Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie autoryzacji

Prowadzisz laboratorium lub jednostkę certyfikującą i chcesz zająć się oceną zgodności? Potrzebne ci będzie uzyskanie autoryzacji. O tym jak i gdzie ją załatwić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O udzielenie autoryzacji mogą ubiegać się podmioty, które uzyskały wcześniej akredytację. Uzyskanie autoryzacji umożliwia pozytywne przejście procesu notyfikacji. Jednostki notyfikowane to inaczej jednostki oceniające zgodność, zgłoszone Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Takie jednostki, po uzyskaniu akredytacji, autoryzacji i notyfikacji sprawdzają następnie m.in. to, czy dany produkt lub usługa spełnia określone wymagania i nadają np. popularny znak CE.

Kto może uzyskać autoryzację

Autoryzacja jest udzielana jednostce oceniającej zgodność, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • jej kierownictwo i pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań związanych z oceną zgodności są niezależni i bezstronni, również finansowo, w stosunku do podmiotu lub wyrobu, który oceniają
 • posiada środki do odpowiedniego wykonywania zadań technicznych i administracyjnych związanych z działalnością w zakresie oceny zgodności oraz posiada dostęp do wszelkich niezbędnych urządzeń lub obiektów
 • dysponuje personelem o odpowiednim wykształceniu, wiedzy i doświadczeniu
 • posiada ubezpieczenie OC w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
 • jej kierownictwo i pracownicy przestrzegają tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywanych zadań
 • bierze udział w działalności normalizacyjnej i w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane lub zapewnia informowanie o tej działalności swoich pracowników
 • spełnia dodatkowe warunki określone w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne
 • dysponuje przejrzystymi i powtarzalnymi procedurami oraz opisami procedur, zgodnie z którymi przeprowadza się ocenę zgodności, procedurami, dzięki którym możliwe jest odróżnienie zadań wykonywanych w ramach notyfikacji od wszelkiej innej działalności

Uwaga

Jednostka ubiegająca się o autoryzację nie zawsze musi posiadać akredytację. Jest tak w przypadku jednostek administracji rządowej, które wykonują czynności związane z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Na 2 miesiące przed oczekiwaną autoryzacją.

Gdzie załatwisz sprawę

W zależności od przedmiotu wniosku, złóż go wraz z załącznikami do:

 • Ministerstwa Rozwoju i Technologii – w przypadku, gdy wniosek dotyczy m.in.: maszyn, zabawek, urządzeń ciśnieniowych, dźwigów, przyrządów pomiarowych, wyrobów pirotechnicznych, środków ochrony indywidualnej
 • Ministerstwa Zdrowia – w przypadku, gdy wniosek dotyczy wyrobów medycznych
 • Ministerstwa Infrastruktury – w przypadku, gdy wniosek dotyczy wyrobów budowlanych, urządzeń kolei linowych
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w przypadku, gdy wniosek dotyczy sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego
 • Urzędu Transportu Kolejowego – w przypadku, gdy wniosek dotyczy kolei

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o autoryzację

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wnioskodawca składa wniosek do Ministra lub kierownika urzędu centralnego zawierający:

1) oznaczenie jednostki ubiegającej się o autoryzację, siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze właściwym dla jednostki certyfikującej lub kontrolującej albo laboratorium;

3) określenie zakresu autoryzacji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku, gdy wymagania dla notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność określono w rozporządzeniu (UE) 2016/424, rozporządzeniu (UE) 2016/425 lub rozporządzeniu (UE) 2016/426 – dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań
 • w pozostałych przypadkach – dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, jakie musi spełnić jednostka ubiegająca się o autoryzację

Opłatę za złożenie wniosku wpłać na konto właściwego resortu lub Urzędu Transportu Kolejowego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Jeśli pełnomocnictwo składasz w:

 • Ministerstwie Infrastruktury
 • Ministerstwie Zdrowia
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwie Rozwoju i Technologii

opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Jeśli ustanawiasz pełnomocnika załatwiając sprawę w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie, opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Na 2 miesiące przed oczekiwaną autoryzacją.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Ocena jednostki kandydującej

Właściwy minister lub Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dokonuje oceny wnioskodawcy.

Szczegółowe kryteria i procedury oceny określone są w rozporządzeniach, wydanych przez ministrów właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności – np. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 1. Urząd wyda decyzję o przyznaniu autoryzacji

Ministrowie oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego notyfikują autoryzowane jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz autoryzowane laboratoria Komisji Europejskiej i państwom członkowskim UE.

Minister Rozwoju i Technologii ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach, a także o zmianie zakresu notyfikacji i jej cofnięciu.

Informacje o jednostkach notyfikowanych w Polsce są umieszczane na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Resorty i Urząd Transportu Kolejowego ustalają własne stawki opłat za złożenie wniosku. Zwykle jest to kwota powyżej 10 000 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek złóż do właściwego ministra lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Czy ta strona była przydatna?