Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – przeniesienie do innej izby lekarskiej

Jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą? Jeżeli chcesz wykonywać zawód na innym obszarze niż dotychczas, możesz potrzebować wpisu na listę członków okręgowej izby lekarskiej, która tam działa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i posiadasz:

 • prawo wykonywania zawodu 
 • prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

i chcesz się przenieść do innej okręgowej izby lekarskiej, to wniosek o przeniesienie złóż do tej izby, do której zamierzasz się przenieść.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy

Wniosek złóż do okręgowej izby lekarskiej, na obszarze której zamierasz wykonywać zawód.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • świadectwo pracy (dotyczy ostatniego miejsca pracy) lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonywałeś zawód lekarza w przeciągu ostatnich 5 lat
 • kartę stażu podyplomowego - jeżeli posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego (jeżeli ukończyłeś staż)
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w celu realizacji stażu podyplomowego oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy - jeżeli posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego (jeżeli nie ukończyłeś stażu).

 

 1. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna wniosku

Komisja okręgowej rady lekarskiej zweryfikuje, czy twój wniosek jest poprawny i kompletny oraz czy dołączono do niego wymagane załączniki. 

Jeżeli wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, okręgowa rada lekarska wezwie cię do ich uzupełnienia. Masz na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Pamiętaj, że jeśli nie uzupełnisz braków w dokumentacji w tym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz załączników okręgowa rada lekarska zweryfikuje wniosek merytorycznie. W tym celu: 

 • zasięga informacji o karalności w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską
 • zasięga informacji o ewentualnym:
  • prowadzeniu postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
  • zawiśnięciu sprawy w sądzie lekarskim
  • zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu
  • postępowaniu w przedmiocie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza
  • postępowaniu w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza.

 Jeżeli rada potwierdzi, że nie jest wobec ciebie prowadzone żadne postępowanie, wystąpi do okręgowej rady lekarskiej izby, której jesteś członkiem o przekazanie twoich akt osobowych i przeniesienie danych z okręgowego rejestru lekarzy.

 1. Wpis na listę członków izby oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa rada lekarska przyjmie cię w poczet członków oraz wpisze na listę członków i do okręgowego rejestru izby lekarskiej na terenie, której zamierzasz wykonywać zawód.

Przyjęcie oraz wpis do rejestru członków lub odmowa przyjęcia następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarskiej

Okręgowa rada lekarska odmówi wpisania cię na listę członków i do okręgowego rejestru jeżeli:

 • uzyska informację o toczącym się i niezakończonym postępowaniu prowadzonym przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
 • twoja sprawa zawiśnie w okręgowym sądzie lekarskim
 • nie zakończyło się postępowanie prowadzone przez okręgową radę lekarską w przedmiocie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza
 • nie zakończyło się postępowanie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza

Jeżeli posiadasz prawo do wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i składasz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w celu dalszej realizacji programu stażu podyplomowego, to okręgowa rada lekarska podejmuje również uchwałę w sprawie skierowania cię do uprawnionego podmiotu w celu odbycia pozostałej części stażu podyplomowego.

Dokumenty

 1. Zmiana numeru rejestracyjnego w dokumencie prawo wykonywania zawodu

Okręgowa rada lekarska wpisując cię na listę członków izby i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, zmienia numer rejestracyjny:

 • w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów
 • w dokumencie prawo wykonywania zawodu.

Rada jednocześnie potwierdzi twoją przynależność do okręgowej izby lekarskiej.

Jeżeli rada odmówi ci wpisu do okręgowego rejestru członków okręgowej izby lekarskiej, to otrzymasz uchwałę o odmowie wpisu. Ta uchwała ma moc decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od uchwały okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odwołanie wnieś się za pośrednictwem okręgowej rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje ci skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?