Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – przeniesienie do innej izby lekarskiej

Jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą? Chciałbyś przenieść się do innej izby, na której obszarze zamierzasz wykonywać zawód? Poniżej dowiesz się, jak uzyskać wpis na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i posiadasz prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego i chcesz się przenieść do innej izby, to wniosek o przeniesienie musisz złożyć do tej izby, do której zamierzasz się przenieść.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeniesienie oraz o wpis na listę członków i do rejestru

Wniosek złóż do izby na obszarze której zamierasz wykonywać zawód.

Dokumenty

 • Świadectwo pracy - dotyczy ostatniego miejsca pracy. Możesz również przedstawić inne dokumenty potwierdzające, że wykonywałeś zawód lekarza w przeciągu ostatnich 5 lat;
 • Kartę stażu podyplomowego - dołącz, jeżeli posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego (jeżeli ukończyłeś staż);
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w celu realizacji stażu podyplomowego oraz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy - dołącz, jeżeli posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego (jeżeli nie ukończyłeś stażu).

 1. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna

 1. Komisja Okręgowej Rady Lekarskiej weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku, załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.
 2. W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL 2 wezwie cię do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).
 3. Masz co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.
 4. Po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz załączników ORL 2, dokonuje weryfikacji merytorycznej w postaci:
  1. Zasięgnięcia informacji w przedmiocie karalności w Rejestrze Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską;
  2. Zasięgnięcia informacji o ewentualnym prowadzeniu postępowania przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięciu sprawy w sądzie lekarskim, zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu, postępowania prowadzonego przez okręgową radę lekarską na podstawie art. 11 lub art. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (sprawy prowadzone przez ORL 1).
 5.  Jeżeli rada uzyska informację, że wobec ciebie nie jest prowadzone żadne postępowanie, wówczas okręgowa rada lekarska (ORL 2) występuje do okręgowej rady lekarskiej izby, której jesteś członkiem (ORL 1) o przekazanie twoich akt osobowych i przeniesienie danych z okręgowego rejestru lekarzy do okręgowego rejestru lekarzy izby, do której wystąpiłeś z wnioskiem o przeniesienie.

 1. Przyjęcie w poczet członków i wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru okręgowej izby lekarskiej

Okręgowa rada lekarska przyjmuje cię w poczet członków oraz wpisze na listę członków i do okręgowego rejestru izby na terenie, której zamierzasz wykonywać zawód. Przyjęcie oraz wpis do rejestru członków lub odmowa przyjęcia następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarskiej. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7 ” oraz jako zbiór akt osobowych lekarza (teczka).

Okręgowa rada lekarska odmówi wpisania cię na listę członków i do okręgowego rejestru w przypadku uzyskania informacji o toczącym się i niezakończonym postępowaniu prowadzonym przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zawiśnięcia sprawy w okręgowym sądzie lekarskim lub niezakończonego postępowania prowadzonego przez okręgową radę lekarską na podstawie art. 11 lub art. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jeżeli posiadasz prawo do wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego i składasz wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w celu dalszej realizacji programu stażu podyplomowego to okręgowa rada lekarska podejmuje również uchwałę w sprawie skierowania cię do uprawnionego podmiotu w celu odbycia pozostałej części stażu podyplomowego.

Dokumenty

 1. Zmiana numeru rejestracyjnego w dokumencie prawo wykonywania zawodu

Okręgowa rada lekarska 2 wpisując cię na listę członków izby i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, dokonuje zmiany nr rejestracyjnego w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów i w dokumencie prawo wykonywania zawodu, jednocześnie potwierdzając twoją przynależność do okręgowej izby lekarskiej (ponadto przekazuje uchwałę do ORL1 w sprawie przyjęcia i wpisu). Dołącza do akt osobowych przekazane dokumenty przez ORL1. Jeżeli rada odmówi przyjęcia cię i wpisu do okręgowego rejestru członków okręgowej izby lekarskiej, to otrzymasz uchwałę o odmowie wpisu, która ma moc decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Przekazanie podjętej uchwały o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej

Okręgowa rada lekarska 2, która dokonała wpisu na listę członków i do okręgowego rejestru przekazuje uchwałę o przyjęciu i wpisie okręgowej radzie lekarskiej 1.

Dokumenty

 1. Wykreślenie z rejestru okręgowej izby lekarskiej 1 oraz przekazanie zarządzenia i akt osobowych

Okręgowa rada lekarska 1, na której obszarze działania do tej pory wykonywałeś zawód, skreśla cię z listy członków okręgowej izby lekarskiej oraz przenosi w okręgowym rejestrze twoje dane do archiwum informatycznego i oznacza numerem archiwum informatycznego, oznaczającym lekarza skreślonego z listy członków z powodu przeniesienia się do innej izby. Wykreślenie z listy członków i przeniesienie danych następuje w drodze zarządzenia prezesa okręgowej rady lekarskiej 1 z dniem, w którym była podjęta uchwała o wpisie do rejestru członków ORL 2, następnie ORL 1 przekazuje zarządzenie o skreśleniu z listy członków tejże izby do okręgowej rady lekarskiej 2 na terenie, której zostałeś członkiem.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać od uchwały okręgowej rady lekarskiej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnieś się za pośrednictwem okręgowej rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje ci skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.