Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – wpis do rejestru

Posiadasz odpowiednie kwalifikacje do tego, aby wykonywać zawód farmaceuty i chcesz uzyskać wpis do rejestru farmaceutów? Sprawdź poniżej jak uzyskać taki wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty, w odniesieniu do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, przyznaje okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty.


W przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje Naczelna Rada Aptekarska, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

 • ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
 • ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 roku czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
 • posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 • posiada kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej potwierdzające ukończenie kształcenia spełniającego wymagania określone w przepisach prawa Unii Europejskiej uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada kwalifikacje uznane w Rzeczypospolitej Polskiej przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo
 • posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie, poświadczający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW).

oraz

 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. W przypadku cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej warunek znajomości języka polskiego w mowie i piśmie uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca oraz obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy ukończyli studia na kierunku farmacja w języku polskim
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Uwaga! Procedura opisana poniżej dotyczy przyznawania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatelowi polskiemu oraz cudzoziemcowi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób przyznawane jest prawo wykonywania zawodu farmaceuty obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przeczytaj na czym polega uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisanie do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej

Złóż wniosek wraz z załącznikami do okręgowej izby aptekarskiej (ORA) właściwej ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu. ORA może zawiadomić wnioskodawcę przynajmniej 3 dni wcześniej o terminie i miejscu posiedzenia, na którym będzie rozpoznawany wniosek oraz o tym, czy może być obecny na tym posiedzeniu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek należy pobrać ze strony Okręgowej Izby Aptekarskiej

Wniosek zawiera w szczególności:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- informacje dotyczące uzyskanego dyplomu,

- informacje dotyczące odbytej specjalizacji,

- informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz należy pobrać ze strony Okręgowej Izby Aptekarskiej

Kwestionariusz zawiera:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- imiona rodziców,

- dane dotyczące wykształcenia,

- dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym miejsce wykonywania zawodu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Oryginał orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy, powinien potwierdzać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty (z adnotacją zdolny do pracy na stanowisku farmaceuty).
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczy niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu.
 • Wnioskodawca załącza dwa zdjęcia paszportowe o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Cudzoziemiec przedstawia dokumenty wymienione powyżej (takie jak dla Polaków) oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego wystawione przez Naczelną Radę Aptekarską. Wymóg ten nie dotyczy cudzoziemca, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna

Okręgowa rada aptekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku oraz załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury. W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORA wzywa wnioskodawcę w terminie 7 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której ORA, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, ocenia czy wnioskodawca spełnia wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wpisania do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

Jeżeli dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane budzące wątpliwości, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.

 1. Wydanie uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Na podstawie złożonych dokumentów okręgowa rada aptekarska podejmie uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis.

Zasadniczo prawo wykonywania zawodu przyznaje się jeden raz – farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu do końca życia, bądź do jego utraty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy o zawodzie farmaceuty.

Uchwała jest doręczana wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

 1. Wpis do rejestru farmaceutów i na listę członków okręgowej izby aptekarskiej

Po podjęciu uchwały w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, okręgowa rada aptekarska wpisuje osobę, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską. Następnie ORA wpisuje farmaceutę wykonującego zawód na terenie danej okręgowej izby aptekarskiej na listę członków tej izby.

Farmaceuta, który wykonuje zawód na terenie więcej niż jednej izby, jest wpisywany do rejestru i na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania. Jeśli nie posiada takiego miejsca, wtedy wpisywany jest na listę i do rejestru izby, którą wskaże.

Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania
 • dane dotyczące wykształcenia, w tym:
  • numer dyplomu szkoły wyższej
  • nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział
  • rok ukończenia studiów
  • datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece
  • rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej
  • rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł
  • informacje dotyczące dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:
  • numer prawa wykonywania zawodu
  • numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu
  • informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie
  • informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu
 • numer PESEL
 • datę zgonu.

Okręgowe izby aptekarskie prowadzą rejestry farmaceutów w postaci elektronicznej.

Termin

Wpis dokonywany jest niezwłocznie.

 1. Złożenie ślubowania

Farmaceuta, który otrzymał prawo wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie.

O terminie ślubowania informuje farmaceutę okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty. Ślubowanie składane jest przed prezesem okręgowej rady aptekarskiej, w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności”.

 1. Wydanie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Po przyznaniu prawa wykonywania zawodu oraz po złożeniu ślubowania przez wnioskodawcę, okręgowa rada aptekarska wydaje farmaceucie dokument (książeczkę) „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” oraz dokonuje pierwszego wpisu do prowadzonego przez siebie rejestru farmaceutów.

Dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" zawiera dane osobowe dotyczące farmaceuty, w szczególności: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu i wpisu do rejestru farmaceutów oraz uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej począwszy od dnia złożenia ślubowania i odebrania dokumentu.

Dokument jest wydawany za pokwitowaniem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po złożeniu ślubowania.

 1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Okręgowa rada aptekarska, po dokonaniu wpisu do rejestru farmaceutów, niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Aptekarskiej dane objęte rejestrem do Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Uchwała właściwej okręgowej rady aptekarskiej dotycząca przyznania lub odmowy prawa wykonywania zawodu farmaceuty jest podejmowana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego w zakresie prawa wykonywania zawodu stosuje się przepisy KPA. Od negatywnej uchwały wnioskodawca może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Naczelnej Rady Aptekarskiej, za pośrednictwem okręgowej rady aptekarskiej, która podjęła uchwałę. W razie wniesienia przez wnioskodawcę odwołania od uchwały, ORA przekazuje NRA odwołanie wraz z kompletem dokumentów sprawy w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, chyba, że postanawia rozpoznać odwołanie w trybie art. 132 KPA (uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji).

Warto wiedzieć

W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu (np. zagubienia, zniszczenia), okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty wydaje nowy dokument, ale nie przyznaje nowego prawa, dlatego przywołuje w tym dokumencie uchwałę Rady, która wcześniej przyznała prawo wykonywania zawodu i podaje nadany wtedy numer tego prawa, ale zaznacza już właściwe miejsce i datę wystawienia nowego dokumentu. Tak wydany dokument zawiera oznaczenie: „Duplikat”.

Czy ta strona była przydatna?