Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzecznik patentowy – wpis na listę

Chcesz wykonywać zawód rzecznika patentowego? Musisz uzyskać wpis na listę rzeczników patentowych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może być rzecznikiem patentowym 

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem wpisu na listę rzeczników patentowych. 

Na listę rzeczników patentowych może być wpisana osoba, która:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;
 • odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie o rzecznikach patentowych;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Uwaga! Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może zwolnić od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej, w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Zwolnienie następuje - na wniosek kandydata.

Kto może starać się o uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu rzecznika

Wpis na listę rzeczników patentowych może również uzyskać osoba, której uznano kwalifikacje zawodowe do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego.  W takim przypadku taka osoba musi:

 • być obywatelem państwa członkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
 • być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
 • posługiwać się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności umożliwiającym w ramach wykonywania zawodu występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, a także w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie internetowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium Polski zawodu rzecznika patentowego.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do Urzędu Patentowego o wpis na listę rzeczników patentowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia zawiera Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Rzecznik patentowy – uznawanie kwalifikacji
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

W przypadku osoby, której uznano kwalifikacje zawodowe do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego, należy dołączyć do wniosku jedynie decyzję stwierdzającą uznanie kwalifikacji zawodowych oraz dowód wniesienia opłaty.

Zdjęcie jest niezbędne do wydania legitymacji i powinno mieć format: 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość).

Termin

Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium Polski zawodu rzecznika patentowego.

 1. Urząd Patentowy sprawdzi wniosek

Prezes Urzędu Patentowego RP dokonuje formalnej weryfikacji wniosku. Jeżeli we wniosku brakuje załączników, Urząd Patentowy wezwie cię do ich uzupełnienia.

 1. Prezes Urzędu Patentowego wpisuje na listę rzeczników patentowych

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, Prezes Urzędu Patentowego RP, w drodze decyzji, wpisuje wnioskodawcę na listę rzeczników patentowych.

Prezes Urzędu Patentowego RP odmówi wpisu na listę rzeczników patentowych, jeżeli:

 • wniosek został złożony po upływie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego lub wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji albo
 • gdy osoba składająca wniosek jest zatrudniona w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego bądź sprawuje urząd sędziego, asesora sądowego, wykonuje zawód notariusza, komornika, zajmuje stanowisko prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywa aplikację ogólną, sędziowską, prokuratorską, notarialną lub komorniczą, podejmuje pracę w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania

Osoba, której wydano decyzję o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych, może ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie sześciu miesięcy od dnia ustania okoliczności uniemożliwiających wpis.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych jest pobierana w wysokości 2% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wpis. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o wpisie, odmowie wpisu, skreśleniu i odmowie skreślenia z listy rzeczników patentowych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Rzecznik patentowy zawiesza wykonywanie zawodu w przypadku:

 • zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
 • sprawowania urzędu sędziego, wykonywania zawodu notariusza, komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania.

 

Ubezpiecz się

Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli spełnienia tego obowiązku.

Dołącz do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Przynależność rzeczników patentowych do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa.

Czy ta strona była przydatna?