Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze wprowadzających lub konfekcjonujących środki ochrony roślin

Handlujesz lub konfekcjonujesz środki ochrony roślin i zmieniły się twoje dane, np. adres? Musisz złożyć wniosek o zmianę danych do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o zmianę danych

Wniosek o zmianę danych w rejestrze składa przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, wpisany do rejestru działalności regulowanej.

Jakie zmiany danych trzeba zgłosić

 • imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy (gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania)
 • zakres prowadzonej działalności
 • miejsce wprowadzania lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
 • miejsce przechowywania środków ochrony roślin

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Wniosek złóż do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który wpisał cię do rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;

5) określenie zakresu wykonywanej działalności;

6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków;

7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;

8) datę i podpis wnioskodawcy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50).";

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Czasowe świadczenie usług w Polsce

Jeśli świadczysz czasowo w Polsce usługi w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków i jesteś przedsiębiorcą z:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria)
 • państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług

– to dołącz przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w tym państwie.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

Po weryfikacji wniosku i załączników, wojewódzki inspektor zmienia wpis w rejestrze w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Na wniosek przedsiębiorcy, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Ile zapłacisz

567,50 zł

Opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze wnoszona jest tylko w przypadku rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem. Wynosi ona wynosi 50% stawki określonej dla wpisu.
Zmiana wpisu w rejestrze – o ile nie dotyczy rozszerzenia zakresu działalności, nie podlega opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Czy ta strona była przydatna?