Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej oraz zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii ubiegający się o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu, składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, której jest członkiem wniosek o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej wraz z oświadczeniem zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu

Lekarz weterynarii ubiegający się o wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu, składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej izby, której jest członkiem wniosek o wykreślenie z rejestru członków wraz z oświadczeniem zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Dokumenty

  1. Weryfikacja formalna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury oraz ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, ORL-W wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków w dokumentacji w ciągu 7 dni, wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 KPA). Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

  1. Wykreślenie lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje wykreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Wykreślenie z rejestru z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby, której lekarz jest członkiem. Centralny rejestr lekarzy weterynarii prowadzi się osobno dla każdego lekarza weterynarii w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym Wet Systems). Fakultatywnie, okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne prowadzą taki rejestr lekarzy weterynarii w formie papierowej lub elektronicznej (w formie księgi miejscowej lub pliku elektronicznego). ORL-W dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionym rejestrze/rejestrach - zmienia się status lekarza weterynarii na „nieaktywny”.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

  1. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej i zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje z urzędu zaświadczenie o wykreśleniu lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej i zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu. Zaświadczenie doręczane jest wraz z dokumentem uchwały ORL-W w sprawie wykreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków. Natomiast odmowa wykreślenia lekarza weterynarii z rejestru w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej (celem jej ewentualnego zaskarżenia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej).

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do uchwał ORL-W w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru członków lub odmowy, pozbawiania prawa bądź zawieszania w prawie wykonywania tego zawodu z powodu niezdolności do jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego prawa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, zob. art. 7. ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Odmowa wykreślenia lekarza weterynarii z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały, mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Czy ta strona była przydatna?