Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rzecznik patentowy – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce i pracować w swoim zawodzie.

Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski oraz dowód wniesionej opłaty.

Jeśli nie masz miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nie masz pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub nie działasz za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Nie musisz wyznaczać pełnomocnika jeśli wybierzesz elektroniczny sposób załatwienia sprawy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Wniosek złóż w języku polskim. Pozostałe dokumenty złóż w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania ministerstwo właściwe do spraw rozwoju rozwoju może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Dokumenty wymienione powyżej załącz w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 • W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.
 • Jeżeli w państwie wnioskodawcy nie jest wydawany dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną lub/oraz dokument potwierdzający korzystanie przez wnioskodawcę z pełni praw publicznych, to dowodami w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji są oświadczenia wnioskodawcy złożone w formie i trybie określonym w przepisach tego państwa. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej postawy etycznej, niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego oraz korzystanie przez wnioskodawcę z pełni praw publicznych muszą zostać przedłożone nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ich wydania.
 1. Ministerstwo sprawdzi twoje dokumenty

Urząd w ciągu miesiąca zawiadomi cię, że otrzymał twój wniosek.

Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy uzupełnisz dokumenty w niepełny sposób lub złożone przez ciebie dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy odnośnie wykonywanych czynności, urząd ponownie wezwie cię do ich uzupełnienia lub uściślenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Możesz dostać postanowienie o tym, że musisz przystąpić do testu umiejętności

Urząd sprawdzi twój program kształcenia, szkolenia oraz doświadczenie zawodowe.

W wyniku analizy dokumentów urzędnik stwierdza, że:

a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

c) musisz przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.

Jeśli musisz uzupełnić kwalifikacje, ministerstwo właściwe do spraw rozwoju wyśle ci postanowienie stwierdzające konieczność przystąpienia do testu umiejętności. Po tym jak otrzymasz postanowienie, wyślij do ministerstwa wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności.

Ministerstwo właściwe do spraw rozwoju zapewni ci możliwość przystąpienia do testu umiejętności najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez ciebie wniosku. Minister zawiadomi cię, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności oraz o wysokości opłaty za przeprowadzenie testu. Opłatę wpłać w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem testu na rachunek bankowy ministerstwa. 

Test umiejętności składa się z części pisemnej i części ustnej.

Część pisemna testu umiejętności polega na wykonaniu wszystkich albo wybranych, w zależności od zakresu testu umiejętności ustalonego w postanowieniu, zadań polegających na:
1) sporządzeniu dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;
2) przygotowaniu pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub cywilnym;
3) sporządzeniu opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie każdego zadania.

Część ustna testu umiejętności jest przeprowadzana po zakończeniu części pisemnej testu. Część ustna testu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu:
1) prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego; 
2) prawa autorskiego; 
3) prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; 
4) postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego oraz postępowania cywilnego; 
5) postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej; 
6) metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania, utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej; 
7) zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Jeśli nie zdasz testu, to możesz przystępować ponownie do kolejnych testów umiejętności. Zdajesz tylko tę część testu, która została negatywnie oceniona.

Dokumenty

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu kwalifikacji lub decyzję odmowną

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wskazaną wyżej opłatę za decyzję w sprawie uznania kwalifikacji wpłać na rachunek bankowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Na podstawie art. 34 ustawy o rzecznikach patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia wysokość opłaty za egzamin kwalifikacyjny. Następnie na podstawie uchwały Ministra Rozwoju i Technologii każdorazowo ustalana jest kwota opłaty za egzamin.

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym Rozwoju otrzyma wynik twojego testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli dostaniesz decyzję odmowną, to masz 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po rozpatrzeniu wniosku, urząd wyda decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzyma decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – możesz złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.

Warto wiedzieć

Wpisz się na listę

Jak otrzymasz decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji w Polsce, złóż wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych. Po wpisaniu na listę możesz rozpocząć pracę w swoim zawodzie.

Wniosek o wpis na listę złóż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji.

Jakim tytułem możesz się posługiwać

Po uznaniu kwalifikacji oraz wpisie na listę rzeczników patentowych możesz posługiwać się tytułem „rzecznik patentowy”.

Ubezpiecz się

Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do przeprowadzania kontroli spełnienia tego obowiązku. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro.

Czy ta strona była przydatna?