Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Zgłoszenie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Azbest ze względu na właściwości m.in. wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, odporność na działanie kwasów, zasad i innych chemikaliów, wysoką temperaturę rozkładu i topnienia oraz złe przewodnictwo cieplne znalazł szerokie zastosowanie w bardzo wielu gałęziach przemysłu.

Aby bezpiecznie usunąć wyroby zawierające azbest należy odpowiednio przeprowadzić proces demontażu, transportu, oraz zdeponowania na składowisku odpadów. Decyzja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinna wynikać z dokonywanej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości kontroli stanu wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.” Ocena wskazuje stopień pilności wykonania prac. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe inspektoraty pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać:

 1. rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
 2. termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
 3. adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
 4. kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
 5. określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
 6. zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Formularz zawiera:

1. W części ogólnej:

 • miejsce i adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
 • rodzaj zabudowy,
 • numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego,
 • rodzaj i nazwa wyrobu,
 • ilość wyrobu,
 • datę sporządzenia poprzedniej oceny.

2. W części szczegółowej:

 • sposób zastosowania azbestu,
 • struktura powierzchni wyrobu z azbestem,
 • możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,
 • miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych,
 • wykorzystanie miejsca.

Termin

Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest.

 1. Przyjęcie zgłoszenia

Właściwy okręgowy inspektor pracy przyjmuje zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem realizacji prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest

Czy ta strona była przydatna?