Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz otworzyć swój gabinet? Najpierw musisz zdobyć wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Wniosek podpiszesz profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy.

W przypadku indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk zawodowych pielęgniarek lub położnych organem rejestrowym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.

Sprawdź listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk pielęgniarek i położnych.

Kto może się wpisać do rejestru

 • pielęgniarka lub pielęgniarz
 • położny lub położna,

którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek lub położnych

Wymogi, które trzeba spełnić 

Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę,

musi:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu
 • dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny
 • uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

nie może:

 • być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musi dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania,

musi:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu
 • uzyskać wpis do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta
 • wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej

nie może:

 • być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis

W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musi dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


Pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

musi:

 • posiadać prawo wykonywania zawodu
 • uzyskać wpis do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

nie może:

 • być zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych
 • być pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym
 • mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis.

W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musi dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek możesz złożyć po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się do RPWDL. Rejestrując nowe konto zaznacz opcję "praktyka zawodowa". Dzięki temu twoje konto zostanie założone we właściwej aplikacji.

Po zalogowaniu się do systemu będziesz miał możliwość wyboru opcji "Utwórz wniosek praktyka pielęgniarek i położnych". Wypełnij wszystkie pola we wniosku oraz dodaj załączniki.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinien mieć następującą treść:

1) imię i nazwisko pielęgniarki;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania);

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji;

7) posiadane specjalizacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

 • kserokopię zaświadczenia o posiadanej specjalizacji należy załączyć tylko w przypadku wykonywania indywidualnej specjalistycznej praktyki w miejscu wezwania lub w zakładzie leczniczym, lub w gabinecie
 • kolejne adresy miejsc udzielania świadczeń należy uzupełnić tylko w przypadku wykonywania indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki w miejscu wezwania lub w gabinecie.

 

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów

W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników. W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek zwrócony do uzupełniania braków znajdziesz w systemie w zakładce "Komunikaty".

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 1. Wpis praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie.

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu. Takie zaświadczenie nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj! Zaświadczenie będziesz mógł pobrać po uzyskaniu uprawnień do swojej księgi rejestrowej w systemie. W tym celu wypełniej i wyślij  "Wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej" dostępny w zakładce "Utwórz wniosek praktyka pielęgniarek i położnych". Numer swojej księgi rejestrowej znajdziesz w wyszukiwarce sytemu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wpis praktyki do rejestru.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Ile zapłacisz

134 zł

 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych, do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?