Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – uzyskanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji w państwach UE

Uzyskanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji lekarza weterynarii w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii w celu uzyskania zaświadczenia do uznania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, składa wniosek wraz z oświadczeniem do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby, której jest członkiem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji lekarza weterynarii w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Lekarz weterynarii ubiegający się o wydanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji lekarza weterynarii w państwach członkowskich Unii Europejskiej, składa wniosek okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, której jest członkiem.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera oświadczenie o następującej treści: „Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego - za składanie fałszywych zeznań i zatajanie prawdy - oświadczam, iż przeciwko mnie nie jest prowadzone postępowanie karne, ani też nie byłam karana/ nie byłem karany przez organy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, ani też nie byłam karana/ nie byłem karany przez okręgowy sąd lekarsko-weterynaryjny”.
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku, wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury oraz ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do wydania zaświadczenia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, ORL-W wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków w dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni, wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 §2 KPA). Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przed wydaniem zaświadczenia, zwraca się do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej/Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz do okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego/Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego – w zależności od tego, który organ jest właściwy do orzekania jako I instancja oraz do rejestru ukaranych lekarzy weterynarii prowadzonego przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną z zapytaniem czy:

  • przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie wyjaśniające;
  • przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
  • wnioskodawca figuruje w rejestrze ukaranych lekarzy prowadzonym przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.

Organy, do których zwrócono się z zapytaniem oraz osoba upoważniona do udzielania informacji z rejestru ukaranych lekarzy weterynarii, udzielają okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej informacje o wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 dni.

Komunikacja w tej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną.

  1. Wydanie zaświadczenia do uznania kwalifikacji lekarza weterynarii w państwach członkowskich UE

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje z urzędu zaświadczenie do uznania kwalifikacji lekarza weterynarii w państwach członkowskich UE lub odmawia wydania zaświadczenia. Odmowa wydania zaświadczenia skutkuje przekazaniem wnioskodawcy postanowienia o odmowie (celem jego ewentualnego zaskarżenia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej).

Dokumenty

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w razie konieczności uzupełnienia dokumentów przez wnioskodawcę, od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Odmowa wydania wypisu o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, na podstawie art. 219 KPA. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie, art. 141 §2. Do rozpatrzenia zażalenia właściwy jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, art. 127 §2 KPA, w tym wypadku organem wyższego stopnia jest Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Czy ta strona była przydatna?