Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła (PCC)

Prowadzisz firmę? Chcesz przesyłać lub dystrybuować ciepło do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej? Działalność w tym zakresie jest regulowana – musisz uzyskać koncesję Prezesa URE. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić i jak uzyskać koncesję.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich przypadkach potrzebujesz koncesji

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła, musisz uzyskać koncesję. Decyzję o przyznaniu takiej koncesji wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Firmy posiadające koncesję są wpisywane do rejestru prowadzonego przez URE.

Przejdź do rejestru przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Przesyłanie ciepła oznacza transport ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci – z wyłączeniem sprzedaży.

Dystrybucja ciepła oznacza rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej – z wyłączeniem sprzedaży.

Uwaga! Nie potrzebujesz koncesji na przesyłanie lub dystrybucję ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5MW.

Więcej informacji na temat warunków i zasad przyznawania koncesji na przesyłanie lub dystrybucję ciepła, znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych URE.

Kto może uzyskać koncesję

Koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła może uzyskać przedsiębiorca, który:

 • ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Turcji
 • dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych
 • uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli konieczność uzyskania takiej decyzji wynika z uwarunkowań wnioskodawcy) albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
 • nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego.

W jakich przypadkach Prezes URE nie udzieli koncesji

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówi udzielenia koncesji, gdy:

 • przedsiębiorca znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji
 • w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorcy cofnięto koncesję na działalność lub w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono go z rejestru działalności regulowanej z powodu wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, ze względu na:
  • złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub
  • nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie, lub
  • rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
 • przedsiębiorca, osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, który nie jest osobą fizyczną albo członek rady nadzorczej takiego przedsiębiorcy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przedsiębiorca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec przedsiębiorcy znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

Dodatkowo, Prezes URE może odmówić koncesji lub udzielić jej w ograniczonym zakresie ze względu na zagrożenie obronności państwa lub obywateli.

Jak uzyskać przyrzeczenie udzielenia koncesji

Możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Nie uprawnia ona do prowadzenia działalności w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła, ale – jeśli złożysz wniosek o koncesję w okresie ważności promesy – Prezes URE ma obowiązek ją wydać. Wyjątkowo Prezes URE odmówi wydania koncesji opisanej w promesie, jeśli uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy.

Promesa jest wydawana na minimum 6 miesięcy.

Wniosek o udzielenie promesy powinien spełniać te same wymogi co wniosek o udzielenie zezwolenia. Promesa podlega opłacie skarbowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki właściwego ze względu na siedzibę twojej firmy.

Na stronie internetowej URE sprawdzisz zasięg terytorialny oraz dane kontaktowe Oddziałów Terenowych.

Uwaga! Jeśli jesteś przedsiębiorcą z województwa mazowieckiego i planujesz sprzedaż co najmniej 150 000 GJ ciepła rocznie, złóż wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na adres: Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o udzielenie koncesji

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy – również ich imiona i nazwiska (w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników niezbędne jest wskazanie jednego pełnomocnika do doręczeń)
 • określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja/ promesa koncesji, oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, na okres nie krótszy niż 3 lata
 • informacje o dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą
 • określenie czasu, na jaki koncesja/promesa koncesji ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności
 • określenie środków, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o koncesję/ promesę koncesji, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie NIP dla spółki cywilnej Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Osoby zatrudnione powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie innych przepisów, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę:

a) pozwolenie na użytkowanie oraz protokół sprawdzenia technicznego dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, albo

b) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (składane co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania) oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 21 dniach od dnia doręczenia ww. zawiadomienia, należy do akt postępowania dołączyć informujące o tym oświadczenie

Dokumenty, które musisz złożyć wraz z wnioskiem, można podzielić na trzy grupy:

 • dotyczące sytuacji formalnoprawnej i organizacyjnej twojej firmy
 • wykazujące, że twoja firma spełnia warunki techniczne dla prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła
 • wykazujące, że twoja firma dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania.

Uwaga! W trakcie postępowania Prezes URE może wezwać cię do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów poświadczających, że spełniasz określone przepisami prawa warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Dokumenty wskazujące, że wnioskodawca spełnia warunki formalnoprawne oraz organizacyjne

 • odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku, gdy brak informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach oraz numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeśli wnioskodawca numer taki posiada
 • aktualny dokument potwierdzający zarejestrowanie wnioskodawcy jako podatnika VAT – uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – aktualny tekst umowy spółki lub statutu
 • w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – oświadczenie zawierające informacje o dacie ważności, serii i numerze dokumentu tożsamości
 • w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej albo przedsiębiorcą zagranicznym lub przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Polski w ramach oddziału z siedzibą w Polsce:
  • wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz członków rady nadzorczej
  • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, a także członków rady nadzorczej – uzyskana nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
  • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa wnioskodawcy (jako podmiotu zbiorowego) – uzyskana nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu

W przypadku, gdy wnioskodawca, osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy lub członek rady nadzorczej jest odpowiednio podmiotem zarejestrowanym za granicą lub osobą nie będącą obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju rejestracji lub obywatelstwa tego podmiotu lub osoby, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski.

 • wykaz wszystkich podmiotów posiadających wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub sprawujących nad nim kontrolę albo współkontrolę wraz ze wskazaniem, który z rodzajów powyższych relacji zachodzi pomiędzy wnioskodawcą, a danym podmiotem/osobą oraz wskazaniem, co jest podstawą figurowania tych podmiotów w wykazie
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności podmiotów posiadających wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub sprawujących nad nim kontrolę albo współkontrolę – uzyskana nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu. W przypadku podmiotu zarejestrowanego za granicą lub nie będącego obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju rejestracji lub obywatelstwa tego podmiotu, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w ciągu ostatnich 3 lat nie został wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem, ze względu na: złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie, lub rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie każdego ze wspólników)
 • oświadczenie wnioskodawcy (w przypadku spółek cywilnych każdego ze wspólników), a także oświadczenia osób uprawnionych do ich reprezentowania, a także członków rad nadzorczych, potwierdzające brak przesłanek do zawieszenia postępowania. Postępowanie zostaje zawieszone w przypadku, gdy wobec przedsiębiorcy lub tych osób wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • opis działalności dotychczasowej oraz biznesplan dla działalności, na którą ma być udzielona koncesja, zawierający w szczególności następujące informacje:
  • wybrany wariant finansowania działalności oraz szczegółowy plan jej finansowania wraz z analizą opłacalności finansowej działalności, na którą ma być udzielona koncesja,
  • założenia do prognoz finansowych,
  • wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu podjęcia działalności objętej
  • wnioskiem o udzielenie koncesji oraz informacje o sposobie ich sfinansowania
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (na przykład akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, i tym podobne), a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych stosowne oświadczenie
 • informacja wnioskodawcy o sieciach oraz urządzeniach i instalacjach określonych, które będą wykorzystywane do wykonywania działalności objętej wnioskiem oraz o liczbie osób, które są/będą zatrudnione przy ich eksploatacji wraz z podaniem numerów świadectw kwalifikacyjnych
 • w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu wnioskodawcy (wraz z oryginałem albo uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji lub promesy koncesji.

Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła

 • opis sieci ciepłowniczych (ze wskazaniem źródeł ciepła zasilających te sieci) oraz eksploatowanych instalacji zewnętrznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, wraz ze schematami tych sieci, ich lokalizacją, parametrami technicznymi, długość, temperatura max zasilania/powrotu, ciśnienie max - w przypadku sieci parowych
 • wykaz odbiorców przyłączanych do sieci ciepłowniczej zawierający wielkość mocy cieplnej zamówionej (wynikającą z wydanych warunków przyłączenia lub wniosków złożonych przez odbiorców)
 • aktualny plan rozwoju
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie – w przypadku promesy koncesji)
 • decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci
 • informacja o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci (w zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę):
  • pozwolenie na użytkowanie oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, albo
  • zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; w przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 14 dniach od dnia doręczenia zawiadomienia, należy dołączyć do akt postępowania oświadczenie informujące o tym
 • warunki techniczne przyłączenia sieci ciepłowniczej do źródła ciepła (lub do sieci innego przedsiębiorstwa energetycznego) lub tak zwaną umowę przyłączeniową – z wyłączeniem przypadków, gdy przedsiębiorca przesyła i dystrybuuje własną siecią ciepłowniczą ciepło wytworzone we własnym źródle.

Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwość ich pozyskania

 • zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów, przewidywany bilans i rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, plany dotyczące płynności – dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum trzech pełnych lat kalendarzowych
 • zestawienie planowanej sprzedaży ciepła w okresie co najmniej trzech pełnych lat kalendarzowych
 • sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (w przypadku osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych – rozliczenia roczne PIT), a jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata – sprawozdania finansowe albo rozliczenia roczne PIT z okresu od dnia podjęcia działalności
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, umowy gwarancyjne)
 • aktualne zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów po stronie Wn i Ma, zdolność płatniczą i kredytową, zawierające informacje o udzielonych wnioskodawcy kredytach oraz informację, czy rachunek wolny jest od tytułów egzekucyjnych – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie społeczne lub, że nie figuruje w ewidencji płatników składek (w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalności, dla której nie zaistniał obowiązek zgłoszenia do ZUS); w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń z ZUS odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego – uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu – stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa, względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości (w przypadku spółek cywilnych niezbędne jest przedstawienie zaświadczeń odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki), zwierające także informacje:
  • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe,
  • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości.

Dodatkowe dokumenty, które muszą dostarczyć przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej, EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), Konfederacji Szwajcarskiej lub Turcji, składających wniosek o udzielenie koncesji

 • odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki – jeśli przedsiębiorca z państwa członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji prowadzi działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio, czyli bez pośrednictwa oddziału
 • informacja odnośnie niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy oraz członków rady nadzorczej powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki (wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski) i być uzyskana nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • w przypadku, gdy osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz członków rady nadzorczej nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, uzyskaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • informacja odnośnie niekaralności podmiotów posiadających wobec wnioskodawcy znaczący wpływ lub sprawujących nad nim kontrolę albo współkontrolę powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji wnioskodawcy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa tych podmiotów, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski i być uzyskana nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu
 • decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki lub dokument nadania numeru NIP przez polski organ podatkowy dokument potwierdzający zarejestrowanie wnioskodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE) może pochodzić z kraju rejestracji spółki lub przedsiębiorca może przedstawić dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy dla potrzeb VAT w Polsce.

Zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona klauzulą apostille. Klauzula apostille nie jest wymagana, gdy umowa między dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosła lub uprościła legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji.

Dokumenty przedkładane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, albo w państwie EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie ma konieczności wskazywania takiego pełnomocnika, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju albo działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli wnioskodawca nie spełni żadnego z tych warunków, pisma do niego pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Termin

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji ciepła.

 1. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli urząd stwierdzi braki we wniosku, wezwie cię do ich usunięcia. Będziesz mieć na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony wniosek jest kompletny, URE rozpocznie postępowanie administracyjne.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o udzieleniu koncesji.

Urząd może wezwać każdą ze stron postępowania do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd uzyska opinię Zarządu Województwa

Prezes URE wystąpi do właściwego miejscowo Zarządu Województwa o opinię dotyczącą twojego wniosku. Zarząd województwa ma 14 dni na zajęcie stanowiska – licząc od dnia otrzymania wniosku do zaopiniowania. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie URE uzna, że pozytywnie zaopiniował twój wniosek o wydanie koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, urząd może sprawdzić fakty podane we wniosku, aby potwierdzić, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić udzielenie koncesji od złożenia przez ciebie zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia – takie postanowienie możesz jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

 1. Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed udzieleniem koncesji.

Dokumenty

 1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję w sprawie udzielenia koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Po udzieleniu koncesji, urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję o odmowie udzielenia koncesji, jeżeli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd informuje Komisję Europejską, za pośrednictwem Ministra Gospodarki. W informacji powinny być zawarte przyczyny odmowy udzielenia koncesji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

 • 616 zł – opłata za wydanie koncesji
 • 98 zł – opłata za przyrzeczenie wydania koncesji (promesę) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, czego dotyczy opłata.

 • 17 zł  opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić:  opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby Oddziału Terenowego URE, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do w Oddziale Terenowym w Poznaniu to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez Prezesa URE, możesz się od niej odwołać. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Twoje odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części.

Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za zasadne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której również możesz się odwołać.

Na postanowienie wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki można złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie rozpatrywane jest także zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Warto wiedzieć

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesja jest udzielana na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że zawnioskujesz o udzielenie koncesji na krótszy okres.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Jakie są obowiązki po uzyskaniu koncesji

Przedsiębiorcy, którym została udzielona koncesja są zobowiązani do obliczania i zapłaty corocznej opłaty koncesyjnej.

Dodatkowo, URE określi w koncesji obowiązki w zakresie sprawozdawczości i udzielania informacji.

W jakich przypadkach trzeba zawnioskować o zmianę koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wniosek złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Jeśli chcesz zgłosić do URE zmiany dotyczące rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, której dotyczy udzielona koncesja, zrób to w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Czy ta strona była przydatna?