Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geolog – uzyskanie uprawnień do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii I-IX

Chcesz pracować jako geolog kategorii I-IX? Uzyskaj świadectwo potwierdzające twoje kwalifikacje od Ministra Klimatu i Środowiska.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie prace może wykonywać geolog

Jeśli chcesz pracować jako geolog, musisz mieć odpowiednie kwalifikacje. Potwierdzają one twoje przygotowanie do wykonywania, dozorowania oraz kierowania pracami geologicznymi. Chodzi o następujące kategorie kwalifikacji:

 • kategoria I - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów
 • kategoria II - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, a także poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 • kategoria III - poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
 • kategoria IV - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu, wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych
 • kategoria V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych
 • kategoria VI - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych i budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni, poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • kategoria VII - określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych (nie dotyczy obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego)
 • kategoria VIII - wykonywanie prac kartografii geologicznej wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych prac (nie dotyczy map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji)
 • kategoria IX - kierowanie i wykonywanie w terenie badań sejsmicznych i geofizyki wiertniczej, także przy użyciu środków strzałowych, wraz z projektowaniem i dokumentowaniem tych badań

Kto może ubiegać się o świadectwo

O stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog może ubiegać się:

 • w kategorii I-VII - osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk geologicznych lub
  • innych niż wymienione w lit. a, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące przynajmniej 60 godzin kształcenia
 • w kategorii VIII - osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk geologicznych lub
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geografii, lub
  • innych niż wymienione w lit. a i b, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące przynajmniej 60 godzin kształcenia
 • w kategorii IX - osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk geologicznych lub
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geofizyki, lub
  • na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizyki, lub
  • innych niż wymienione w lit. a–c, które obejmowały co najmniej dwie nauki geologiczne w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące przynajmniej 60 godzin kształcenia,

Szczegółowe wymagania dla kandydatów w poszczególnych kategoriach geologicznych znajdziesz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zawodzie geologa w kat. I-IX

Stwierdzenie kwalifikacji w kategorii I-IX następuje na wniosek kandydata i po przeprowadzeniu egzaminu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji określa:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) numer PESEL – jeżeli kandydat posiada;

3) numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata;

4) adres zamieszkania kandydata;

5) kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;

6) wykształcenie kandydata;

6a) w przypadkach określonych w przepisach rozdziału 1 albo 2:
a) studia podyplomowe ukończone przez kandydata,
b) posiadane przez kandydata: tytuł zawodowy lub kwalifikacje zawodowe w zawodzie, lub kwalifikacje w zawodzie, lub uprawnienia zawodowe,
c) złożone przez kandydata egzaminy uzupełniające;

7) opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności:

a) wykaz projektów i dokumentacji sporządzony z udziałem kandydata poświadczony przez:

- podmiot, na rzecz którego sporządzono opracowania lub

- archiwum geologiczne, w którym przechowuje się opracowania lub

- pracodawcę lub

- osobę nadzorującą sporządzanie projektów i dokumentacji (koniecznie z podaniem numeru uprawnień);

b) poświadczenie odbycia praktyki przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi;

c) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;

d) opinię o przebiegu pracy zawodowej - poświadczone przez pracodawcę.

Dowodami odbycia praktyki muszą być dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż:

- kandydat odbył praktykę w wymiarze czasu określonym przepisami (patrz tabela),

- brał udział w sporządzaniu projektów i dokumentacji – w minimalnej ilości określonej przepisami (patrz tabela),

- projekty i dokumentacje wykonywał pod nadzorem osób posiadających odpowiednie stwierdzone kwalifikacje geologiczne.

 • Opis doświadczenia zawodowego kandydata (życiorys zawodowy) powinien uwzględniać doświadczenie w zakresie kwalifikacji, o które ubiega się kandydat oraz być podpisany przez kandydata
 • Wszelkie kopie, skany lub inne reprodukcje dokumentów (w szczególności dyplomów) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez pracodawcę lub notariusza)
 1. Dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia do egzaminu

Minister właściwy do spraw środowiska po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia wymagania dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, zawiadamia wnioskodawcę o dopuszczeniu do egzaminu. Odmowa dopuszczenia do egzaminu wnioskodawcy niespełniającego wymagań określonych prawem następuje w drodze decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Zapłać za egzamin

Ile zapłacisz

328,27 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę egzaminacyjną należy uiścić przed egzaminem (po otrzymaniu informacji o terminie egzaminu).

 1. Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kat. I-IX

Egzamin o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie kategorii I-IX przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla stwierdzania kwalifikacji geologicznych działająca przy Ministrze Klimatu i Środowiska w siedzibie ministerstwa. Informacje o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Jednocześnie do kandydatów wysyłane są pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminów co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wraz z zawiadomieniem przesyła się szczegółowy program egzaminu. Egzamin przeprowadza się oddzielnie dla każdego rodzaju kwalifikacji.

Egzamin składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, składającego się z 52 pytań, umożliwiających sprawdzenie zakresu i poziomu wiedzy zawodowej wnioskodawcy niezbędnej do wykonywania zawodu, w tym:

a) znajomości przepisów prawa geologicznego i górniczego (kat. I-IX)

b) prawa ochrony środowiska (kat. I-IX)

c) prawa wodnego (kat. IV i V)

d) prawa budowlanego (kat. VI i VII)

– w zakresie niezbędnym do wykonywania prac geologicznych (w odpowiedniej kategorii geologicznej), a także wykazaniu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej.

Do etapu ustnego dopuszcza się osoby, które w etapie pisemnym odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań testowych.

Przykładowe pytania testowe zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Egzamin ustny obejmuje co najmniej sześć pytań, sprawdzających znajomość wiedzy zawodowej, w tym znajomość przepisów, o których mowa wyżej.

Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”. Wnioskodawca jest informowany o wyniku egzaminu w tym samym dniu. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, wnioskodawca nabywa uprawnienia w zakresie danej kategorii od dnia zdania egzaminu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji może ponownie wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu egzaminu, jednak nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu. Do kolejnego egzaminu można przystąpić w najbliższym możliwym terminie ustalonym przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Informacje o terminie i miejscu egzaminu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa właściwego do spraw środowiska co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

 1. Zapłać za świadectwo

Ile zapłacisz

39,43 zł

Opłatę wpłać na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę należy uiścić po egzaminie zdanym z wynikiem pozytywnym.

 1. Wydanie świadectwa o stwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kat. I-IX

Minister właściwy do spraw środowiska stwierdza posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji geologicznych w zakresie kategorii I-IX, wydając świadectwo. Świadectwo wydawane jest oddzielnie dla każdej z kategorii uprawnień.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, w praktyce w ciągu 2 tygodni.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Świadectwo otrzymasz w ciągu ok. 2 tygodni po zdaniu egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Stosownie do art. 127 § 3 od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Od otrzymania decyzji odmawiającej dopuszczenia do egzaminu, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Klimatu i Środowiska.

Warto wiedzieć

Wykaz osób, którym stwierdzono kwalifikacje w zakresie kategorii I-IX, zamieszcza się i aktualizuje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa właściwego do spraw środowiska. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko osoby oraz rodzaj stwierdzonych kwalifikacji.

Czy ta strona była przydatna?