Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – zmiana wpisu w rejestrze weterynarzy upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii ubiegający się o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie, której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt

Lekarz weterynarii ubiegający się o zmianę wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie, której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- adres zamieszkania, nazwę i rodzaj zakładu leczniczego,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia wniosku,

- określenie danych, których dotyczy zmiana,podpis wnioskodawcy.

W treści wniosku powinny się również znaleźć oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

2) świadczę usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt,

3) mam do dyspozycji czytnik mikroczipów spełniający normy ISO 11785,

4) znane są mi przepisy regulujące zasady wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013.”

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W) weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku ORL-W wzywa do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku, licząc od dnia otrzymania wezwania.

  1. Zmiana wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje zmiany wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt albo odmawia dokonania takiej zmiany wpisu. Zmiana lub odmowa zmiany wpisu w rejestrze następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która jest przekazywana wnioskodawcy.

Rejestr prowadzony jest w formie księgi papierowej i w systemie elektronicznym. ORL-W dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionych rejestrach.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

  1. Przekazanie informacji o dokonanych zmianach w rejestrze

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje do właściwego ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, informację o wydanych decyzjach w sprawie zmiany wpisu w rejestrze. Informacja przekazywana jest w postaci wyciągu z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o zmianie wpisu w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w sprawach wpisu, odmowy wpisu do rejestru i skreślenia z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odmowa zmiany wpisu w rejestrze skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały ORL-W, którą wnioskodawca może zaskarżyć do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Czy ta strona była przydatna?