Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru biur usług płatniczych

Uzyskaj wykreślenie wpisu z rejestru biur usług płatniczych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Biuro usług płatniczych zawiadamia KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze biura usług płatniczych, wskazując datę zakończenia działalności.

Uwaga
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG albo KRS i złożyłeś wniosek o zakończenie tej działalności – to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru biur usług płatniczych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowaną datą zakończenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru biur usług płatniczych

Biuro usług płatniczych ubiegające się o wykreślenie wpisu z rejestru biur usług płatniczych składa wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadamiający o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze biura usług płatniczych, wskazując datę zakończenia działalności.

Dokumenty

W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione do występowania przed KNF w sprawie wniosku o wykreślenie z rejestru biur usług płatniczych wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.

Termin

Przed planowaną datą zakończenia działalności.

  1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadza weryfikację formalno-prawną wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione organ jest obowiązany dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru bez zbędnej zwłoki od dnia wpływu wniosku o wykreślenie z rejestru.

Termin

7 dni.

  1. Wykreślenie wpisu z rejestru biur usług płatniczych

Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru biur usług płatniczych.

Dokumenty

  1. Przekazanie drogą elektroniczną do CEIDG informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej

Organ prowadzący dany rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informacje o wykreślonym wpisie z rejestru.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki od dnia wpływu wniosku o wykreślenie z rejestru.

Warto wiedzieć

Kary pieniężne

W przypadku naruszenia obowiązku dokonania zmian we wpisie KNF może nałożyć na podmiot karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100.000 zł.

Czy ta strona była przydatna?