Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Uzyskanie postanowienia wyjaśniającego wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ który wydał decyzję, zobowiązany jest na żądanie organu egzekucyjnego lub strony, do wyjaśnienia jej treści w drodze postanowienia. W przypadku, gdy wydana przez właściwy organ decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych jest niejednoznaczna i dotknięta zawiłością utrudniającą określenie zakresu nadanych uprawnień, osoba która uzyskała stosowne uprawnienie, może złożyć wniosek do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa z prośbą o wyjaśnienie treści tej decyzji. Taki wniosek może także złożyć organ egzekucyjny (np. organ nadzoru budowlanego lub organ administracji architektoniczno-budowlanej weryfikujący uprawnienia budowlane autora projektu lub kierującego robotami budowlanymi).

2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa wyjaśnia także wątpliwości dotyczące treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez organy administracji państwowej, które wydawały takie decyzje przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Wyżej wymieniona komisja jest jedynym organem uprawnionym do wydawania postanowień w sprawie wyjaśniania wątpliwości zawartych w decyzjach o nadaniu uprawnień.

3. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Przepisy nie regulują, jakie dokumenty powinny być załączone do wniosku. W praktyce do wniosku załącza się kopię decyzji o nadaniu uprawnień, gdyż okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą nie posiadać wszystkich kopii decyzji, którymi legitymują się uprawnieni (na przykład, gdy decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych była wydana przez organ administracji państwowej przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa).

4. Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych powinno być wydane, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku lub też w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby inżynierów budownictwa

Osoba ubiegająca się o wyjaśnienie treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, składa wniosek do okręgowej izby inżynierów budownictwa, której jest członkiem.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest członkiem izby inżynierów budownictwa to wniosek należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składa się do okręgowej izby inżynierów budownictwa, której jest się członkiem. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest członkiem izby inżynierów budownictwa to wniosek należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe i ewentualnie numer ewidencyjny członka izby inżynierów budownictwa.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa
  1. Ocena formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym. Jeżeli nie czyni on zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 K.p.a.). Wnioskodawca może zostać wezwany o wyjaśnienie niejasności zawartych we wniosku, a także jego uszczegółowienie.

2. W przypadku, gdy decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych nie była wydana przez okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa, wnioskodawca powinien załączyć do wniosku posiadaną decyzję (oryginał bądź kopię). W praktyce właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna ma możliwość uzyskania decyzji w archiwum zakładowym organu, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych. Ponadto, na każdym etapie postępowania organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 K.p.a.).

  1. Ocena merytoryczna wniosku

Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Wyjaśniane są wątpliwości i niejasności dotyczące treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

  1. Wydanie postanowienia

1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa w drodze postanowienia wyjaśnia wątpliwości dotyczące treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Postanowienie powinno zawierać, między innymi, uzasadnienie faktyczne i prawne, a także informację o możliwości wniesienia zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie dostarczył do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, a organ ten nie dysponuje, bądź nie uzyskał wyżej wymienionej decyzji, to wydane zostanie postanowienie o odmowie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści przedmiotowej decyzji.

3. Ostateczne postanowienie wyjaśniające wątpliwości dotyczące treść decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest wiążące dla wszystkich organów orzekających w sprawach indywidualnych (np. organów administracji architektoniczno-budowlanej lub organów nadzoru budowlanego).

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na wydane przez okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby inżynierów budownictwa postanowienie dotyczące wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści decyzji o nadaniu uprawnień strona może złożyć zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie jest rozpatrywane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jako organ drugiej instancji.

Po rozpatrzeniu zażalenia Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wydaje postanowienie, w którym:

  • utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie,
  • uchyli zaskarżone postanowienie i wyda postanowienie rozstrzygające kwestię będącą przedmiotem zaskarżonego postanowienia,
  • umorzy postępowanie zażaleniowe, stosując odpowiednio przepis art. 138 § 1 pkt 3 K.p.a., gdy skarżący cofnie zażalenie.

Czy ta strona była przydatna?