Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz otworzyć swój gabinet? Najpierw musisz zdobyć wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku indywidualnych lub indywidualnych specjalistycznych praktyk zawodowych pielęgniarek lub położnych organem tym jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk pielęgniarek i położnych znajdziesz tutaj.

Kto może skorzystać z usługi

 • pielęgniarka/pielęgniarz,
 • położna/położny,

- którzy zamierzają wykonywać zawód w ramach indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych.

Warunki jakie musisz spełnić aby wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej w formie indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki 

1) musisz posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie możesz być:

a) zawieszona/-y w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona/-y możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,

3) nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) musisz dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny;

5) musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

7) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musisz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Warunki jakie musisz spełnić aby wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania

1) musisz posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie możesz być:

a) zawieszona/-y w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona/-a możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musisz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

7) musisz posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) musisz wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Warunki jakie musisz spełnić aby wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład 

1) musisz posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie możesz być:

a) zawieszona/-y w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona/-y możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki, musisz posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y ubiegająca się o wpis indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa odpowiadający wymogom ustawowym wniosek, wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikami do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej.

Co musi zawierać wniosek

1) określenie rodzaju wniosku tj. wpis do rejestru,

2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr wraz z kodem okręgowej izby pielęgniarek i położonych - dane te znajdziesz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

3) imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy,

4) numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych,

5) numer prawa wykonywania zawodu

6) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), 

7) dane teleadresowe,

8) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki,

9) datę rozpoczęcia działalności leczniczej,

10) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki,

11) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

12) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

13) oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - są kompletne i zgodne z prawdą,
 • podmiot zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinien mieć następującą treść:

1) imię i nazwisko pielęgniarki;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania);

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji;

7) posiadane specjalizacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Pielęgniarka/położna dostarcza kserokopię zaświadczenia o posiadanej specjalizacji WYŁĄCZNIE w przypadku wykonywania indywidualnej specjalistycznej praktyki w miejscu wezwania lub w zakładzie leczniczym, lub w gabinecie.
 • Kolejne adresy miejsc udzielania świadczeń pielęgniarka/położna dostarcza WYŁĄCZNIE w przypadku wykonywania indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki w miejscu wezwania lub w gabinecie.
 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wpis indywidualnej/ indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności,
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych,
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Ile zapłacisz

109 zł

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Opłata za wpis w 2021 r. wynosi 109  zł.

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?