Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczyć usługi hotelarskie lub prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Jeśli chcesz wynajmować pokoje lub miejsca noclegowe w obiekcie, który nie jest obiektem hotelarskim, musisz go zgłosić do ewidencji prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są usługi hotelarskie

Świadczenie usług hotelarskich polega na krótkotrwałym, odpłatnym udostępnianiu miejsc noclegowych.

Usługi hotelarskie obejmują:

 • ogólnie dostępne wynajmowanie:
  • domów
  • mieszkań
  • pokoi
  • miejsc noclegowych
  • miejsc na ustawienie namiotów lub przyczeo samochodowych
 • świadczenie innych usług w obrębie obiektu noclegowego.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność musisz dysponować obiektem hotelarskim albo innym obiektem, tak zwanym nieskategoryzowanym.  

W jakich innych obiektach niż hotelarskie można wynajmować miejsca noclegowe

Możesz świadczyć usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie.

Są to:

 • pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych (agroturystyka)
 • samodzielne pokoje
 • pokoje gościnne i kwatery prywatne
 • miejsca noclegowe w:
  • pomieszczeniach wspólnych (salach)
  • budynkach stałych
  • ośrodkach wczasowych
  • ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
  • domach pracy twórczej
  • zakładach uzdrowiskowych.

Uwaga! Twój obiekt musi spełniać określone wymagania:

 • budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
 • dotyczące wyposażenia i świadczonych usług.

Szczegółowy opis wymagań znajdziesz w rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Jeśli chcesz rozpocząć działalność w zakresie usług hotelarskich, musisz najpierw zgłosić swój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzą wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, właściwi dla miejsca położenia obiektu.

Ważne! Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia surowszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś swój obiekt do ewidencji przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, na terenie której jest położony obiekt, w którym chcesz świadczyć usługi hotelarskie lub prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś zamiar świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Wniosek zawiera oświadczenia, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie powinno zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego obiekt:

 • Nazwa, adres siedziby lub nazwisko i imię oraz adres zamieszkania
 • Numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

oraz dane zgłaszanego obiektu:

 • Nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej;
 • Ilość i struktura pokoi i ilość miejsc noclegowych oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług.

Termin

Zgłoś swój obiekt do ewidencji przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi dane zawarte w twoim zgłoszeniu.

Jeżeli twoje zgłoszenie zawiera braki formalne (na przykład pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze twój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie (opcjonalnie) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku

Warto wiedzieć

Co grozi za działanie niezgodnie z przepisami

Urząd może nałożyć na ciebie karę ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

 • w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: na przykład hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe
 • używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego
 • świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji
 • świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.

Jakie masz obowiązki po zgłoszeniu obiektu do ewidencji

Prowadząc usługi hotelarskie musisz pamiętać o obowiązkach informacyjnych wobec organu prowadzącego ewidencję.

Musisz poinformować urząd, który prowadzi ewidencję, o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie
 • zmianie liczby miejsc noclegowych
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przeczytaj, jak zgłosić zakończenie świadczenia usług hotelarskich w obiekcie wpisanym do ewidencji.

Czy ta strona była przydatna?