Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Zmieniłeś nazwę lub siedzibę firmy, a może rozszerzyłeś zakres działalności? Jeśli tak, to musisz zmienić swój wpis w rejestrze agencji zatrudnienia. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

STOR – System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O jakich zmianach w rejestrze agencji zatrudnienia musisz zawiadomić

Wniosek o zmianę danych w rejestrze agencji zatrudnienia złóż w przypadku zmiany:

 • oznaczenia lub nazwy twojego podmiotu
 • twojej siedziby albo miejsca zamieszkania
 • rodzaju świadczonych usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo pracy tymczasowej

Zawiadomienie o zmianie rodzaju świadczonych usług w ramach agencji zatrudnienia.

Złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze agencji zatrudnienia, jeśli podejmujesz lub przestajesz świadczyć usługi w zakresie:

1. Pośrednictwa pracy, polegającego na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
 • kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność w Polsce

2. Doradztwa personalnego, polegającego na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji

3. Poradnictwa zawodowego, polegającego na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, np. o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych oraz zajęć zachęcających do aktywnego poszukiwania pracy
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy – np. na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie

4. Prac tymczasowych, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej. Praca wykonywana jest na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 Warunki, które musisz spełniać składając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze agencji zatrudnienia:

 • brak zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – o ile byłeś zobowiązany do ich opłacania
 • niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art.121-121 b Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości twojej firmy (podmiotu)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
 • wojewódzkie urzędy pracy

Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego – wybór należy do ciebie. Zmiany w rejestrze dokona marszałek województwa.


Ważne

Jeśli zmieniłeś siedzibę albo miejsce zamieszkania, to wniosek złóż do tego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego, który jest odpowiedni dla nowej siedziby albo miejsca zamieszkania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi kompletność twojego wniosku

W przypadku braków urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wpis do rejestru. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie załatwi twojej sprawy. Wtedy otrzymasz decyzję o odmowie zmiany danych w rejestrze.

Urząd oceni, czy może zmienić dane w rejestrze agencji zatrudnienia

Urząd może sprawdzić, czy podałeś poprawne informacje. Ponadto, może ciebie wezwać do dostarczenia w podanym terminie dodatkowych dokumentów. Mogą to być dokumenty potwierdzające np.:

 • nazwę twojej firmy lub podmiotu
 • twoją niekaralność
 • brak zaległości z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego
 • że nie ogłoszono twojej upadłości albo nie otwarto likwidacji twojej firmy

Ponadto, urząd może wezwać cię do złożenia zaświadczenia albo oświadczenia:

 • o numerze NIP twojej firmy
 • o numerze wpisu do KRS (czyli Krajowego Rejestru Sądowego)
 • potwierdzającego wpis do CEIDG (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

 1. Urząd zmieni twój wpis w rejestrze agencji zatrudnienia

Swój zmieniony wpis znajdziesz w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

 1. Otrzymasz certyfikat o zmianie twoich danych w rejestrze agencji zatrudnienia

Urząd wyda ci z urzędu certyfikat uwzględniający zmiany. Nie płacisz za niego.


Uwaga

Urząd  wyda ci jeden lub dwa certyfikaty o zmianie wpisu do rejestru. Zależy to od zgłoszonego przez ciebie zakresu świadczonych usług. Certyfikaty uprawniają odpowiednio do świadczenia usług:

 • pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego

albo

 • pracy tymczasowej

Jeśli we wniosku o zmianę wpisu zaznaczyłeś, że chcesz wykonywać działalność tylko w jednym zakresie to dostaniesz tylko jeden certyfikat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat zawiera następujące dane:
1) nazwę podmiotu;
2) adres siedziby podmiotu;
3) numer w rejestrze;
4) określenie rodzaju świadczonych usług:

 • pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo
 • pracy tymczasowej;

5) datę dokonania wpisu do rejestru w zakresie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego albo pracy tymczasowej;
6) datę dokonania pierwszego wpisu do rejestru w przypadku wydania certyfikatu z powodu zmiany oznaczenia podmiotu lub adresu siedziby podmiotu.

Na certyfikacie nie ma podanej daty jego ważności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci zmiany wpisu do rejestru to możesz się odwołać. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym dostałeś decyzję o odmowie zmiany wpisu. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. SKO może podtrzymać decyzję lub zmienić ją w całości lub częściowo. SKO może również oddalić twoje odwołanie. W przypadku uchylenia przez SKO w części lub całości wydanej decyzji, urząd ponownie rozpatrzy sprawę. Wszystkie decyzje SKO będą do ciebie wysłane.

Czy ta strona była przydatna?