Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Chcesz być instruktorem techniki jazdy? Musisz najpierw uzyskać wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może zostać instruktorem techniki jazdy

Aby zostać instruktorem techniki jazdy, musisz:

 • mieć co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiadać od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy w tej kategorii, dla której będziesz prowadził zajęcia jako instruktor
 • posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • posiadać ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
 • ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy
 • zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu

Kto nie może zostać instruktorem techniki jazdy

Instruktorem techniki jazdy nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Ponadto, nie możesz w ciągu ostatnich 2 lat być skreślony z ewidencji instruktora techniki jazdy z powodu naruszenia przepisów w dotyczących szkolenia. Termin ten liczy się od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wpis uzyskaj zanim rozpoczniesz wykonywać działalność jako instruktor techniki jazdy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • orzeczenie lekarskie powinno potwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy. Tej samej treści powinno być orzeczenie psychologiczne
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego dołączasz, jeśli nie poosiadasz uprawnień instruktora techniki jazdy. Natomiast zaświadczenie o szkoleniu uzupełniającym złóż, jeśli posiadasz uprawnienia instruktora techniki jazdy
 • świadectwo instruktora techniki jazdy dołącz, jeśli jesteś już wpisany do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • zdjęcie powinno mieć wymiary 3,5 cm x 4,5 cm
 • dołącz dowód zapłaty opłaty za egzamin oraz za wpis do ewidencji

Termin

Wpis uzyskaj zanim rozpoczniesz wykonywać działalność jako instruktor techniki jazdy.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wpisze cię do ewidencji.

Jeśli wniosek będzie kompletny (albo uzupełnisz braki) oraz spełniasz warunki dopuszczenia do egzaminu, to wojewoda wpisze cię na listę osób zakwalifikowanych na egzamin. Poinformuje cię o miejscu i terminie egzaminu.

Szczegóły dotyczące egzaminu znajdziesz w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

 1. Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny (test) obejmuje sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z:

 • techniki kierowania pojazdem
 • zasad przeprowadzania doskonalenia techniki jazdy z uwzględnieniem wybranych zagadnień z bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • metodyki nauczania z uwzględnieniem psychologii kształcenia dorosłych

Egzamin ma formę testu komputerowego albo pisemnego.

W przypadku osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kategorii B, C, D chcących uzyskać uprawnienia odpowiednio w zakresie B+E, C+E, D+E przeprowadza się wyłącznie egzamin praktyczny.


Uwaga

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminu musisz okazać jeden z dokumentów, który potwierdzi twoją tożsamość. Może to być dowód osobisty, karta pobytu lub paszport.

 1. Egzamin praktyczny

Do egzaminu praktycznego zostaniesz dopuszczony, jeśli zdałeś egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności prawidłowego przygotowania i wykonania zadań z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie wykonywania tych zadań. Informację o wyniku egzaminu uzyskasz na miejscu.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekaże do wojewody informację o twoim pozytywnym wyniku egzaminu.

 1. Urząd wpisze cię do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Wojewoda w drodze decyzji wpisze cię do ewidencji instruktorów techniki jazdy administracyjnej. Nada ci numer ewidencyjny oraz wyda świadectwo instruktora techniki jazdy. Data ważności świadectwa określona zostanie na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań, odpowiednio lekarskich i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy.

Wojewoda odmówi ci wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa.

Jakie dane wpisane zostaną do ewidencji instruktorów techniki jazdy

 • numer ewidencyjny
 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument
 • terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych
 • adres zamieszkania
 • wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może on przeprowadzać ćwiczenia praktyczne
 • oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia
 • datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Posiadanie uprawnień do doskonalenia techniki jazdy w zakresie kategorii A, B, B+E, C, C+E, D, D+E uprawnia cię jednocześnie do prowadzenia doskonalenia techniki jazdy odpowiednio w zakresie kategorii A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 50 zł – opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
 • opłata za egzamin:

Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii

Opłata za egzamin (w zł)

teoretyczny

praktyczny

A

120

260

B

120

275

C lub D

120

390

B+E, C+E lub D+E

120

390

Numery rachunków znajdziesz na stronach internetowych odpowiednich urzędów wojewódzkich.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, który wydał ci decyzję.

Czy ta strona była przydatna?