Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Chcesz prowadzić pole biwakowe? Jest to obiekt hotelarski, który wymaga uzyskania decyzji o jego zaszeregowaniu do rodzaju pole biwakowe. Jak uzyskać zaszeregowanie pola biwakowego dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest pole biwakowe

Pole biwakowe jest to obiekt hotelarski ogrodzony, ale niestrzeżony, na którym możliwy jest nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.

Polom biwakowym nie są nadawane kategorie, ale jak każdy obiekt hotelarski podlegają obowiązkowemu zaszeregowaniu. Zaszeregowanie i ewidencję pól biwakowych w gminie prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta).

Wymagania dla obiektów hotelarskich

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają:

 • wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne.

Minimalne wymagania dla pól biwakowych

Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla pól biwakowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych na polu biwakowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się pole biwakowe.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
 • nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 • określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 • liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 • opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
 • wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz do wniosku:

 • dowody zapłaty opłaty skarbowej oraz opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w obiekcie hotelarskim wymagań wynikających z odrębnych przepisów:
  • budowlanych:
   • przez wszystkie obiekty - książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przedstawiona do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy,
   • przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
  • przeciwpożarowych:
   • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • sanitarnych:
   • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej, nadzorowanej lub administrowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez organ podległy MSWiA - opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Forma dokumentów

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.

Termin

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim.

 1. Urząd zweryfikuje wniosek i załączniki

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Ocena obiektu hotelarskiego oraz wydanie decyzji w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe

Przed wydaniem decyzji w sprawie zaszeregowania, obiekt hotelarski jest oceniany pod względem spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia oraz świadczonych usług.

Jeśli ocena ta wypadnie pozytywnie, urząd wydaje decyzję o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe i wpisuje obiekt do ewidencji pól biwakowych na terenie gminy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł - opłata za wydanie decyzji o zaszeregowaniu. Opłatę skarbową zapłać na rachunek bankowy wskazany przez urząd.
100 zł - opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe. Opłatę za ocenę obiektu zapłać na oddzielny rachunek bankowy wskazany przez urząd.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do marszałka województwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który ją wydał. Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu prowadzi także ewidencję innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (np. ośrodki wczasowe lub szkoleniowo-wypoczynkowe, pokoje gościnne w gospodarstwie agroturystycznym).

Pole biwakowe a kemping

Minimalne wymagania wobec obiektów hotelarskich rodzaju kemping (camping) są o wiele wyższe niż dla pól biwakowych. Kempingi to obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące inne usługi związane z pobytem klientów. Na kempingach możliwe jest dodatkowo udostępnianie noclegów w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Minimalne wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla kempingów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Czy ta strona była przydatna?