Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie danej okręgowej izby aptekarskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty

Uzyskanie wpisu do rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie danej okręgowej izby aptekarskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Farmaceuta - obywatel UE, posiadający prawo wykonywania zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim UE oraz wykonujący w tym państwie ten zawód, który zamierza czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód farmaceuty na terytorium RP oraz jednocześnie uzyskać wpis do rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie danej okręgowej izby aptekarskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty, składa w tym celu oświadczenie do okręgowej rady aptekarskiej, właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu. Ponadto przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w każdym roku, w którym farmaceuta zamierza wykonywać w sposób tymczasowy i okazjonalny ten zawód na terytorium RP.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu farmaceuty

Farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty jest obowiązany poinformować o tym właściwą ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności okręgową radę aptekarską w pisemnym oświadczeniu. Oświadczenie to ma obejmować informacje o rodzaju czynności zawodowych, jakie farmaceuta zamierza wykonywać, oraz o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia. W każdym kolejnym roku kalendarzowym farmaceuta wykonujący tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty na terytorium Polski, będzie musiał składać oświadczenie zawierające ww. informacje.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie to ma obejmować informacje o rodzaju czynności zawodowych, jakie farmaceuta zamierza wykonywać, oraz o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Okręgowa rada aptekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia oraz załączników będących podstawą wpisu. W przypadku, gdy oświadczenie i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORA wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Jeżeli dokumenty, będące podstawą wpisu do rejestru uproszczonego zawierają dane budzące wątpliwości, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień. Ponadto, okręgowa rada aptekarska może zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym farmaceuta posiada prawo do wykonywania zawodu, o przedstawienie informacji potwierdzających, że farmaceuta prowadzi działalność zgodnie z prawem, wykonuje zawód w sposób należyty, jak również, że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu.

2. Przy uznaniu wykonywania czynności zawodowych farmaceuty za tymczasowe i okazjonalne bierze się pod uwagę ich długość trwania, częstotliwość, regularność i ciągłość. Okręgowa rada aptekarska każdorazowo może ocenić czasowy i okazjonalny charakter wykonywania czynności zawodowych farmaceuty, uwzględniając te okoliczności.

  1. Wpis do rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich UE wykonujących na terenie okręgowej izby aptekarskiej tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty

Farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty, podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty, prowadzonego przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na zamierzone miejsce wykonywania czynności zawodowych farmaceuty, na czas ich wykonywania. Wpis do rejestru uproszczonego jest bezpłatny i nie może powodować opóźnień czy utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty.

Rejestr uproszczony obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty zawiera następujące dane:

- imię (imiona) i nazwisko;

- obywatelstwo (obywatelstwa);

- miejsce i datę urodzenia;

- nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- adres miejsca zamieszkania w państwie, w którym na stałe wykonuje zawód farmaceuty;

- adres pobytu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzającego wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w tym państwie oraz spełnienie wymagań dotyczących postawy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty;

- cechy identyfikacyjne zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty;

- czas, o ile jest to możliwe, miejsce i charakter zamierzonego tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty.

Rejestr uproszczony prowadzony jest w formie księgi ewidencyjnej oraz przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Termin

30 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni

Warto wiedzieć

  • Farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty, jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniem czynności zawodowych farmaceuty. W takim przypadku farmaceuta winien poinformować o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu tych czynności na piśmie właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, albo, w nagłych wypadkach, po ich wykonaniu.
  • Farmaceuta wykonujący tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności zawodowe farmaceuty podlega przepisom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu farmaceuty i zasadom etyki i deontologii zawodowej oraz podlega odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z tymi przepisami lub zasadami.

Czy ta strona była przydatna?