Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – uznawanie kwalifikacji

Uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Skorzystaj z kreatora biznes.gov.pl jeśli chcesz uznać kwalifikacje wg systemu ogólnego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty.

Naczelna Rada Aptekarska uznaje kwalifikacje formalne nabyte w UE oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a wskazana przez wnioskodawcę okręgowa izba aptekarska dokonuje wpisu do rejestru farmaceutów i na listę swoich członków, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, zgodny z wymogami Dyrektywy 85/432/EEC, wyszczególniony w Aneksie (dawniej Artykule 4) Dyrektywy 85/433/EEC znowelizowanej przez Dyrektywę 2001/19/EC i wymieniony w Aneksie 11 Traktatu Akcesyjnego,

lub

 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed:
  • 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii i Królestwie Niderlandów;
  • 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej;
  • 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej;
  • 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii;
  • 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej;
  • 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej;
  • 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,
  • 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej,
  • 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice Islandii;
  • 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu;
  • 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej;
  • 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej;
  • 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała w tym państwie zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia

oraz

 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli uznajesz kwalifikacje w trybie automatycznym, to złóż wniosek do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Wniosek możesz złożyć wyłącznie papierowo.

Jeśli nie spełniasz wymogów określonych w ustawie o izbach aptekarskich i musisz uznać swoje kwalifikacji w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji, to wniosek złóż do Ministerstwa Zdrowia. Ten wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty

Zgodnie z art. 4c ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej składa wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- obywatelstwo,

- adres do korespondencji,

- datę i miejsce urodzenia,

- posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

 • Ponadto, wnioskodawca dołącza do wniosku prawo wykonywania zawodu wydane przez kompetentne władze państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem, jeżeli w państwie tym taki dokument obowiązuje.

 • Jeżeli w państwie wnioskodawcy, nie wydaje się zaświadczenia potwierdzającego, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub nie zostało mu ono zawieszone, oraz że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

 • Jeżeli w państwie wnioskodawcy, orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia, pozwalające na wykonywanie zawodu farmaceuty nie jest wymagane, za wystarczające uważa się dokument wydany w tym państwie odpowiadający dokumentowi wydawanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia lub tytułu naukowego albo specjalizacji składane są dobrowolnie.

 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia, jak również postawy etycznej są ważne 3 miesiące od dnia ich wystawienia.

 • Zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty nie składa obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim.

 • Dokumenty obcojęzyczne należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, natomiast kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.


Jeśli nie spełniasz warunków koniecznych do automatycznego uznawania kwalifikacji, to możesz uznać kwalifikacje w ramach tzw. ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji w trybie ogólnym. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski. Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty złóż bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia.

Załączniki do wniosku:

1) kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

2) kopie:

a) dyplomów

b) świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

c) świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia

d) świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia, rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą

e) zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy (powinna w nim być zawarta informacja o poziomie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z art. 11 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

f) dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu — jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego

g) dokumentu zawierającego informacje o odbytym programie kształcenia

3) dowód zapłacenia opłaty – Opłatę wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia

Dokumenty obcojęzyczne dostarcz wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania Ministerstwo Zdrowia może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy. Wyżej wymienione dokumenty złóż w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.

 1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

Naczelna Rada Aptekarska nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Naczelna Rada Aptekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury. W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, NRA wzywa wnioskodawcę w terminie 30 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania), wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA).

2. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której NRA na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia spełnienie wymagań przez wnioskodawcę do uznania w trybie automatycznym kwalifikacji formalnych nabytych w państwach UE, przyznania prawa wykonywania zawodu oraz wpis na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

3. W przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne kwalifikacje farmaceuty, Naczelna Rada Aptekarska niezwłocznie zwraca się do odpowiednich władz państwa członkowskiego UE, które wydały dyplom lub inny dokument, co do którego istnieje wątpliwość, o potwierdzenie autentyczności dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego formalne kwalifikacje lekarza za pośrednictwem elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). IMI umożliwia przygotowanie wniosków i odpowiadanie na wnioski z innych państw członkowskich w języku polskim, oraz pozwala sprawnie i precyzyjnie odnaleźć właściwą instytucję z innego państwa.

 1. Uznanie kwalifikacji formalnych oraz przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Na podstawie złożonych dokumentów Naczelna Rada Aptekarska podejmie uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. 3-miesięczny termin ulega zawieszeniu, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty lub załączonych dokumentów, które wymagają potwierdzenia autentyczności przez odpowiednie władze lub organizacje danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy.

 1. Złożenie ślubowania

Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. O terminie ślubowania informuje farmaceutę Naczelna Rada Aptekarska. Ślubowanie składane jest przez farmaceutę w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności” przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jeżeli określona formuła ślubowania nie może być wykorzystana przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej umożliwia skorzystanie z odpowiedniej, równoważnej formuły.

 1. Wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Naczelna Rada Aptekarska, niezwłocznie po złożeniu ślubowania wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. Dokument ten zawiera niezbędne dane osobowe dotyczące farmaceuty, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu i wpisu do rejestru farmaceutów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po złożeniu ślubowania.

 1. Wpis do rejestru farmaceutów i na listę członków wskazanej przez wnioskodawcę okręgowej izby aptekarskiej

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty jest wpisywany do rejestru farmaceutów oraz na listę członków wskazanej przez siebie okręgowej izby aptekarskiej, na podstawie przekazanej przez Naczelną Radę Aptekarską uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wpis dokonywany jest przez właściwą okręgową radę aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania

2) dane dotyczące wykształcenia, w tym:

a) numer dyplomu szkoły wyższej

b) nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział

c) rok ukończenia studiów

d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece

e) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej

f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł

g) informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikającego z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:

a) numer prawa wykonywania zawodu

b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu

c) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie

d) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu

4) numer PESEL

5) datę zgonu

Rejestr farmaceutów jest prowadzony w postaci elektronicznej

Termin

Wpis dokonywany jest w ciągu 7 dni.

Ile zapłacisz

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Zdrowia.

W 2024 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Ile będziesz czekać

Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa jest dokonywana w formie uchwały przez Naczelną Radę Aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od ostatecznej uchwały (decyzji) Naczelnej Rady Aptekarskiej, wnioskodawca może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

 • Zmiana danych

Farmaceuta jest obowiązany informować właściwą okręgową radę aptekarską o zmianie danych osobowych dotyczących farmaceuty, w szczególności: imienia (imion), nazwiska, posiadanych przez niego kwalifikacji, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu do korespondencji, obywatelstwa oraz informacji odnoszących się do wykonywania zawodu farmaceuty i wpisu do rejestru farmaceutów, w terminie 30 dni od dnia zmiany danych osobowych (zgodnie z art. 4e ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich).

 • Europejska legitymacja zawodowa

Czy wiesz, że zamiast tradycyjnej procedury uznawania kwalifikacji możesz ubiegać się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej? Legitymację uzyskasz łatwiej i szybciej, bo wszystkie dokumenty złożysz elektronicznie do instytucji w kraju, w którym mieszkasz. Poza tym wniosek wypełnisz w swoim ojczystym języku, więc nie obawiaj się, że czegoś nie zrozumiesz. Legitymacja to elektroniczny dokument, potwierdzający uznanie twoich kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE.

 • Informowanie o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych

Jeżeli Naczelna Rada Aptekarska posiada informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych lub innych okoliczności, które mogą wpływać na wykonywanie zawodu farmaceuty, informuje o tym zdarzeniu właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa (zgodnie z art. 4f ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich).

Czy ta strona była przydatna?