Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś obywatelem państwa Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii? Wykonujesz zawód inżyniera budownictwa? Chcesz czasowo pracować w Polsce w swoim zawodzie? Możesz np.zaprojektować budynek albo kierować budową jednej inwestycji. Jest to praca okazjonalna i nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji! Wystarczy, że złożysz oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii, posiadający kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, który prowadzi działalność zgodną z prawem w innym państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi takie zwane są usługami transgranicznymi i można je świadczyć bez konieczności przeprowadzenia postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych. Należy jedynie spełnić niżej wymienione warunki.

2. Przez rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, musi złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia tych usług. Przedmiotowe oświadczenie mogą składać osoby, których kwalifikacje odpowiadają:

1) Uprawnieniom budowlanym w specjalnościach:

a) konstrukcyjno-budowlanej,

b) inżynieryjnej:

 • mostowej,
 • drogowej,
 • kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

 • telekomunikacyjnych,
 • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Uprawnieniom budowlanym w wyżej wymienionych specjalnościach nadanym:

 • do projektowania bez ograniczeń,
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • do projektowania w ograniczonym zakresie,
 • do kierowania robotami w ograniczonym zakresie.

3. W przypadku świadczenia usług transgranicznych w kolejnych latach należy przedłożyć we właściwej okręgowej radzie okręgowej izby inżynierów budownictwa oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych ponownie raz w roku.

4. Świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwą okręgową radę okręgowej izby inżynierów budownictwa. W szczególności uwzględniane są w niej: przedmiot, długość, częstotliwość, regularność oraz ciągłość usługi. Zgodnie z załącznikiem do uchwały KR NR 23/R/14 z dnia 10 grudnia 2010 r. - "Wytyczne dotyczące postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych", podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt zawarty ze zleceniodawcą usługi. Należy w nim określić: zakres usługi, sposób jej wykonania, warunki, termin oraz miejsce wykonania. Na podstawie kontraktu, właściwa okręgowa rada izby dokonuje oceny, czy rzeczywiście świadczona jest usługa transgraniczna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych należy złożyć przed rozpoczęciem ich świadczenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa

Oświadczenie wraz z załącznikami złóż do okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania usług.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż oświadczenie

Oświadczenie wraz z załącznikami złóż do okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na zamierzone miejsce świadczenia usług transgranicznych w zawodzie inżyniera budownictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • rodzaj czynności zawodowych, jakie składający oświadczenie zamierza wykonywać wraz z miejscem i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia (jeżeli jest to możliwe),
 • o posiadanym przez składającego oświadczenie ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej za wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Do oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych w zawodzie inżyniera budownictwa dołącz:

 • dokument potwierdzający obywatelstwo,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz, że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym dokument potwierdzający tytuł zawodowy nadany w państwie członkowskim, w którym usługodawca uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu,
 • kontrakt lub tę jego część, która pozwoli okręgowej radzie na dokonanie oceny przedmiotu działalności, okresu oraz miejsca świadczenia usługi,
 • dokumenty pozwalające ocenić, czy usługa świadczona w Polsce nie przeważa nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji,
 • ewentualne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za nie (w wysokości 17 zł).

2. Załączniki do oświadczenia dołącz jeśli po raz pierwszy zamierzasz świadczyć usługi w Polsce albo, jeśli zmieniła się twoja sytuacja, potwierdzona tymi dokumentami.

Termin

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych należy złożyć przed rozpoczęciem ich świadczenia.

 1. Formalne sprawdzenie oświadczenia

Jeżeli oświadczenie ma braki, to okręgowa rada izby wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni. Jeśli nie usuniesz tych braków, twoje oświadczenie nie będzie dalej rozpatrywane (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna oświadczenia oraz złożonych dokumentów

1. Jeżeli oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych oraz złożone dokumenty były kompletne lub zostały poprawnie uzupełnione, to właściwa okręgowa rada izby dokonuje ich oceny. Oceniany jest:

 • przedmiot świadczonej usługi,
 • okres świadczenia usługi,
 • częstotliwość świadczenia usług w Polsce,
 • regularność świadczenia usług,
 • ciągłość świadczonych usług.

2. Okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że inżynier budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności.

 1. Dostaniesz uchwałę w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków oraz wpis na listę członków

1. Jeżeli właściwa okręgowa rada izby stwierdzi, iż wnioskodawca planujący świadczyć usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełnił wszystkie wymagane warunki określone przez przepisy prawa, to dokonuje ona tymczasowego, nieodpłatnego wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wpis dokonywany jest w drodze uchwały. Uchwałę rady doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru, z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania. W praktyce, wraz z uchwałą, wysyłane jest do wnioskodawcy pismo z informacją o numerach kont, na które należy wpłacić składki członkowskie za przynależność do izby.

2. W przypadku, gdy okręgowa rada izby uzna, że usługi, które zamierza świadczyć wnioskodawca nie mają charakteru okazjonalnego i tymczasowego, to wydawana jest uchwała o odmowie tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Dokumenty

Termin

Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Reguluje to art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o tymczasowym członkostwie w okręgowej izbie inżynierów budownictwa

1. Po tymczasowym wpisaniu wnioskodawcy na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz po uregulowaniu przez niego składek za członkostwo w izbie, wysyłane jest do niego zaświadczenie o członkostwie w tej izbie. W zaświadczeniu powinien być określony termin jego ważności.

2. Okręgowa rada izby po upływie okresu obowiązywania tymczasowego wpisu na listę członków dokona z urzędu wykreślenia z niej.

Dokumenty

Termin

W przypadku, gdy informacja o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłaty członkowskie, wysyłana jest wraz z uchwałą o tymczasowym wpisie na listę członków, to zaświadczenie wydawane jest dopiero po uregulowaniu przedmiotowych opłat.

Ile zapłacisz

Tymczasowy wpis na listę członków jest nieodpłatny. Natomiast osoba wpisana tymczasowo na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa zobowiązana jest do uiszczenia składek członkowskich. Wynoszą one:

 • 174 zł albo 348 zł – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
 • 72 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę reguluje się z góry za rok).

Nawet, gdy osoba zamierzająca świadczyć usługi transgraniczne wpisywana jest na listę członków na okres krótszy niż pół roku, to powinna uregulować składkę za pół roku. Wpłat dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy prowadzony dla każdego członka.

Ile będziesz czekać

Tymczasowy wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa uzyskasz w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Ponadto, na uchwałę o tymczasowym wpisie na listę członków, oraz w przypadku nie podjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis, lub nie podjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego. Reguluje to art. 19 ust 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenia społeczne

Inżynier budownictwa świadczący usługi transgraniczne nie ma obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usług na rzecz osób ubezpieczonych. Jest on natomiast zobowiązany poinformować właściwy, ze względu na miejsce wykonywania usług transgranicznych, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usług transgranicznych przed jej rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach po zakończeniu jej świadczenia.

Tytuł zawodowy, którym możesz się posługiwać

Inżynier budownictwa świadczący usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio związane z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych. Posługuje się on tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

Czy ta strona była przydatna?