Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze wytwórców biokomponentów

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru wytwórców musisz przesłać informację o zmianie danych do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru wytwórców. Poniżej dowiesz się, jak możesz zaktualizować dane w rejestrze wytwórców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych (zwanego rejestrem wytwórców) musisz informować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni, licząc od dnia zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę danych objętych wpisem do rejestru wytwórców

Przedsiębiorca powinien złożyć w KOWR wniosek o zmianę danych na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja danych zawartych w rejestrze wytwórców.

Dokumenty

UWAGA: 

W przypadku wytwórcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności wytwórcy wypełniają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania. Po wypełnieniu przedmiotowego oświadczenia przez członka zarządu albo osobę uprawnioną do reprezentowania wytwórcy, należy dołączyć je do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wytwórców.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni, licząc od dnia zmiany danych.

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wytwórców

W przypadku, gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze wytwórców nie zawiera wszystkich danych lub do wniosku nie dołączono oświadczeń, Dyrektor Generalny KOWR niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek oraz oświadczenia nie zawierają braków lub zostały one uzupełnione Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany danych przedsiębiorcy objętych wpisem do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR kompletu dokumentów.

  1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru wytwórców

Dyrektor Generalny KOWR dokonuje zmiany danych objętych wpisem do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych biokomponentów lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami

Po dokonaniu aktualizacji wpisu w rejestrze wytwórców, Dyrektor Generalny KOWR wydaje z urzędu zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze wytwórców.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
  1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o zmianie danych objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną do CEIDG informacji o zmianie danych objętych wpisem do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Dyrektor Generalny KOWR przekazuje informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy

Ile zapłacisz

308 zł – w przypadku rozszerzenia zakresu działalności (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy: wytwórca zgłasza zmianę wyłącznie danych osobowych, tj. imienia lub nazwiska, nazwy, adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - aktualizacja wpisu w rejestrze wytwórców”.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Przedsiębiorca, któremu odmówiono aktualizacji danych objętych wpisem do rejestru, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR.

Czy ta strona była przydatna?