Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa, technik budownictwa – wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa

Posiadasz uprawnienia budowlane i chcesz pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie: wykonywać projekty budowlane, być kierownikiem budowy lub sprawować nadzór autorski lub inwestorski? Musisz zostać członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • podczas wizyty w izbie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego potrzebny jest wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa

Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, to musisz wpisać się na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dopiero po uzyskaniu wpisu możesz, w zależności od rodzaju posiadanych uprawnień:

 • projektować, sprawdzać projekty budowlane i techniczne
 • sprawować nadzór autorski
 • być kierownikiem budowy lub kierownikiem robót budowlanych
 • kierować wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawować nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów
 • sprawować kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych

Kto może zostać wpisany na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą zostać wpisane osoby, które:

 • posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej
  • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych
 • posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed 1 stycznia 1995 roku (uprawnienia muszą odpowiadać zakresowi wyżej wymienionych specjalności)
 • posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadane przed 1995 roku do:
  • projektowania w ograniczonym zakresie
  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • kierowania robotami w ograniczonym zakresie.

Pozostali architekci, jeśli chcą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, muszą wpisać się na listę członków okręgowej izby architektów:

Ważne! Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia budowlane w innym zakresie lub innej specjalności, mogą wykonywać funkcje wynikające z posiadanych uprawnień, jeśli są członkami dwóch izb: architektów oraz inżynierów budownictwa.

Ponowny wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

O ponowny wpis mogą ubiegać się osoby, które zostały skreślone z listy członków:

 • na swój wniosek
 • wskutek nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy

Ponowny wpis będzie możliwy po wcześniejszym opłaceniu:

 • zaległych składek w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości
 • opłaty wpisowej
 • bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC


Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie możesz wykonywać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wniosek składa się do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do wniosku należy załączyć:

 • oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia uprawnień budowlanych
 • dowód wpłaty wpisowego
 • potwierdzenie wpłaty za członkostwo w okręgowej izbie za pół roku albo za rok
 • potwierdzenie wpłaty na działalność Krajowej Izby

Ponadto, przedstaw polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC) albo zapłać opłatę na zbiorowe ubezpieczenie OC oferowane przez izbę.

Termin

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie możesz wykonywać dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa. Pamiętaj, żeby odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis.

 1. Okręgowa rada izby sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów, okręgowa rada izby wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w podanym terminie, izba pozostawi sprawę bez rozpoznania, czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłat za wpis, okręgowa rada izby wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, izba nie wpisze cię na listę członków i zwróci ci wniosek.

 1. Otrzymasz uchwałę w sprawie wpisu na listę członków izby inżynierów budownictwa

Izba sprawdzi, czy posiadasz uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie, umożliwiające wpis na listę członków. Uchwała zostanie wysłana do ciebie pocztą za poświadczeniem odbioru. Możesz też odebrać ją osobiście w siedzibie okręgowej izby.

Jeśli nie spełniasz warunków, okręgowa rada izby podejmie uchwałę o odmowie wpisu na listę członków. Taka uchwała musi być uzasadnionai zawierać informację o trybie, formie i terminie odwołania.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

Izba inżynierów budownictwa wyda ci zaświadczenie o członkostwie w izbie po:

 • wpisaniu cię na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • sprawdzeniu, że opłacono składki członkowskie
 • potwierdzeniu, że posiadasz ubezpieczenie OC

W zaświadczeniu podany będzie termin jego ważności. Zaświadczenie możesz również samodzielnie wydrukować po zalogowaniu się na portalu PIIB.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 100 zł – za wpis na listę członków
 • 174 zł albo 348 zł – składka członkowska za członkostwo w okręgowej izbie (opłatę płacisz z góry za pół roku albo za cały rok)
 • 72 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę płacisz z góry za rok)
 • 75 zł – opłata za ubezpieczenie OC (jeśli skorzystasz ze zbiorowego ubezpieczenia OC oferowanego za pośrednictwem izby)

Informacje o twoich numerach kont, na które masz dokonać wpłaty, dostaniesz w okręgowych biurach izb. Dowody zapłaty dołącz do wniosku o wpis.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (średnio na wpis czeka się około miesiąc).

Jak możesz się odwołać

Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa możesz odwołać się do Krajowej Rady Izby. Masz na to 30 dni – licząc od dnia otrzymania uchwały.

Ponadto, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego:

 • na uchwałę o wpisie na listę członków
 • w przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
 • niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania

Warto wiedzieć

Uprawnienia budowlane

Zobacz jak uzyskać uprawnienia budowlanych w izbie inżynierów budownictwa.

Czy ta strona była przydatna?