Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Geodeta, kartograf – uzyskanie uprawnień

Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii musisz posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jakie musisz spełnić wymogi, aby uzyskać uprawnienia geodety lub kartografa dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich zakresach można otrzymać uprawnienia 

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju w następujących zakresach:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja.

 

Jakie wymagania trzeba spełnić

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii uzyskasz, jeśli spełniasz następujące wymagania:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie byłeś karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Jeśli ubiegasz się o uprawnienia w zakresach:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
 • rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych

- musisz dodatkowo:

 • posiadać wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne;
 • posiadać rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia albo 6 lat praktyki zawodowej w przypadku posiadania średniego lub średniego branżowego wykształcenia geodezyjnego
 • wykazać znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

albo

 • posiadać średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne
 • posiadać 6 lat praktyki zawodowej
 • wykazać się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Jeśli ubiegasz się o uprawnienia w zakresach:

 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja

 - musisz dodatkowo:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących geodezyjnych pomiarów podstawowych - dla zakresu geodezyjne pomiary podstawowe
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących redakcji map - dla zakresu redakcja map
  • na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, którego program umożliwia nabycie umiejętności dotyczących fotogrametrii i teledetekcji - dla zakresu fotogrametria i teledetekcja
 • posiadać rok praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 2 lata praktyki zawodowej w przypadku ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia.

albo

 • posiadać średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne
 • posiadać 6 lat praktyki zawodowej
 • wykazać się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ważne! Od dnia od dnia 1 stycznia 2026 r. praktyka zawodowa będzie uznawana, jeżeli została rozpoczęta i zakończona w okresie 15 lat przed dniem złożenia wniosku.

Pamiętaj! Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z wyżej wymienionych zakresów.

Złożenie wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia  wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w dniu przekazania wniosku o nadanie uprawnień zawodowych przez Głównego Geodetę Kraju do Komisji Kwalifikacyjnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Złóż wniosek w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych zawiera następujące dane:

a)  nazwisko i imię (imiona),

b)  imię ojca,

c)  datę i miejsce urodzenia,

d)  numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,

e)  wykształcenie, nazwy szkół i rok ich ukończenia,

f)  adres zamieszkania, w tym kod pocztowy,

g)  adres do korespondencji, adres pocztowy - jeżeli jest inny od adresu zamieszkania.

Dołącz do wniosku w formie oryginałów lub uwierzytelnionych kopii:

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument potwierdzający posiadanie średniego, średniego branżowego lub wyższego wykształcenia geodezyjnego
 • dziennik praktyki zawodowej
 • dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego obejmującego cześć wstępną i sprawdzającą lub tylko część wstępną
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych.

Jeśli starasz się o nadanie uprawnień zawodowych w jednym z niżej wymienionych zakresów:

 • geodezyjne pomiary podstawowe
 • redakcja map
 • fotogrametria i teledetekcja

- do wniosku dołącz dodatkowo:

 • suplement do dyplomu ukończenia studiów
 • wypis z programu kształcenia potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni wskazujący efekty kształcenia.

Jeśli jesteś osobą posiadającą tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii, nadane w trybie odrębnych przepisów, to jesteś zwolniony z obowiązku spełnienia wymagań dotyczących posiadania praktyki zawodowej i wykazania się znajomością przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. W takim przypadku do wniosku dołączyć także potwierdzające nadanie tytułu naukowego lub odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej. Postępowanie kwalifikacyjne wobec ciebie nie będzie obejmowało części sprawdzającej.

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalno-prawnym

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym - bada kompletność dokumentów i niezbędnych danych, a w razie konieczności wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, twój wniosek pozostanie bez rozpoznania. Natomiast poprawny i kompletny wniosek przekazywany jest Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, która z dniem jego przekazania wszczyna postępowanie kwalifikacyjne.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część wstępna - weryfikacja dokumentów

Komisja Kwalifikacyjna wszczyna postępowanie kwalifikacyjne po przekazaniu jej dokumentów przez Głównego Geodetę Kraju. Przebieg części wstępnej i części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego dokumentowany jest w protokole postępowania kwalifikacyjnego.

Cześć wstępna postępowania kwalifikacyjnego polega na weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych, w szczególności na zbadaniu treści dziennika praktyki zawodowej i na analizie opisanych w nim czynności wykonanych przez osobę zainteresowaną i zbadaniu, czy rodzaj i liczba prac oraz opracowań powstałych w wyniku tych czynności są zgodne z rodzajem i liczbą prac i opracowań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Badanie treści dziennika praktyki zawodowej może obejmować również sprawdzenie, czy osoba zainteresowana brała czynny udział w czynnościach opisanych w dzienniku praktyki zawodowej. Sprawdzenie odbywa się na podstawie informacji pozyskanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w którym jest przechowywana dokumentacja geodezyjna i kartograficzna. Poprzez czynny udział należy rozumieć osobiste wykonywanie czynności w ramach prac i opracowań geodezyjnych lub kartograficznych udokumentowane w materiałach będących ich wynikiem.

Ważne! Praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego tylko część wstępną (wobec osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w jednym z zakresów: geodezyjne pomiary podstawowe, redakcja map, fotogrametria i teledetekcja), część wstępna postępowa­nia kwalifikacyjnego obejmuje również weryfikację programu studiów realizowanego na kierunku studiów ukończonych przez osobę zainteresowaną, w odniesieniu do warunków, które powinien spełniać program studiów, aby osoba zaintereso­wana nabyła umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego możesz zostać dopuszczony warunkowo, gdy braki ujawnione podczas weryfikacji dokumentów mają charakter formalny i dotyczą wpisów poświadczających przebieg praktyki zawodowej wykazanej w dzienniku. W takim przypadku przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powiadomi cię o brakach w dokumentacji dołączonej do wniosku oraz wyznaczy termin 14 dni na uzupełnienie wykazanych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

 1. Zawiadomienie o terminie i miejscu części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego

Komisja Kwalifikacyjna wyznacza termin i miejsce części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu). Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie lub elektronicznie. Termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty wyznaczenia tego terminu przez Komisję Kwalifikacyjną.

Uwaga! Możliwe jest za twoją zgodą przeprowadzenie części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) w terminie przypadającym wcześniej niż 6 tygodni od daty jego wyznaczenia przez Komisję Kwalifikacyjną.

Termin

W ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część sprawdzająca - egzamin pisemny

Przed przystąpieniem do części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego (egzaminu) okazujesz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego i ustnego.

Egzamin pisemny obejmuje:

 • część ogólną składającą się z 60 pytań testowych sprawdzających znajomość przepisów aktów prawnych oraz standar­dów technicznych w zakresie geodezji i kartografii, których znajomość jest wymagana bez względu na zakres upraw­nień zawodowych, przy czym przy każdym pytaniu testowym jest podanych od 2 do 4 odpowiedzi, z których co naj­ mniej jedna jest poprawna
 • część szczegółową składającą się z 3 pytań opisowych wymagających udzielenia odpowiedzi dotyczących wykony­wania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uwzględniających zakres uprawnień zawodowych, o których na­ danie ubiega się osoba zainteresowana, oraz wskazania aktów prawnych regulujących zagadnienia określone w tych pytaniach

Czas trwania każdej z części egzaminu pisemnego wynosi 1 godzinę. W czasie trwania egzaminu pisemnego można korzystać tylko z tekstów aktów prawnych w postaci papierowej.

Odpowiedzi udzielone podczas egzaminu pisemnego są oceniane w następujący sposób:

 • w części ogólnej przyznaje się 1 punkt za poprawną i wyczerpującą odpowiedź na każde pytanie
 • w części szczegółowej przyznaje się od 0 do 7 punktów za odpowiedź na każde z pytań, przy czym za brak odpowiedzi przyznaje się 0 punktów

Uzyskanie co najmniej 41 punktów w części ogólnej egzaminu pisemnego oraz co najmniej 15 punktów w części szczegółowej egzaminu pisemnego daje wynik pozytywny egzaminu pisemnego, który jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu

Termin

Termin części sprawdzającej postępowania kwalifikacyjnego ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 tygodni od daty wyznaczenia tego terminu przez Komisję Kwalifikacyjną.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne część sprawdzająca - egzamin ustny

Do egzaminu ustnego zostaniesz dopuszczony, jeśli uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu pisemnego.

W czasie egzaminu ustnego odpowiadasz na 3 pytania, które zadają indywidualnie osoby prowadzące postępowanie, a twoje odpowiedzi oceniają wszyscy prowadzący postępowanie kwalifikacyjne.

Negatywny wynik egzaminu ustnego (wskazujący, że kandydat nie wykazał się posiadaniem wiedzy w stopniu wskazującym na możliwość wykonywania przez niego samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii) wymaga uzasadnienia ze strony Komisji Kwalifikacyjnej.

 1. Wydanie świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych albo odmowa nadania uprawnień zawodowych

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Geodeta Kraju wyda tobie świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w określonym zakresie i wpisze cię do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe.

Główny Geodeta Kraju poinformuje cię o dokonaniu wpisu do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Z dniem wpisu do centralnego rejestru nabywasz prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Odmowa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii następuje w drodze decyzji.

Ile zapłacisz

 • 952 zł - opłata za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego.

Opłata stanowi 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 • 1270 zł - opłata za postępowanie kwalifikacyjne obejmuje tylko część wstępną, czyli polegającą na weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych.

Opłata stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wpłać na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK).

W tytule opłaty podaj: imię i nazwisko, czego dotyczy opłata: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne”, zakres uprawnień, o których nadanie się ubiegasz.

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych zapłać opłatę skarbową

Opłatę skarbową wpłać na rachunek bankowy dla opłat skarbowych wskazany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dopiskiem w tytule opłaty: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Ile będziesz czekać

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego tylko część wstępną - nie dłużej niż 2 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Jeśli uzyskałeś odmowę nadania uprawnień zawodowych możesz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zwrócić się do Głównego Geodety Kraju o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Główny Geodeta Kraju publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykaz aktów prawnych stanowiących źródło pytań egzaminów: pisemnego i ustnego oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku treść pytań egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane lub uzyskać informację o innych geodetach wpisanych do Centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, przejdź na stronę Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Czy ta strona była przydatna?