Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta samochodowy – uzyskanie uprawnień

Badania techniczne pojazdów mogą wykonywać tylko uprawnieni diagności. Kto może uzyskać takie uprawnienie i jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawód diagnosty

Jeśli chcesz wykonywać zawód diagnosty musisz zdobyć uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Tylko uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów może wykonywać badania techniczne pojazdów.

Uprawnienie do wykonywania badań technicznych pojazdów otrzymasz od starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), jeśli spełniasz następujące wymagania:

 • posiadasz wymagane wykształcenie techniczne i praktykę
 • odbyłeś wymagane szkolenie oraz zdałeś egzamin kwalifikacyjny

Wymagania dotyczące wykształcenia i praktyki

Spełnisz wymagania dotyczące wykształcenia i praktyki jeśli posiadasz:

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

2) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Jeśli w trakcie studiów odbywałeś praktykę (objętą programem kształcenia), a praktyka ta odbywała się na podstawie umowy między uczelnią, a stacją kontroli pojazdów, to okres tej praktyki wlicza się do wymaganego okresu praktyki zawodowej.

Szkolenia dla kandydatów na diagnostów

Program szkolenia dla ubiegających się o uprawnienia diagnosty w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, znajdziesz w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz pracować jako diagnosta.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko

- numer PESEL

- adres zamieszkania

oraz

prośbę o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia zawiera Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dołącz do wniosku:

 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne (świadectwo szkolne, dyplom ukończenia uczelni wyższej),
 • dokumenty potwierdzające praktykę zawodową (zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, świadectwo pracy),
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (wzór zawiera Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych),
 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego (wzór zawiera Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych).

Przedstaw do wglądu oryginały dokumentów, aby urząd mógł potwierdzić zgodność kopii z oryginałami.

Uwaga!

Jeśli ukończyłeś studia wyższe w obszarze nauk technicznych, obejmujące wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej jesteś ustawowo zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia. Musisz jednak zdać egzamin. Dołącz do wniosku dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Termin

Zanim zaczniesz pracować jako diagnosta.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojego wniosku.

 1. Urząd wyda ci uprawnienie

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania, to urząd wyda ci dokument "Uprawnienie diagnosty" wraz z numerem uprawnień. Dzięki temu masz prawo wykonywać:

1)    okresowe badania techniczne pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

2)    badania techniczne autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;

3)    badania techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;

4)    badania techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;

5)    badania techniczne pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Jako diagnosta samochodowy możesz pracować na stacjach kontroli pojazdów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór dokumentu zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Ile zapłacisz

48 zł – opłata skarbowa za wydanie uprawnień diagnosty

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie uprawnień wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, do którego składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek o wydanie uprawnień składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu to opłatę skarbową zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem starosty, który ją wydał.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Pamiętaj!

Jeśli starosta cofnie ci uprawnienie do wykonywania badań technicznych, możesz ponowne starać się o to uprawnienie nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Czy ta strona była przydatna?