterapeutów może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów wymaga dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego, które wydało ten dokument, lub dokonało sporządzenia takiej kopii poświadczonej lub tłumaczenia poświadczonego.
 1. Izba sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli izba stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie. Jeśli uzupełnisz dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy, pracownik izby ponownie wezwie cię do ich uzupełnienia lub uściślenia. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów, to twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Izba sprawdzi też, czy twoje kwalifikacje uzyskane za granicą są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, izba może wystąpić o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

Dostaniesz potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku w ciągu miesiąca.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności

Krajowa Izba Fizjoterapeutów na podstawie kompletu dokumentów stwierdza, że:

a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

c) musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.

Jeśli izba stwierdzi różnicę w długości kształcenia o wymiarze co najmniej jednego roku – może wymagać od ciebie wykazania się stażem pracy w wymiarze do dwóch razy dłuższym niż stwierdzona różnica, nie dłuższym jednak niż cztery lata (w sytuacji gdy zawód jest regulowany w obu państwach, wymóg minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego nie jest wymagany). W celu zniwelowania różnic pomiędzy kwalifikacjami, które posiadasz, a kwalifikacjami określonymi w przepisach, izba wyda ci postanowienie o konieczności przystąpienia do testu umiejętności lub odbycia stażu adaptacyjnego. W postanowieniu znajdziesz zakres testu umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego oraz różnice programowe, które musisz uzupełnić, aby uzyskać decyzję o uznaniu kwalifikacji. Izba wyznaczy ci też termin, w którym musisz zdecydować czy wybierasz staż czy test.

Uwaga!
Jeśli posiadasz kwalifikacje zawodowe na poziomie pierwszym (zob. art. 18 ust. 6 ustawy), a do wykonywania zawodu regulowanego jest wymagane posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie czwartym, (zob. art. 18 ust. 3 ustawy), izba może zobowiązać cię zarówno do odbycia stażu adaptacyjnego, jak i do przystąpienia do testu umiejętności.

Dokumenty

 1. Przekaż informację o tym, że wybierasz staż adaptacyjny lub test umiejętności (jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje)

Po tym, jak izba otrzyma twoją odpowiedź, dostaniesz skierowanie na staż lub zawiadomienie o terminie testu umiejętności.

Jeśli nie udzielisz informacji w wyznaczonym terminie, to izba wyda ci decyzję negatywną. Po otrzymaniu decyzji negatywnej, możesz ponownie złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji.

Możesz wskazać jednostkę ochrony zdrowia, w której zamierzasz odbywać staż. Jeśli izba nie zgodzi się na wskazaną przez ciebie jednostkę ochrony zdrowia, albo jeśli nie wskażesz żadnej jednostki ochrony zdrowia, to izba wybierze jednostkę.

Przed odbyciem stażu adaptacyjnego wpłać opłatę z tytułu kosztów odbycia stażu adaptacyjnego. Opłatę możesz wpłacić jednorazowo lub w ratach płatnych z góry w terminie do 15. każdego miesiąca za dany okres rozliczeniowy na rachunek bankowy jednostki ochrony zdrowia. Decyzję o trybie płatności podejmuje na twój wniosek kierownik jednostki.

Ile zapłacisz

 • Wysokość opłaty za test umiejętności ustalana jest przez Dyrektora CEM.
 • Staż adaptacyjny – opłata jest ustalana przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż.

Termin

W terminie wyznaczonym w postanowieniu.

 1. Przystąp do stażu lub testu (jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje)

Staż adaptacyjny

Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba wykonująca zawód fizjoterapeuty przez okres nie krótszy niż 4 lata. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki.

Oceny umiejętności nabytych w trakcie stażu adaptacyjnego, dokonuje opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki, w której zostaje zakończona realizacja programu stażu adaptacyjnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego. Ocena umiejętności zawiera uzasadnione stwierdzenie o:

1) przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego albo

2) braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.

Kierownik jednostki, w której został zakończony staż adaptacyjny, w terminie 3 dni od dnia, w którym dokonano oceny, informuje wnioskodawcę o ocenie oraz przekazuje Krajowej Izbie Fizjoterapeutów informację o zaliczeniu stażu adaptacyjnego albo jego niezaliczeniu, wraz z dziennikiem stażu adaptacyjnego.

Opinia opiekuna stażu jest podstawą do uznania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały zniwelowane przez wnioskodawcę w wyniku odbycia stażu.

Test umiejętności

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wyznaczy ci termin przeprowadzenia testu umiejętności. Izba przekazuje dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych:

1) wykaz osób, które będą przystępować do testu umiejętności w danym terminie;

2) informacje o różnicach programowych, określonych w postanowieniu o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności, dotyczące poszczególnych zdających;

3) program kształcenia w zawodzie fizjoterapeuty obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje te są przekazywane na co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.

Dyrektor CEM zawiadomi cię o wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz podaje numer rachunku bankowego CEM, na który powinna zostać ona wniesiona. Termin wniesienia opłaty nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Test umiejętności opracowuje CEM indywidualnie dla każdego zdającego, a przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Test umiejętności jest przeprowadzany 2 razy w roku: od 15 czerwca do 30 czerwca i od 1 grudnia do 15 grudnia. Test umiejętności składa się z egzaminu teoretycznego albo egzaminu praktycznego bądź egzaminu teoretycznego i praktycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie ustnej albo w formie testu. Formę testu umiejętności określa dyrektor CEM po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o miejscu i formie testu umiejętności na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności. W przypadku gdy część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu, składa się on z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 pytań. Test uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

W przypadku przeprowadzania egzaminu teoretycznego w formie ustnej obejmuje on od 3 do 4 pytań. Każda odpowiedź jest oceniana odrębnie przez każdego członka Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Odpowiedź może zostać oceniona negatywnie, jeżeli za taka oceną opowie się co najmniej połowa składu Komisji albo zespołu egzaminacyjnego. Uzyskanie przez zdającego oceny negatywnej z którejkolwiek z odpowiedzi powoduje uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu ustnego.

Część praktyczna testu umiejętności składa się z 1 do 3 zadań polegających na zademonstrowaniu wybranych czynności właściwych dla fizjoterapeuty lub wykonaniu innych zadań potwierdzających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Rzeczypospolitej Polskiej.

Test umiejętności zdasz, jeżeli uzyskasz oceny pozytywne z każdej części wchodzącej w skład testu umiejętności.

Wnioskodawcy, który złożył test umiejętności z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie, którego kopię przekazuje Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Zaświadczenie jest wydawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej.

Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres części praktycznej testu umiejętności, oraz wyniki z każdej części testu umiejętności. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przekazuje Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, w terminie 14 dni od dnia zakończenia testu umiejętności.

W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie albo złożenia testu umiejętności z wynikiem negatywnym, na pisemny wniosek wnioskodawcy, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.

Wynik testu umiejętności jest podstawą do uznania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, czy stwierdzone w postanowieniu różnice zostały przez ciebie uzupełnione.

Termin

 • Maksymalny czas trwania stażu adaptacyjnego wynosi 3 lata.
 • Test umiejętności może być wyznaczony w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia.
 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Jeśli izba uzna twoje kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, to możesz posługiwać się tytułem zawodowym "fizjoterapeuta" w Polsce.

W przypadku negatywnej oceny twoich dokumentów lub negatywnego wyniku testu umiejętności, lub negatywnej oceny stażu adaptacyjnego, dostaniesz decyzję o odmowie uznania twoich kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym izba otrzyma ocenę z przebiegu twojego stażu adaptacyjnego lub wynik twojego testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu twojego wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Warto wiedzieć

Europejska legitymacja zawodowa

Czy wiesz, że zamiast tradycyjnej procedury uznawania kwalifikacji możesz ubiegać się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej? Legitymację uzyskasz łatwiej i szybciej, bo wszystkie dokumenty złożysz elektronicznie do instytucji w kraju, w którym mieszkasz. Poza tym wniosek wypełnisz w swoim ojczystym języku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz. Legitymacja to elektroniczny dokument, potwierdzający uznanie twoich kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE.

Czy ta strona była przydatna?