Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie numeru budynku

Zbudowałeś lub budujesz dom i chcesz nadać mu numer? Musisz złożyć wniosek o jego nadanie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co możesz zrobić, gdy budynek nie ma numeru porządkowego

Zwykle numer porządkowy ustalany jest z urzędu przez wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to możesz złożyć do urzędu gminy wniosek o ustalenie tego numeru. Nie musisz być właścicielem budynku ani jego władającym, czyli na przykład użytkownikiem wieczystym, zarządczą lub dzierżawcą.

Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie musisz uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania.

Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

Jakie budynki muszą mieć numery porządkowe

 Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to na przykład budynki:

 • biurowe
 • ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej
 • o charakterze edukacyjnym
 • szpitale
 • opieki medycznej
 • przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Jakie inne obiekty mogą mieć numery porządkowe

Obiekty typu: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

Zasady nadawania numeru porządkowego

Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych od 1 do n.

Jeżeli nie istnieje możliwość nadania numeru porządkowego w postaci wyłącznie liczby całkowitej stosuje się liczbę całkowitą uzupełnioną wielką literą alfabetu łacińskiego od A do Z, wyłączając litery I, O, Q, a w przypadku wyczerpania liter alfabetu łacińskiego dopuszcza się użycie w  numerze drugiej litery alfabetu łacińskiego od A do Z. Nie nadaje się odrębnych numerów porządkowych dla poszczególnych kondygnacji budynków.

Jeżeli obiekty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch lub więcej ulic, posiadają odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic, albo gdy obiekt położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, obiektom tym może być nadanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do obiektu.

Nadawanie numerów porządkowych związanych z określoną ulicą odbywa się w następujący sposób:

 • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
 • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
 • numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie liczbami parzystymi
 • numery porządkowe obiektów przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
 • jeżeli plac powstaje z  rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla obiektów przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Jeżeli nadawanie kolejnych numerów porządkowych spowoduje zaburzenie dotychczasowego ładu i czytelności numeracji porządkowej, organ prowadzący ewidencję podejmuje działania umożliwiające nadawanie numerów porządkowych zgodnie z ładem w zakresie numeracji porządkowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • Dla budynku wybudowanego (ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków) - wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki.
 • Dla budynku będącego w trakcie budowy - wniosek można złożyć z chwilą rozpoczęcia budowy, dołączając kopię pozwolenia na budowę.
 • Dla budynku prognozowanego do wybudowania - na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania terenu, które przeznaczone są pod budownictwo, wniosek można złożyć w każdej chwili, a w przypadku braku planów wniosek można złożyć z chwilą otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z kopią tej decyzji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz uzyskać numer porządkowy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz ustalić numer porządkowy.

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeżeli twój wniosek nie jest kompletny, to urząd poinformuje cię, co musisz uzupełnić.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres
 • określenie przedmiotu wniosku
 • informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Wniosek o nadanie numeru

 • budynku istniejącego
 • budynku w budowie
 • budynku planowanego

składa się na jednym wzorze załączonym do usługi.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

 • Dla budynku wybudowanego (ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków) - wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki.
 • Dla budynku będącego w trakcie budowy - wniosek można złożyć z chwilą rozpoczęcia budowy, dołączając kopię pozwolenia na budowę.
 • Dla budynku prognozowanego do wybudowania - na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania terenu, które przeznaczone są pod budownictwo, wniosek można złożyć w każdej chwili, a w przypadku braku planów wniosek można złożyć z chwilą otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z kopią tej decyzji.
 1. Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

Urząd dokona oceny twojego wniosku oraz załączników. Następnie ustali numer porządkowy i zawiadomi cię o jego nadaniu – nawet wtedy, gdy nie jesteś właścicielem albo władającym nieruchomością. Takie zawiadomienie urząd wyśle także do wszystkich właścicieli nieruchomości lub innych podmiotów, które władają nieruchomością – uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli wniosek dotyczy budynku znajdującego się na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy, to numer porządkowy ustalą – w drodze porozumienia – odpowiednio urzędy miast lub gmin. Jeżeli nie dojdą do porozumienia to numery porządkowe ustali – w drodze zarządzenia – urząd wojewódzki, na terenie którego znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Zostaniesz zawiadomiony o ustaleniu numeru porządkowego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Przepisy nie mówią w jakim terminie urząd wyda ci zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 1. Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku albo na ogrodzeniu. Dowiedz się, czy samorząd terytorialny nie wprowadził obowiązku umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego a także nazwy ulicy czy placu. Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

Ważne! Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Termin

Tabliczkę z numerem porządkowym umieść w widocznym miejscu w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

W przepisach nie ma informacji, po ilu dniach otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku. W praktyce urzędy ustalają numer porządkowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania to urząd nie ma podstaw, aby odmówić ci ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli jesteś niezadowolony z działań urzędu to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę możesz wnieść dopiero po tym jak wezwiesz na piśmie urząd do usunięcia naruszenia prawa.

Czy ta strona była przydatna?