Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dróżnik przejazdowy – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś obywatelem Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu bądź Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego i chcesz tymczasowo i okazjonalnie wykonywać swoją działalność w Polsce? Wystarczy, że złożysz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich sytuacjach potrzebujesz uznania kwalifikacji

Jeśli chcesz rozpocząć pracę w zawodzie regulowanym w innym państwie niż to, w którym zdobyłeś kwalifikacje zawodowe, musisz się postarać o ich oficjalne uznanie. 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polega na sprawdzeniu twojego poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji, które dają ci prawo wykonywania zawodu w kraju, w którym je uzyskałeś.

Przeczytaj:

Jeśli planujesz wykonywać zawód lub działalność regulowaną w Polsce tymczasowo i okazjonalnie – czyli świadczyć usługi transgraniczne, możesz skorzystać z uproszczonej procedury uznawania kwalifikacji. Na podstawie twojego oświadczenia organ właściwy dla danego zawodu lub działalności regulowanej w Polsce, ocenia tymczasowy i okazjonalny charakter świadczenia usług.

Przeczytaj na czym polega uproszczony system uznawania kwalifikacji.

Kto może skorzystać z procedury uproszczonej

Każdy, kto w swoim kraju na obszarze UE i EFTA wykonuje zgodnie z przepisami zawód lub prowadzi działalność regulowaną, ma prawo świadczyć usługi w tym samym zakresie w innym kraju unijnym (na przykład w Polsce).

Ponadto prawo świadczenia usług w swoim zawodzie mają również:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium Polski lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Polski w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Polski w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Jakie dodatkowe wymogi muszą być spełnione

Możesz skorzystać z uproszczonego uznawania kwalifikacji, jeśli twój zawód lub działalność:

 • są regulowane w twoim państwie pochodzenia
 • nie są regulowane w twoim państwie pochodzenia, ale:
  • wykonywałeś ten zawód albo tę działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, albo
  • ukończyłeś kształcenie regulowane, które przygotowuje do wykonywania zawodu w twoim kraju (może być dodatkowo uzupełnione na przykład o szkolenie zawodowe, okres próbny lub praktykę zawodową, które są zgodne z przepisami twojego kraju).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

W przypadku zawodu, który jest regulowany w Polsce, a nie jest regulowany w twoim kraju, możesz dołączać: dokument potwierdzający wykonywanie przez ciebie danego zawodu lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim albo dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.

Zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub zaświadczenie o niekaralności, dołącz do oświadczenia, jeżeli jest wymagane od Polaków zamierzających wykonywać zawód albo działalność związane z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją.

Zaświadczenie określające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, wydane przez twoje państwo pochodzenia dołącz w przypadku działalności związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.

Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego dołącz jeśli zamierzasz wykonywać zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Termin

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli twoje oświadczenie jest poprawne, otrzymasz zawiadomienie, że urząd otrzymał twoje oświadczenie. Urząd wyśle zawiadomienie na adres wskazany przez ciebie w oświadczeniu.

Jeśli urząd stwierdzi braki w twoim oświadczeniu, wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie. Jeśli nie dostarczysz brakujących dokumentów, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Możesz zacząć wykonywać zawód lub prowadzić działalność od razu po przyjęciu oświadczenia przez organ, do którego je złożyłeś.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jakim tytułem możesz się posługiwać

W trakcie świadczenia usługi transgranicznej możesz używać tytułu zawodowego lub tytułu działalności, jakie obowiązują w twoim kraju. Tytuł podaje się w oryginalnym brzmieniu, aby nie pomylić go z tytułem obowiązującym w Polsce. W przypadku braku takiego tytułu w twoim państwie, podaj informacje o swoich kwalifikacjach zawodowych oraz nazwę i siedzibę uprawnionej instytucji (w oryginalnym brzmieniu).

Gdzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne

Płać składki na ubezpieczenia społeczne w tym państwie członkowskim, w którym prowadzisz „istotną działalność” gospodarczą. Nie musisz rejestrować swojej działalności w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pamiętaj, aby uzyskać od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na twój adres zamieszkania, zaświadczenie (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie pokaż pracownikowi ZUS, na przykład w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Gdzie znaleźć więcej informacji

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniu usług transgranicznych w twoim zawodzie lub działalności, na przykład o tym, jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne – skontaktuj się z urzędem, którego dane kontaktowe znajdziesz na tej stronie, w sekcji "Gdzie załatwisz sprawę".

Czy ta strona była przydatna?